Кафедра фінансів (ІППТ)

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
КАФЕДРА ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ (ІППТ)
Fn LOGO.png
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ФОА
Дата заснування 2002 рік
Засновники Інститут підприємництва та перспективних технологій
Дата ліквідації 2010 рік
Причина ліквідації реорганізація
Приналежність Інститут підприємництва та перспективних технологій
Завідувач кафедри к.е.н., доц. Гориславець Павло Анатолійович
Розташування (адреса) вул. Горбачевського, 18, м. Львів, 79044; 32-й корпус, кімн. 308
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/fn
Власний сайт http://ippt.lp.edu.ua/pro-instytut/kafedry/kafedra-fn.html

Кафедра фінансів — це навчально-науковий підрозділ Інституту підприємництва та перспективних технологій Львівської політехніки, який здійснює підготовку фахівців за напрямом 6.30508 «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст» за денною та заочною формами навчання.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КАФЕДРУ

Фахівці, підготовлені за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» та спеціальністю 7.03050801 «Фінанси і кредит» володіють комплексом знань в сфері державних і місцевих фінансів, банківської і страхової справи, грошового обігу, фінансового менеджменту, ринку цінних паперів, податків і оподаткування. Підготовка фахівців зі спеціальності «Фінанси і кредит» має широкий міжгалузевий профіль, що дозволяє здійснювати професійну діяльність у різних сферах економіки і державного управління фінансами.

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра фінансів заснована у 2002 році, до розвитку кафедри докладені зусилля к.е.н., доц. Кухаренко Італіни Кирилівни, к.е.н., доц. Микитюк Наталії Олегівни, к.е.н., доц. Бондарчук (Колісник) Марії Костянтинівни, які у різні роки очолювали кафедру. В останні роки фінансові спеціальності набули великого поширення у зв’язку із ринковими перетвореннями. Висококваліфікованих фахівців-фінансистів потребують державні, комерційні, банківські структури, організації та заклади споживчої кооперації, податкові служби, інвестиційні, страхові компанії.

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КАФЕДРИ

Foto fn.jpg

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Студенти напряму 6.030508 «Фінанси і кредит» отримують теоретичні знання та практичні навички з вирішення питань:

  • управління процесами формування і використання державних фінансових ресурсів. Вони будуть здатні розробляти і втілювати стратегічну і тактичну державну фінансову політику в умовах ринкових відносин, розробляти варіанти управлінських рішень з питань фінансової діяльності на рівнях регіону, галузі, держави. Фахівці будуть затребувані для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, науково-дослідної роботи в органах державного управління, зокрема Рахункової палати, Міністерства фінансів, у територіальних фінансових органах, у контролюючих фінансових органах, у державних позабюджетних фондах;
  • щодо функціонування фінансового ринку, а також формування практичних навичок у сфері страхової, фінансової, інвестиційної діяльності фінансових посередників;
  • застосування сучасних методів фінансового управління, методів аналізу і вмінням прогнозувати фінансово-економічні ситуації. Фахівці зможуть працювати на державних, приватних, спільних підприємствах, у господарських товариствах різних видів економічної діяльності.

Студенти здатні виконувати організаційно-управлінську та інформаційно-аналітичну роботу у таких сферах: грошово-кредитна система; фінансова діяльність підприємств та організацій; оподаткування підприємств; діяльність підприємств, установ, організацій на фінансовому ринку; організування банківської справи, банківські операції та їх проведення; біржові операції банків; валютне регулювання; оподаткування; організування моніторингу податкової служби; страхування, облік та аналіз діяльності страхових організацій; фінансовий менеджмент; організування та вдосконалення інформаційних систем на підприємствах, у комерційних банках, фінансових органах, органах податкової та митної служб. Первинною посадою для фахівців даного профілю є економіст, який може виконувати такі функції: розроблення проектів фінансового забезпечення інноваційних, інвестиційних та виробничих програм, бізнес-планів підприємства; підготовка фінансових та банківських документів із платежів та зобов’язань підприємств, фізичних осіб; складання фінансових звітів; аналіз фінансового стану.

Кафедра фінансів володіє необхідним кадровим потенціалом, навчально-методичним забезпеченням, матеріально-технічним забезпеченням для підготовки фахівців за спеціальністю «Фінанси і кредит». Майбутні фахівці ОКР «Бакалавр» спеціальності «Фінанси і кредит» зможуть продовжити навчання за ОКР «Спеціаліст», а кращі студенти отримують рекомендації для продовження навчання у магістратурі Національного університету «Львівська політехніка».

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Науковий напрям кафедри: «Розвиток фінансово-кредитних відносин у сучасних ринкових умовах»
Наукова робота кафедри є невід’ємною складовою навчального процесу. Працюючи над дисертаційними роботами, науковими статтями, готуючись до виступу на конференціях, викладачі підвищують свій науковий потенціал, вдосконалюють знання, підвищують рівень викладацької майстерності, засвоюють новітні інтерактивні технології викладання спеціальних дисциплін, що дає змогу більш чітко та послідовно викладати лекційний та практичний матеріал. Викладачі кафедри — високоосвічені фахівці, які мають наукові ступені кандидата та доктора наук, значний практичний та науковий досвід роботи, що дає їм змогу ефективно керувати науковою роботою студентів, виконувати значний обсяг навчально-методичної роботи тощо. У своїй роботі з підготовки фахівців викладачі кафедри фінансів орієнтуються на світові стандарти, свій практичний досвід, активно працюють над удосконаленням освіти, збагаченням її змісту відповідно до сучасних вимог та реалій макросередовища та вимог сучасного бізнесу, впровадженням інноваційних технологій та методів.

На базі кафедри фінансів у березні 2011 році функціонували такі секції міжвузівської науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників, яка щорічно проходить на базі Інституту для викладачів та студентів: секція «Управління фінансово-кредитними відносинами (ресурсами) в умовах інноваційного розвитку виробничо-господарських структур» та «Розвиток фінансово-кредитних відносин у сучасних умовах господарювання».

КОНТАКТИ

Розташування:вул. Горбачевського, 18, м. Львів, 79044; 32-й корпус, кімн. 308
Номер(и) телефону: +38 (032) 258-25-68
E-mail: fn.dept@lpnu.ua
Веб-сайт: http://ippt.lp.edu.ua/pro-instytut/kafedry/kafedra-fn.html