Кафедра журналістики та засобів масової комунікації

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра журналістики та засобів масової комунікації
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/zhzmk

Кафедра журналістики та засобів масової комунікації (ЖЗМК) Навчально-наукового Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка» створена згідно наказу Національного університету «Львівська політехніка» № 152-10 від 7 жовтня 2011 р. Очолює кафедру кандидат наук з соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики та засобів масової комунікації, Інституту права та психології, Національного університету "Львівська політехніка Галаджун Зоряна Володимирівна, яка розвиває такі сфери діяльності кафедри:

 • навчально-методичний;
 • організаційно-виховний;
 • науково-дослідницький.

Кафедра ЖЗМК :

 • розробила й реалізує освітньо-професійні програми з напряму «Журналістика», навчальні плани для бакалаврів; * виробила єдину концепцію втілення змісту освіти за дисциплінами, що викладають викладачі кафедри;
 • постійно організує й здійснює наукове, методичне забезпечення навчально-виховного процесу;
 • розробила засоби діагностики рівня знань, єдині критерії оцінювання; здійснює поточний, модульний, підсумковий контроль якості знань на екзаменаційних сесіях, під час захисту курсових, бакалаврських робіт;
 • підготувала й систематично оновлює методичне забезпечення освітньої діяльності з навчальних дисциплін, що викладають викладачі кафедри;
 • виховує майбутніх журналістів, формує їх громадянську позицію щодо оцінки суспільних явищ, забезпечення прав і свобод людини та громадянина;
 • організує виконання та здійснює контроль за прийнятими рішеннями з питань забезпечення навчально-виховного процесу; впроваджує в межах компетенції кафедри принципи Болонського процесу, елементи кредитно-модульної системи організації навчального процесу;
 • керує науково-дослідною роботою студентів, організує підготовку до наукових конференцій студентів за профілем діяльності кафедри;
 • організує педагогічний контроль науково-педагогічної діяльності шляхом проведення й подальшого обговорення на засіданнях кафедри відкритих занять, а також контрольних, взаємних відвідувань; збирає та узагальнює передовий досвід, здобутий викладачами кафедри під час проведення занять і позанавчальної роботи;
 • сприяє виконанню планів щодо підвищення кваліфікації викладачів, їх стажування у практичних підрозділах, організує наставництво; рецензування, обговорення представлених авторефератів кваліфікаційних досліджень на міжкафедральних семінарах;
 • готує і видає навчальну, методичну літературу.

Професорсько-викладацький склад кафедри ЖЗМК :


Кафедра ЖЗМК , як випускова

 • розробляє пропозиції щодо освітньо-кваліфікаційних характеристик за спеціальністю «журналістика»;
 • підготувала обґрунтування щодо модернізації варіативної частини освітньо-професійної програми;
 • організує практику студентів, її захист; залучає провідних вчених, спеціалістів ЗМІ до проведення занять, контролю знань студентів.

Свою роботу кафедра ЖЗМК виконує шляхом інтеграції навчання і практики із врахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій і новітньої техніки, допомагає студентам випускати навчальну газету «Молодий журналіст».

На даний час на кафедрі працює 10 науково-педагогічних працівників: 7 штатних, 3 сумісників. З них: 1 доктор філологічних наук за спеціальністю "журналістика", професор; 1 доктор наук з соціальних комунікацій, професор; 3 доценти, кандидати філологічних наук; 3 старші викладачі, з яких 1 кандидат наук з соціальних комунікацій; 1 Заслужений працівник культури України; 2 асистента, які забезпечують викладання дисциплін професійної та практичної підготовки. Більша частина викладацького складу має значний досвід роботи в ЗМІ.

Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра ЖЗМК студентам бакалаврату в 2020/2021 навчальному році:

 • «Вступ до журналістики»;
 • «Історія української літератури, ч.1, 2»;
 • «Комп’ютерні технології в ЗМІ»;
 • «Організація роботи редакції і праці журналіста»;
 • «Соціальні комунікації»;
 • «Теорія і методика журналістської творчості, ч.1, 2»;
 • «Журналістська етика»;
 • «Основи зображувальної журналістики»;
 • «Сучасна техніка ЗМІ»;
 • «Теорія літератури»;
 • «Аудіовізуальна журналістика»;
 • «Журналістська майстерність, ч.1, 2»;
 • «Історія світової літератури, ч.1, 2»;
 • «Соціологія і журналістика»;
 • «Інтернет-журналістика»;
 • «Історія української журналістики, ч.1, 2»;
 • «Популяризація науки, техніки в ЗМІ України»;
 • «Бібліографічна робота і критика в ЗМІ»;
 • «Навчальна практика»;
 • «Сатира і гумор в ЗМІ»;
 • «Аналіз творчого доробку»;
 • «Основи наукових досліджень»;
 • «Редагування в ЗМІ».

Робота кафедри основана на принципах науковості, саморозвитку, гуманізму, демократизму, наступності, персональної і колективної відповідальності, колегіальності та гласності обговорення питань, що віднесені до її компетенції.

Головні засади, що підтримує колектив кафедри ЖЗМК :

 • творчий підхід до викладання з використанням таких методів як діалог, бесіда, навчальна гра;
 • формування знань студентів для забезпечення їх професійних компетенцій та навичок у практичній роботі;
 • залучення студентів до наукової співпраці;
 • співпраця з провідними викладачами вищих навчальних закладів Львова, Києва які здійснюють підготовку фахівців зі спеціальності «журналістика».

Науковий напрям роботи кафедри журналістики та засобів масової комунікації «Інформаційно-комунікативне забезпечення мас-медіа розбудови демократії в Україні».

Науково-педагогічні працівники кафедри виконують науково-організаційну роботу, беруть участь у підготовці та проведенні всеукраїнських, міжнародних науково-практичних конференцій ІНПП.

Кафедра організовує творчі зустрічі з працівниками ЗМІ, письменниками, громадськими діячами; заохочує та підтримує студентів у їх прагненні брати участь в творчих гуртках, колективах, творчих конкурсах і спортивних секціях.

Викладачі кафедри ЖЗМК здійснюють кураторство в студентських групах, сприяють адаптації студентів в Інституті, гуртожитку; проводять екскурсії по місту, в музеях, театрах.

Вся організаційно-виховна діяльність кафедри ЖЗМК спрямована на підготовку висококваліфікованих і висококультурних журналістів, які прагнуть не тільки професійного успіху, а й забезпечення через ЗМІ демократичної розбудови України.