Ієвлєв Олександр Миколайович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 03:43, 5 лютого 2022, створена Олександр Ієвлєв (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Ієвлєв Олександр Миколайович
Ієвлєв ОМ.jpg
д.пед.н., доцент
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів управлінські і маніпулятивні впливи в організації, невербальна комунікація, механізми запуску стереотипних дій (реакцій), професійно-педагогічна мобільність викладача
Кваліфікаційний рівень магістр з управління навчальним закладом
Науковий ступінь доктор педагогічних наук
Науковий керівник доктор педагогічних наук, доцент Сушенцева Лілія Леонідівна
Дата присвоєння н.с. 2021 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2008 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут права, психології та інноваційної освіти , Кафедра педагогіки та інноваційної освіти

Ієвлєв Олександр Миколайович — доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та інноваційної освіти , Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

У 2004 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» на тему «Моделювання та дослідження поліфакторних впливів-відгуків у вузлі управління складної біотехнічної системи».

Науковий керівник — доктор біологічних наук, кандидат технічних наук, професор Кизименко Леонід Дмитрович, завідувач кафедри інженерно-педагогічної підготовки Національного університету «Львівська політехніка».

У 2021 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» на тему «Теоретико-методичні засади формування професійно-педагогічної мобільності майбутнього викладача в умовах магістратури».

Науковий керівник — доктор педагогічних наук, доцент Сушенцева Лілія Леонідівна

Заступник завідувача кафедри

Основні курси

Теорія та методика педагогічного дослідження

Теорія і практика професійної мобільності

Професійна педагогічна мобільність викладача

Психопедагогіка управління

Основи професійної мобільності

Наукові інтереси

Професійно-педагогічна мобільність викладача; управлінські і маніпулятивні аспекти дії поліфакторних впливів-відгуків компонентів СТС з врахування механізмів запуску стереотипізованих реакцій.

Вибрані публікації

Є автором понад 140 наукових і навчально-методичних праць.

Серед них:

