Сінєльнікова Марія Василівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Мазурик (Сінельнікова) Марія Василівна
Mazuryk sm cr.jpg
к.філос.н.., доцент
Дата народження 19 травня 1980 року
Громадянство Україна
Alma mater Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 2002 р.
Спеціальність філософія
Галузь наукових інтересів Онтологічний вимір етичних категорій добра і зла
Науковий ступінь кандидат філософських наук
Дата присвоєння н.с. 2009 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2015 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»Кафедра філософії Інститут гуманітарних та соціальних наук

Мазурик (Сінельнікова) Марія Василівна — кандидат філософських наук , доцент кафедри філософії Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Дата народження: 19 травня 1980 року

Закінчила відділення філософії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка у 2002 р. [1]за спеціальністю «філософія».

У 2002-2005 роках проходила навчання в аспірантурі того ж ВУЗу.

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: Концепція добра і зла в російській релігійній філософії кінця ХІХ — початку ХХ столітть [Текст] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Мазурик Марія Василівна ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. — Дрогобич, 2008. — 228 арк. — Бібліогр.: арк. 201-223. ( науковий керівник: доц. Лімонченко В.В.)

На кафедрі філософії Національного університету «Львівська політехніка» працює з 2007 року.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:'

 • Філософія
 • Етика бізнесу

Наукові інтереси

 • Онтологічний вимір етичних категорій добра і зла
 • Проблема життя і смерті
 • Етичні ідеї Іммануїла Канта
 • Філософські ідеї Фрідріха Ніцше

