Юр'єв Сергій Олексійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
(Перенаправлено з Юр’єв Сергій Олексійович)
Перейти до: навігація, пошук
Юр’єв Сергій Олексійович
RTEmagicC juryev111.jpg.jpg
к.ф-м.н., доцент
Дата народження 11 вересня 1952 року
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1975 р.
Спеціальність електрофізика
Галузь наукових інтересів технологія отримання, структура та магнітні властивості феромагнітних плівкових функціональних матеріалів.
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Науковий керівник кандидат фізико — математичних наук, доцент Лопатинський Іван Євстахович, Національний університет «Львівська політехніка»,
Дата присвоєння н.с. 2002 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2010 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра загальної фізики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Юр’єв Сергій Олексійович - кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 11 вересня 1952 року.

У 1975 році закінчив Львівський політехнічний інститут.

У 2001 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Вплив діамагнітного заміщення у феримагнітних плівках на їх магнітні властивості:Дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.18 / Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2001. - 164 арк. - Бібліогр.: арк. 144-156».

Науковий керівник: кандидат фізико — математичних наук, доцент Лопатинський Іван Євстахович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри фізики.

З 2010 року працює на посаді доцента кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Навчальна робота

В університеті читає курс загальної фізики.

Наукові інтереси

Основний напрям наукових досліджень – технологія отримання,структура та магнітні властивості феромагнітних плівкових функціональних матеріалів.

Основні публікації

Автор і співавтор близько 40 наукових праць та методичних розробок, 3-ох патентів, учасник 80-ти наукових конференцій.

Серед них:

 1. Дослідження феромагнітного резонансу в ферогранатових плівках / С. І. Ющук, С. О. Юр’єв, В. І. Лобойко, О. В. Рибак // Дев’ята відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, 17-18 листопада 2010 р. : тези доп. / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т приклад. математики та фундам. наук. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. -С. 103. — Бібліогр.: 1 назва.
 2. Магнітні поля на ядрах атомів у феритах : [монографія] / С. І. Ющук, С. О. Юр'єв, B. А. Трухтанов ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». - Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. - 156 с. : іл. - Бібліогр.: с. 137-154 (252 назви).
 3. Оперативний і неруйнівний контроль якості епітаксійних плівок ферогранатів /C. І. Ющук, С. О. Юр'єв, І. Є. Лопатинський, С. П. Дубельт, В. І. Лобойко // Сенсорна електроніка та мікросистемні технології : 4-та Міжнар. наук.-техн. конф., Україна, Одеса, 28 черв. - 2 лип. 2010 р. : тези доп. / Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - О. : Астропринт, 2010. - С. 312. -Бібліогр.: 1 назва.
 4. Ультразвукова інфрачервона термографія вузькощілинного напівпровідника CdxHg1-xTe(x~0,2) / Р. К. Савкіна, О. Б. Смірнов, С. О. Юр'єв, С. І. Ющук, В. І. Лобойко // Фізика і хімія твердого тіла. - 2010. - Т. 11, № 1. - С. 72-75. - Бібліогр.: 9 назв.
 5. Збірник задач з фізики : навч.посіб. / А. М. Андрейко, І. В. Бандрівчак, С. Р. Баран, О. Б. Біленька, Б. І.Гасій, Ф. М. Гончар, Р. І. Гущак, О. М. Горіна, С. П. Дубельт, О. С. Захар’яш, Г. А. Ільчук, О. В. Коломієць, І. М. Кравчук, В. І. Лобойко, І. Є.Лопатинський, М. Ф. Омелян, О. В. Рибак, М. М. Романюк, М. М. Рудка, М. В. Токарівський, В. О. Українець, Н. А. Українець, О. В. Франів, В. І. Чигінь, В.І. Чіх, Р. Я. Юречко, С. І. Ющук, С. О. Юр’єв ; за ред. І. С. Лопатинського, А.М. Андрейка ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». −2-ге вид., доповн. і переробл. -Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — 320 с. -Бібліогр.: с. 316(4 назви).
 6. Магнітні поля на ядрах атомів у феритах : монографія / Степан Іванович Ющук, Сергій Олексійович Юр'єв, Веніамін Олександрович Трухтанов; В.о. Нац.ун-т «Львівська політехніка».– Львів : Вид-во «Львівська політехніка», 2009.– 156 с. ISBN 966-553-798-4
 7. Вимірювання перехідних контактних опорів і їх вольтамерних характеристик на тонких плівках / С.І. Ющук, С.О. Юр’єв, В.І. Лобойко, С.П. Дубельт // Наук.конф. проф.-викл. складу ін-ту приклад. математики та фундам. наук : Тези доп.,Львів, 26-28 трав. 2005 р. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2005.— С. 75.
 8. Вимірювання перехідних контактних опорів і їх вольтамерних характеристик на тонких плівках / С.І. Ющук, С.О. Юр’єв, і.Є. Лопатинський //Фізика і технологія тонких плівок : Матеріали ювіл. Х Міжнар. конф., 16-21трав. 2005 р., івано-Франківськ. -івано-Франківськ, 2005. — Т. 1. — С. 228-229.
 9. Високочастотне напилення феритових плівок / В.і. Бондар, С.О. Юр’єв, С.І. Ющук // Фізика і технологія тонких плівок : Матеріали ювіл. ХМіжнар. конф., 16-21 трав. 2005 р., івано-Франківськ. — івано-Франківськ, 2005.— Т.1. — С. 171-172.
 10. Дослідження діода з вольфрамовим катодом : Метод. вказівки до лаборатор. роботи з дисципліни «Вакуум. та плазм. електрон.» для студ. баз.напрямку 6.0908 «Електроніка» / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: і.М.Депа, ЗА Дутчак, Л.М. Ракобовчук, С.О. Юр’єв. -Л. : Вид-во «Львів.політехніка», 2005. — 12 с. — Бібліогр.: с. 10 (4 назви).
 11. Надтонкі взаємодії для ядер Sn119 в халькогепідах Ag8SnX 6(X=S,Se) / С.О. Юр’єв, Л.М. Ракобовчук, С.І. Ющук, М.і. Чекайло, З.А. Дутчак //Відкрита наук.-техн. конф. проф.-викл. складу ін-ту телекомунікацій, радіоелектрон. та електрон. техніки Нац. ун-ту «Львів. політехніка» з пробл.електрон. : Тези доп. Львів, 5-7 квіт. 2005 р. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів.політехніка», 2005. — С. 40.
 12. Структура ЯГР спектрів та обмінні взаємодії в феритшпінеліМі08Си(02=х)ВіхРе2 O4(x= 0 04) / С.О. Юр’єв, С.І. Ющук, Н.Т. Покладок // Наук.конф. проф.-викл. складу ін-ту приклад. математики та фундам. наук : Тези доп.,Львів, 26-28 трав. 2005 р. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2005.— С. 74.

Контакти

(головний корпус, кімната № 137, тел.258-27-66)