 1. Ієвлєв О. М. Професійно-педагогічна мобільність майбутнього викладача: теорія і практика: монографія / О. М. Ієвлєв. – Хмельницький: ФОП Бідюк Є. І., 2020. – 211 c.
 2. Iyevlyev O. Professional and pedagogical mobility of the future teacher: expert assessment of components and features of formation // Advances in Educational Technology and Psychology. – 2021. – Vol. 5, No. 1. – P. 13–17.
 3. Nataliya Mukan, Tetiana Gorokhivska, Volodymyr Banakh***, Oleksandr Iyevlyev. Testing of students’ static balance development in physical education: ICT application // Journal of Physical Education and Sport. – 2021. – Vol. 21, suppl. iss. 5. – P. 3068–3074. (SciVerse SCOPUS).
 4. Ієвлєв О. М. Роль особистісного складника професійно-педагогічної мобільності майбутніх викладачів у їхній подальшій педагогічній діяльності // Інноваційна педагогіка. – 2020. – Вип. 30, т. 1. – С. 49–52.
 5. Ієвлєв О. М. Професійно-педагогічна мобільність викладача як чинник якості освітнього процесу: теоретичне та експериментальне дослідження [Електронний ресурс] // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2020. – № 10.
 6. Ієвлєв О. М. Модель формування професійно-педагогічної мобільності майбутнього викладача в умовах магістратури. Інноваційна педагогіка. 2019. Вип. 12. Том 2. С. 123–127.
 7. Ієвлєв О. М. Реалізація дидактичних принципів у процесі формування професійно-педагогічної мобільності майбутнього викладача. Гірська школа Українських Карпат. 2019. № 20. С. 97–101.
 8. Ієвлєв О.М. Управління формуванням професійної мобільності суб’єктів педагогічної взаємодії / О.М. Ієвлєв // Теоретико-методичні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів: Монографія / За ред. Ю. М. Козловського. 2018. – С. 125 – 139.
 9. Yevlyev O. Professional and pedagogical mobility of a future lecturer at a higher education institution in conditions of a magistracy: didactic principles of modeling and methodical principles of formation/ M. Kryshtanovych, H. Bushchak, V. Vyhrushch, T. Horokhivska, O. Yevlyev, P. Sikorskyi, I. Kolodii, N. Kolodiy, R. Shvay, N. Morska, S. Kryshtanovych, M. Gołoś, Y. Kozlovskyi, I. Kozlovska, H. Shayner, A. Vykhrushch, G. Koval. – Chełmie: Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, 2019. – 192 c. С. 65 - 80c.
 10. Iyevlyev O. Concept of forming professional and pedagogical mobility of the future lecturer in the master's degree // Обрії : науково-педагогічний журнал. – 2018. – № 2(47). – С. 34–37.
 11. Ієвлєв О. М. Інтеграція фахових і психолого-педагогічних знань у формуванні професійно-педагогічної мобільності майбутнього викладача в умовах магістратури // Інноваційна педагогіка. – 2019. – Вип. 14, т. 1. – С. 208–212.(Index Copernicus International).
 12. Ієвлєв О. М. Модель формування професійно-педагогічної мобільності майбутнього викладача в умовах магістратури // Інноваційна педагогіка. – 2019. – Вип. 12, т. 2. – С. 123–127. (Index Copernicus International).
 13. Ієвлєв О. М. Реалізація дидактичних принципів у процесі формування професійно-педагогічної мобільності майбутнього викладача // Гірська школа Українських Карпат. – 2019. – № 20. – С. 97–101. (Index Copernicus International).
 14. Ієвлєв О. М. Система роботи закладу вищої освіти з формування професійно-педагогічної мобільності майбутнього викладача в умовах магістратури // Молодий вчений. – 2019. – № 2 (66). – С. 96–100. (Index Copernicus International).
 15. Ієвлєв О. М. Формування професійно-педагогічної мобільності майбутнього викладача засобами інноваційних педагогічних технологій // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2019. – № 62, т. 2. – С. 93–97.
 16. Ієвлєв О.М. Інтегративний характер змісту професійно-педагогічної мобільності фахівців з вищою освітою/ Олександр Миколайович Ієвлєв // Обрії : науково-педагогічний журнал. – 2017. – № 2(45). – C. 41-44.
 17. Ієвлєв О.М. Професійно-педагогічна мобільність фахівців з вищою освітою / Олександр Миколайович Ієвлєв // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: тези доповідей ІХ міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 9-10 листопада 2017 р.) - Хмельницький : ХНУ. – C. 233 – 234.
 18. Ієвлєв О.М. Вплив ринку праці на зміст професійно-педагогічної мобільності / Олександр Миколайович Ієвлєв // Педагогічний альманах: збірник наукових праць / редкол. В.В.Кузьменко (голова) та ін. – Херсон: КВНЗ «Херсонська педагогічна академія неперервної освіти», 2017. – Випуск 36. – С. 147 – 153.
 19. Ієвлєв О.М. Суб’єкт-об’єктні аспекти управління професійною мобільністю у закладі освіти / Олександр Миколайович Ієвлєв // Молодь і ринок. - 2016. - № 5. - С. 86-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2016_5_19
 20. Ієвлєв О.М. Професійна мобільність як рушійна сила сучасного постіндустріального суспільства / Олександр Миколайович Ієвлєв // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – 2016. – Т.45. – C. 207-211.
 21. Ієвлєв О.М. Професійна мобільність випускника спеціальності "Управління навчальним закладом" суспільства / Олександр Миколайович Ієвлєв // Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 28 жовтня 2016 р.) - Львів : [б.в.]. – C. 523 – 524.
 22. Американський досвід організації навчання студентів як джерело для реформування вищої освіти України // Управління в освіті: Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції, 16-18 квітня 2015 p., Львів / М.М. Вольська, О. М.Ієвлєв. - Львів: Видавець Бадікова Н.О., 2015. – С. 34 – 35.
 23. Ієвлєв О. М., Калінська О. П. Невербальний аспект маніпулятивного впливу. Гуманітарний вісник: темат. вип. Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання: з нагоди 100-річчя відкриття Г. І. Челпановим I-го Психологічного інституту. ДВНЗ «Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди», 2013. Додаток 1 до вип. 29, Том 1. С. 235–240.
 24. Калінська О. П., Ієвлєв О. М., Маніпуляційні впливи у діяльності державного службовця / О. П. Калінська, О. М. Ієвлєв // Реформування системи державного управління та державної служби: теорія і практика : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 22 жовт. 2010 р., Львів / Львів. регіон. ін-т держ. упр., Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Л., 2010. — Ч. 1. — С. 195-198. — Бібліогр.: 3 назви.
 25. Иевлев А.Н. Исследование отклика человека-оператора в сложных социотехнических системах" //Кибернетика и вычислительная техника. — Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. — 1997. — № 114. — С.56 — 60.

Контакти

вул. В. Чорновола, 57, м. Львів; 36 корпус.

Тел.: +38 (032) 258-26-23

E-mail: ievlev_lv@ukr.net, oleksandr.m.iievliev@lpnu.ua