Вибрані публікації

Автор більше 30 наукових публікацій

 1. Онтологічний вимір етичних категорій добра і зла / М. Мазурик // Філософські науки : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. Л. Петрушенко. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 25-31. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 661). -Бібліогр.: 12 назв.
 2. Екзистенціальні пошуки Л. Шестова та С. К’єркегора на межі синтезу релігії та філософії / М. Мазурик // На шляху до синтезу філософії, релігії та науки : тези Il Всеукр. наук.-практ. конф., 10-11 квіт. 2009 р., Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 142-144.
 3. Східна патристика та російська релігійна думка кін. XIX — поч. XX ст. про сутність добра і зла / М. Мазурик // Філософ. пошуки / Всеукр. асоц. філософ. спілок, Львів. філософ. спілка «Cogito», Ін-т філос., логіки і соціол. — Л. ; О. : Центр Європи, 2009. — Вип. 31 : Філософія. Історія. Культура (До 165-ої річниці «Львівської політехніки»). — С. 261-270. -Бібліогр.: 12 назв.
 4. Ф. Достоєвський та Ф. Ніцше: вирішення теми «надлюдини» / М. Мазурик // Фі­лософські науки : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. Л. Петрушенко. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 93-98. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 636). — Бібліогр.: 14 назв.
 5. «Філософія — відповідь чи питання на правду життя ?» / М. Мазурик // Особистісні цінності і переконання філософа та історико-філософський процес : тези всеукр. наук.конф. «XXI Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К. Твардовського», 11-12 лют. 2009 р., Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 117-119.
 6. «Голоси, волаючі в пустелі» або Релігійний екзистенціалізм С.К`єркегора та Льва Шестова // Філософія Льва Шестова в контексті культури російського Срібного віку. Вип. 13. Матеріали наукової конференції 2007 року. — Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2008. — С. 90-99.
 7. Онтологізм як визначальна риса російської філософії Срібного віку // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Філософські науки, № 8. — Луцьк: Вежа, 2007. — С. 163-167.
 8. Торжество світла над пітьмою у філософії С.Франка // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 346-347. Філософія. — Чернівці: Рута, 2007. — С. 163-167.
 9. «Голоси, волаючі в пустелі» або Релігійний екзистенціалізм С.К`єркегора та Льва Шестова // Філософія Льва Шестова в контексті культури російського Срібного віку. Вип. 13. Матеріали наукової конференції 2007 року. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2008. – С. 90-99.
 10. Ф.Достоєвський та Ф.Ніцше: вирішення теми «надлюдини» // Вісник Національного університету «Львівська Політехніка», № 636. – Філософські науки. – Львів: видавництво Національного університету «Львівська Політехніка», 2009. – С. 93-98.
 11. Східна патристика та російська релігійна філософія кін. ХІХ – поч. ХХ ст. про сутність добра і зла // Філософські пошуки. – Філософія. Історія. Культура. – Вип. ХХХІ. – ІФЛІС – ЛФС «Cogito» Видавництво «Центр Європи» Львів-Одеса, 2009. – С. 261-270.
 12. Онтологічний вимір етичних категорій добра і зла // Вісник НУ «Львівська політехніка». – Філософські науки. – №661. – 2010р. – С.25-32.
 13. Рецепція автономної етики І.Канта в російській релігійній філософії к. ХІХ – поч. ХХ ст. // Вісник НУ «Львівська політехніка». – Філософські науки. – №692. – 2011р. – С.58-63.
 14. Смерть як відкриття нових горизонтів бачення для людини // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. №750. – Філософські науки. - Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. – С. 52 – 58.
 15. «Любов врятує світ» або перемога світла і добра в російській релігійній філософії кін. ХІХ – поч. ХХ ст. // Єдність істини, добра і краси. Збірник на пошану професора Віри Серафимівни Мовчан / Ред. колегія: В.С.Возняк (головний редактор), О.А.Ткаченко, В.В.Лімонченко. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка, 2013. – С. 146 – 155.
 16. Проблема свободи у філософії В.Соловйова та М.Бердяєва // Історія філософії як школа думки. Збірник на пошану професора Степана Михайловича Возняка (до 85-річчя з дня народження) / Ред. колегія: В.К.Ларіонова (головний редактор), О.Б.Гуцуляк. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету Василя Стефаника, 2013. – С.331 – 341.
 17. Аналіз російськими мислителями кін. ХІХ – поч. ХХ ст. онтологічного розуміння добра і зла в патристиці // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. № 780. – Філософські науки. - Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2014. – С. 63 – 70.
 18. Наодинці зі смертю // Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво: збірник матеріалів VІІ міжнародної наукової конференції. – Львів: ЛПБА УПЦ КП, 2014. – С. 84-89.
 19. Етична автономія І.Канта як шлях до позарелігійної секулярної етики // Рецепція ідей І.Канта у філософії та культурі російського Срібного віку: Матеріали Міжнародної наукової конференції 2014р. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2014. – С.101-109.
 20. Тема смерті, безсмертя та самогубства у творчості Ф. Достоєвського // Творчество Ф.М. Достоевского и мировая философия (современные ракурсы и отзвучания) : Сборник статей. – Львов: Лига-Пресс, 2015. – С. 56-64.
 21. Концепція добра і зла в російській релігійній філософії кін. ХІХ – поч. ХХ ст. // Історія філософії у вітчизняній духовній культурі [Текст] / відп. ред. Аляєв Г., Суходуб Т. / Тов-во рос. філософії при Укр. філ. фонді; Центр гум. освіти НАН України. – Полтава: ООО «АСМІ», 2016. – 580 с. – (серія «Українский часопис російської філософії. Вісник Товариства російської філософії при Українському філософському фонді»; вип. 12). – С.126-138.
 22. Проблема смерті в російській релігійній філософії кін. ХІХ – поч. ХХ ст. // Філософські пошуки, вип. 1 (4) / 2016: Проблеми, ідеї і персоналії: культурно-історичний контекст. – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 184с. – С.94-113.
 23. Аналіз ідей добра і зла Августина блаженного російськими релігійними мислителями кін. ХІХ – поч. ХХ ст. // Науковий журнал «Гуманітарні візії». – №2 (4), 2016. – С. 87-93.
 24. The theme of death in the work of L. Tolstoy // Науковий журнал «Молодий вчений», №10 (50), жовтень, 2017. – С. 151-155.
 25. Трактування смерті в буддизмі // Virtus, scientific journal, №17, жовтень, 2017. – С. 35-40.
 26. Смерть чи переродження релігії? (Відкриття нових горизонтів трактування тези Ф. Ніцше «Бог помер») // Науковий журнал «Гуманітарні візії». – №3 (2), 2017. – С. 105-109. (фахове видання, обсяг 0.5 друк. арк.).
 27. Сінельнікова М.В. Межі людського пізнання у філософії І. Канта / М.В. Сінельнікова // Актуальні проблеми філософії та соціології. Науково-практичний журнал. – Випуск 20, 2017. – Index Copernicus International (Республика Польша). – С. 112-115. (фахове видання, обсяг 0.5 друк. арк.).
 28. Сінельнікова М.В. Страх смерті та можливості його подолання у філософії Епікура / М.В. Сінельнікова // Актуальні проблеми філософії та соціології. Науково-практичний журнал. – Випуск, 21, 2018. – Index Copernicus International (Республика Польша). – С. 103-105. (фахове видання, обсяг 0.5 друк. арк.).
 29. Сінельнікова М.В. Етичні погляди І. Канта // М.В. Сінельнікова // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – Вип. 130 (№3), 2018. – (Google Scholar, Index Copernicus (Польща)). – С. 179-183. (фахове видання, обсяг 0.5 друк. арк.).
 30. Сінельнікова М.В. Тема смерті у філософії Платона / М.В. Сінельнікова // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – Вип. 131 (№4), 2018. – (Google Scholar, Index Copernicus (Польща)). – С. 201-204. (фахове видання, обсяг 0.5 друк. арк.).
 31. Сінельнікова М.В. Деонтична етика І. Канта / М.В. Сінельнікова // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – Вип. 139 (12). Ч. 2. Філософські науки, 2018. – (Google Scholar, Index Copernicus (Польща), EBSCO Publishing, Inc. (USA), SIS (Scientific Indexing Services) (USA), InfoBase Index (Індія)). – С. 7-11. (фахове видання, обсяг 0.5 друк. арк.).

32. Сінельнікова М.В. Категоричний імператив І. Канта та «золоте правило» моралі / М.В. Сінельнікова // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – Вип. 143 (№4). Ч. 2. Філософські науки, 2019. – (Google Scholar, Index Copernicus (Польща), EBSCO Publishing, Inc. (USA), SIS (Scientific Indexing Services) (USA), InfoBase Index (Індія)). – С. 143-148.


Конспекти лекцій та методичні видання:

 1. Добро і зло як вихідні категорії етики: Методичні вказівки для студентів курсів «Філософія», «Етика, естетика» / Укл. М.В.Мазурик. – Львів: Видавництво «Львівської політехніки», 2010. – 12с.
 2. Етика і сучасне управління: Методичні вказівки для студентів курсів «Етика бізнесу» / Укл. М.В.Мазурик. – Львів: Видавництво «Львівської політехніки», 2011. – 12с.
 3. Соціальна відповідальність в етиці бізнесу: Методичні вказівки для студентів курсів «Етика бізнесу» / Укл. М.В.Мазурик. – Львів: Видавництво «Львівської політехніки», 2012. – 16с.
 4. Конфлікти на підприємстві: причини їх виникнення та шляхи розвязання: Методичні вказівки для студентів курсів «Етика бізнесу» / Укл. М.В.Мазурик. – Львів: Видавництво «Львівської політехніки», 2013. – 12с.
 5. Методика організації та активізації самостійної роботи студентів під час вивчення курсу «Філософія»: Метод. вказівки для студентів усіх спеціальностей та форм навчання / уклад. А.М.Кадикало, І.В.Карівець, М.В.Мазурик, Н.Наумова, О.В.Онищук, О.В.Паньків, Н.Я.Саноцька, О.Ю.Чурсінова. - Львів: Видавництво «Львівської політехніки», 2013. – 40с.
 6. Мазурик М.В. Переговори: підготовка та стилі проведення : Методичні вказівки до навчального курсу «Етика бізнесу» / М.В.Мазурик. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 16с.
 7. Мазурик М.В. Філософія історії: конспект лекцій з курсу «Філософія» для студентів усіх форм навчання / М.В.Мазурик. – Львів: Видавництво «Львівської політехніки», 2015. – 24с.
 8. Методичні вказівки до планів семінарських занять з філософії для усіх спеціальностей заочної форми навчання / уклад. А.М.Кадикало, І.В.Карівець, М.В.Мазурик, О.В.Онищук, О.В.Паньків, В.Л.Петрушенко, Н.Я.Саноцька, М.П.Скалецький, Л.М.Федорів, Х.М.Хвойницька, О.Ю.Чурсінова. – Серія «Дистанційне навчання». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 96с. – С.11-14.
 9. Глобальні проблеми сучасної цивілізації : метод. вказівки для студентів курсу «Філософія» / уклад.: М.В.Мазурик. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 16с.
 10. Сінельнікова М.В. Види пізнання та його рівні : конспект лекцій з курсу «Філософія» для поглибленого вивчення теми «Пізнання: його структура та динаміка» для студентів усіх форм навчання / М.В. Сінельнікова М.В. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 16с.

11. Сінельнікова М.В., Паньків О.В. Людина у світі грошей. Динаміка цінностей : конспект лекцій з курсу «Філософія» для поглибленого вивчення теми «Філософія фінансової цивілізації» для студентів усіх форм навчання / М.В. Сінельнікова, О.В. Паньків. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 14с.

Тези та матеріали конференцій:

 1. Мазурик М.В. Філософія – відповідь чи питання на правду життя? / Мазурик М.В. // Особистісні цінності і переконання філософа та історико-філософський процес. – Тези Всеукраїнської наукової конференції «ХХІ Читання, присвячені памяті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К.Твардовського», 11-12 лютого 2009 року / Відп. за випуск В.Л.Петрушенко. – Львів: Вид. Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 128с. – С. 117-120. – (0.01 друк. арк.).
 2. Мазурик М.В. Екзистенціальні пошуки Л.Шестова та С.Кєркегора / Мазурик М.В. // На шляху до синтезу філософії, релігії і науки. – Тези ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10-11 квітня 2009 року / За ред. І.В.Карівця. – Львів: Вид. Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 176с. – С.142-144. – (0.01 друк. арк.).
 3. Мазурик М.В. Соціальна відповідальність в етиці бізнесу / Мазурик М.В. // На шляху до синтезу філософії, релігії і науки. – Тези ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Що чинити, як діяти? Філософські, наукові та релігійні аспекти управлінської діяльності» , 15-16 квітня 2011 року / За ред. І.В.Карівця. – Львів: Вид. Національного університету «Львівська політехніка», 2011. – 160с. – С.21-24. – (0.01 друк. арк.).
 4. Мазурик М.В. Буття людини у вимірах абсолюту у філософії С.Франка / Мазурик М.В. // «Людина і світ: способи та аспекти взаємовпливів», Тези Міжн. наукової конференції «ХХІV Читання, присвячені памяті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К.Твардовського», 11-12 лютого 2012 року / Відп. ред. В.Л.Петрушенко; редагування - Є.Г.Бразуль-Брушковський. – