Відмінності між версіями «Марінцова Наталія Генадіївна»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
м
Рядок 1: Рядок 1:
 
{{Особа
 
{{Особа
| П.І.Б                        = Марінцова Наталія Генадіївна
+
| П.І.Б                        = Марінцова Наталія Геннадіївна
 
| Зображення (фото)            = marintsova_ng.jpg
 
| Зображення (фото)            = marintsova_ng.jpg
 
| Підпис зображення (фото)      = доцент кафедри
 
| Підпис зображення (фото)      = доцент кафедри
Рядок 28: Рядок 28:
 
| Галузь наукових інтересів    =
 
| Галузь наукових інтересів    =
 
| Кваліфікаційний рівень        =
 
| Кваліфікаційний рівень        =
| Науковий ступінь              = к. т. н.
+
| Науковий ступінь              = кандидат хімічних наук
 
| Науковий керівник            =
 
| Науковий керівник            =
| Дата присвоєння н_с          =
+
| Дата присвоєння н_с          = 1998
 
| Вчене звання                  =  доцент   
 
| Вчене звання                  =  доцент   
| Дата присвоєння в_з          =
+
| Дата присвоєння в_з          = 2003
 
| Відомі учні                  =
 
| Відомі учні                  =
 
| Відомі команди                =
 
| Відомі команди                =
Рядок 44: Рядок 44:
 
}}
 
}}
 
=== Наукові інтереси ===
 
=== Наукові інтереси ===
Синтез і біологічна активність конденсованих та неконденсованих гетероциклічних похідних на основі хіноїдних сполук.
+
Синтез і біологічна активність конденсованих та неконденсованих гетероциклічних похідних на основі хіноїдних сполук, скринінг біологічно активних речовин з метою створення нових лікарських субстанцій.
  
 
=== Професійна діяльність ===
 
=== Професійна діяльність ===
1996 — 08.1999 рр. — молодший науковий співробітник
+
1996 – серпень 1999 молодший науковий співробітник;
 +
вересень 1999 – серпень 2000 – асистент;
 +
вересень 2000 – до тепер – доцент.
  
09. 1999 — 08.2000 рр. — асистент
+
=== Наукові досягнення ===
 
+
Під моїм керівництвом було захищено дві кандидатських дисертацій:
з 09.2000 р. — доцент кафедри
+
# Половкович С.В.  – 2011 р.
 
+
# Кархут А.І. – 2019 р.
=== Наукові публікації ===
+
Виконавець проектів по державному замовленню, які реалізовувалися (реалізуються) у Національному університету "Львівська політехніка"
Всього — 55, серед них:
+
* Статті — 27
+
* Патенти — 3
+
* Тези доповідей — 25
+
  
 
==== Педагогічна діяльність ====
 
==== Педагогічна діяльність ====
* Курс лекцій «Біологічна хімія та молекулярна біологія» для студентів базових напрямків 1102 «Фармація» та 0929 «Біотехнологія»
+
Лекційні курси:
* Конспект лекцій з курсу «Фармацевтична хімія» «Неорганічні лікарські препарати»
+
# «Біологічна хімія та молекулярна біологія ч.1, ч.2»  для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація»
 +
# «Біохімія» та  «Молекулярна біологія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія»
 +
# Основи біохімії» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 163 «Біомедична інженерія» 
 +
# «Фармацевтична біохімія» для студентів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація»
  
 
==== Навчально методична література ====
 
==== Навчально методична література ====
Опубліковано 8 навчально-методичних розробок.
+
Співавтор та автор 28 навчально-методичних розробок, в тому числі: 24 методичних вказівок, 1 електронного навчально-методичного комплексу та 2 підручників з грифом МОН України та 1 підручника.
 
+
# Біологічна хімія. / Марінцова Н.Г., Журахівська Л.Р.. Губицька І.І., Болібрух Л.Д., Курка М.С. // Підручник з грифом МОН України. -Львів. Навч. вид.- НУ “ЛП”. -  2009. – 324 с.
==== Наукові і методичні праці ====
+
# Основи фармакології / Болібрух Л.Д.,  Кричковська А.М., Марінцова Н.Г.,  Губицька І.І., Журахівська Л.Р.,  Стасевич М.В., Новіков В.П. // Підручник –Львів: ТзОВ «Тріада плюс», 2010. -238 с.
'''Наукові роботи, опубліковані до захисту кандидатської дисертації'''
+
#  Біологічна хімія / Марінцова Н.Г., Половкович С.В., Новіков В.П. // Підручник з грифом МОН України. -Львів. Навч. вид.- НУ “ЛП”. -  2013. – 336 с.
# Вивчення процесу синтезу S-алілового ефіру п-етилбензолтіо-сульфонової кислоти. Вісн.ДУ «ЛП» «Хімія, техн. речов. та їх застос.» — Л ьвів. — 1993. — № 270. С.25-27.
+
# Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньою програмою підготовки магістрів (Інститут хімії та хімічних технологій). Книга 3: навчальний посібник / Л. Д. Болібрух, О. Г. Будішевська, В. П. Васильєв, Р. І. Гаврилів, І. І. Губицька, І. О. Гузьова, В. А. Дончак, В. П. Дулеба, Л. Р. Журахівська, Н. Л. Заярнюк, О. С. Іващук, А. І. Кархут, О. З. Комаровська-Порохнявець, А. М. Кричковська, М. С. Курка, Ю. О. Ластухін, О. І. Лопатинська, В. І. Лубенець, Н. Г. Марінцова, А. О. Милянич, М. І. Мосюк, Ю. В. Панченко, Р. О. Петріна, Р. В. Стадник, Н. Є. Стадницька, Ю. Б. Стецишин, В. С. Токарев, В. Г. Червецова, О. В. Швед. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 174 c.
# Синтез нових тіол-сульфонатів, що міс-тять 1,4-нафтохіно-новий фрагмент. Тези допов. на наук. конф. «Проблеми орг.синтезу». — Львів, 1994, — С.30.
+
# Синтез інсектицидів. Тези допов. на наук. конф. До 150-річчя «Львівської політехніки». — Львів, 1994, — С.39.
+
# Синтез нових імінодихлорнафталіндіонів. Тези допов.на наук. конф. «Проблеми орг.синтезу». — Львів, 1994, — С.103.
+
# Эндоциклические краунэфиры на основе 1,4-нафтохинона с серосодержащими экзоциклическими фрагментами. Журн.орг.хім. — 1995. — Т.31. — № 3. — С.394-396.
+
# Синтез та будова 2,3-(2Н)-2-іміно-(оксо)-3-дигалогеннафтохінонів. Тези допов. на наук.-техн конф. «Розв. орг. хімії на Україні». — Харків, 1995, — С.76.
+
# Створення екологічно безпечної технології виробництва ефективних протипаразитарних засобів. Тези допов. на Міжн. наук.-техн. конф. «Розвиток техн.хімії в Україні», — Харків, 1995, — С.100-101.
+
# Синтез нових тіол-сульфонатів, що містять 1,4-нафтохіноновий фрагмент. Вісн.ДУ «ЛП» «Хімія, техн. речов. та їх застос.» — Львів. — 1995. — № 285. — С.52-54.
+
# Екзоциклічна функціоналізація краун-ефірів, на основі 1,4-наф-тохінону амідосульфо-нільними та амінокислотними фрагментами. Тези допов. на Укр.конф. з орг.хімії, — Харків, 1995, — С.75.
+
# Нові екологічно безпечні біоциди. Тези допов. на Міжн. наук.-техн. конф. «Розвиток техн.хімії в Україні», — Харків, 1995, — С.109.
+
# Субстанція К-4. Рекламний проспект. — Львів, 1995.
+
# Синтез макроциклического бисдибензилового эфира с хиноидным фрагментом. Журн.орг.хім. — 1996. — Т.32. — № 6. — С.949.
+
# Синтез амінофосфонових похідних 2,3-ди-хлоро-1,4-афтохінону. Вісн.ДУ «ЛП» «Хімія, техн. речов. та їх застос.» — Львів. — 1996. — № 298. — С.43-44.
+
# Экзоциклическая функционализация аминокислотного производного 1,4-наф тохинона азотсодер-жащим макроциклом. Журн.орг.хім. — 1997. — Т.33. — № 2. — С.130-131.
+
  
'''Наукові і науково-методичні роботи, опубліковані після захисту кандидатської дисертації'''
+
== Наукові публікації ===
 +
Творчий доробок складає понад 140 наукових робіт, в тому числі 63 статті, з яких 8 у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus, 5 патентів  України і 3 розділи у монографіях.
 +
Список вибраних наукових праць:
 
# Marintsova N., Polish N., Brankiewicz W., Serocki M., Milewski S., Bagiński M., Novikov V. Aminopyrazolonaphthoquinones: novel small molecules as a potential anti-cancer drugs // Heterogeneity and evolution in cancer : CNIO - "la caixa" frontiers meetings 2019, Madrid 23–25 Sept. 2019. – 2019. – C. 96.  
 
# Marintsova N., Polish N., Brankiewicz W., Serocki M., Milewski S., Bagiński M., Novikov V. Aminopyrazolonaphthoquinones: novel small molecules as a potential anti-cancer drugs // Heterogeneity and evolution in cancer : CNIO - "la caixa" frontiers meetings 2019, Madrid 23–25 Sept. 2019. – 2019. – C. 96.  
 
# N. Polish, O.Voitsakhivska, N. Marintsova, L. Zhurakhivska, V. Novikov, S. Bohza. Primary screening oh the biological activity of heterocyclic aminoderivatives of 2,3-dichloro-1,4-naphtoquinone// Scientific Journal “ScienceRise: Pharmaceutical Science”. -2019. -№ 6(22). P. 37-42.
 
# N. Polish, O.Voitsakhivska, N. Marintsova, L. Zhurakhivska, V. Novikov, S. Bohza. Primary screening oh the biological activity of heterocyclic aminoderivatives of 2,3-dichloro-1,4-naphtoquinone// Scientific Journal “ScienceRise: Pharmaceutical Science”. -2019. -№ 6(22). P. 37-42.

Версія за 12:27, 16 січня 2020

Марінцова Наталія Геннадіївна
Marintsova ng.jpg
доцент кафедри
Науковий ступінь кандидат хімічних наук
Дата присвоєння н.с. 1998
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2003
Поточне місце роботи Кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології, Інститут хімії та хімічних технологій

Наукові інтереси

Синтез і біологічна активність конденсованих та неконденсованих гетероциклічних похідних на основі хіноїдних сполук, скринінг біологічно активних речовин з метою створення нових лікарських субстанцій.

Професійна діяльність

1996 – серпень 1999 – молодший науковий співробітник; вересень 1999 – серпень 2000 – асистент; вересень 2000 – до тепер – доцент.

Наукові досягнення

Під моїм керівництвом було захищено дві кандидатських дисертацій:

 1. Половкович С.В. – 2011 р.
 2. Кархут А.І. – 2019 р.

Виконавець проектів по державному замовленню, які реалізовувалися (реалізуються) у Національному університету "Львівська політехніка"

Педагогічна діяльність

Лекційні курси:

 1. «Біологічна хімія та молекулярна біологія ч.1, ч.2» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація»
 2. «Біохімія» та «Молекулярна біологія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія»
 3. Основи біохімії» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 163 «Біомедична інженерія»
 4. «Фармацевтична біохімія» для студентів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація»

Навчально методична література

Співавтор та автор 28 навчально-методичних розробок, в тому числі: 24 методичних вказівок, 1 електронного навчально-методичного комплексу та 2 підручників з грифом МОН України та 1 підручника.

 1. Біологічна хімія. / Марінцова Н.Г., Журахівська Л.Р.. Губицька І.І., Болібрух Л.Д., Курка М.С. // Підручник з грифом МОН України. -Львів. Навч. вид.- НУ “ЛП”. - 2009. – 324 с.
 2. Основи фармакології / Болібрух Л.Д., Кричковська А.М., Марінцова Н.Г., Губицька І.І., Журахівська Л.Р., Стасевич М.В., Новіков В.П. // Підручник –Львів: ТзОВ «Тріада плюс», 2010. -238 с.
 3. Біологічна хімія / Марінцова Н.Г., Половкович С.В., Новіков В.П. // Підручник з грифом МОН України. -Львів. Навч. вид.- НУ “ЛП”. - 2013. – 336 с.
 4. Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньою програмою підготовки магістрів (Інститут хімії та хімічних технологій). Книга 3: навчальний посібник / Л. Д. Болібрух, О. Г. Будішевська, В. П. Васильєв, Р. І. Гаврилів, І. І. Губицька, І. О. Гузьова, В. А. Дончак, В. П. Дулеба, Л. Р. Журахівська, Н. Л. Заярнюк, О. С. Іващук, А. І. Кархут, О. З. Комаровська-Порохнявець, А. М. Кричковська, М. С. Курка, Ю. О. Ластухін, О. І. Лопатинська, В. І. Лубенець, Н. Г. Марінцова, А. О. Милянич, М. І. Мосюк, Ю. В. Панченко, Р. О. Петріна, Р. В. Стадник, Н. Є. Стадницька, Ю. Б. Стецишин, В. С. Токарев, В. Г. Червецова, О. В. Швед. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 174 c.

Наукові публікації =

Творчий доробок складає понад 140 наукових робіт, в тому числі 63 статті, з яких 8 у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus, 5 патентів України і 3 розділи у монографіях. Список вибраних наукових праць:

 1. Marintsova N., Polish N., Brankiewicz W., Serocki M., Milewski S., Bagiński M., Novikov V. Aminopyrazolonaphthoquinones: novel small molecules as a potential anti-cancer drugs // Heterogeneity and evolution in cancer : CNIO - "la caixa" frontiers meetings 2019, Madrid 23–25 Sept. 2019. – 2019. – C. 96.
 2. N. Polish, O.Voitsakhivska, N. Marintsova, L. Zhurakhivska, V. Novikov, S. Bohza. Primary screening oh the biological activity of heterocyclic aminoderivatives of 2,3-dichloro-1,4-naphtoquinone// Scientific Journal “ScienceRise: Pharmaceutical Science”. -2019. -№ 6(22). P. 37-42.
 3. Поліш Н. В., Марінцова Н. Г., Журахівська Л. Р., Новіков В. П., Вовк М. В. Синтез та прогнозування біологічної активності нових гетероциклічних N-похідних нафтохінону // Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2019. – Vol. 2, № 1. – P. 69–75.
 4. Hamada V. R., Buryi M. P., Mykytiuk S. R., Marintsova N. G., Zhurahivska L. R., Konechna R. T., Novikov V. P. Medicinal plants of the Carpatian region in the treatment of stress and nervous states // Наука и инновация = Science and innovation. – 2018. – № 1. – С. 125–131.
 5. Мікроорганізми як деструктори та індикатори токсичності гетероциклічних сполук /Сушко А.Р., Дуган О. М., Журахівська Л.Р., Марінцова Н.Г.// Хімія, технологія речовин та їх застосування: [збірник наукових праць] / відповідальний редактор Й.Й.Ятчишин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 249 –256 (Вісник / Національний університет «Львівська політехніка» ; № 841)
 6. Формування та властивості декстрановмісного покриття для контрольної адсорбції альбуміну та вирощування клітин / Огар М.О., Стецишин Ю.Б., Коструба А.М., Журахівська Л.Р.. Федорова О.В., Штапенко О.В., Марінцова Н.Г., Новіков В.П. // Доповіді НАН України. Науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України. №5. -2013. – С. 148-154.
 7. Біоорганічний синтез глікозильованих гідроксихінонів та кварцетину / Винницька Р.Б., Бондарчук О.П., Курка М.С., Миколів О.П., Толкачьова Н.В., Марінцова Н.Г., Новіков В.П. // Збірник наукових праць «Проблеми екологічної та медичної генетики і клітинної імунології» - Київ, Луганськ: Випуск № 3 (111). - 2012. - С. 22-27.
 8. Вплив калієвої солі 2-гліцино-3-хлор-1,4-нафтохінону та бемітилу на метаболічні процеси в організмі щурів за умов щоденного тренування бігом у третбані / Степанюк Г.І., Руда Н.В., Драчук О.П., Шевчук О.К., Новіков В.П., Марінцова Н.Г., Курка М.С., Бондарчук О.П. // Фармакологія та лікарська токсикологія, Вінниця. - № 2 (21)/2011. – С. 62-66.
 9. Синтез та властивості хіноїдних сполук. I. Галогенування та реакції хіноїдних сполук з N-нуклеофільними реагентами / Курка М.С., Миколів О.Б., Бондарчук О.П., Стасевич М.В., Мусянович Р.Я., Марінцова Н.Г., Новіков В.П. // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. Том 8, випуск 4 (32), 2010, Харків, НфаУ.-2010. - С. 40-50.
 10. Polovkovych S. V., Karkhut A. I., Marintsova N. G., Novikov V.P. Synthesis of new 5-acetyl(arylmethyliden)-4-thiazolidones. // Heteroatom Chemistry – 2010. – Vol.21(6). – P.392-396.
 11. Оцінка спроможності деяких амінокислотовмісних похідних 1,4-нафтохінону підвищувати фізичну витривалість організму при різних температурних режимах. / Степанюк Г.І., Руда Н.В., Марінцова Н.Г., Курка М.С., Новіков В.П., Рябоха О.С., Цимбалюк В.В. // Biomedical and Biosocial Anthropology. Vinnytsia. - 2009. - №13. – P.166-169.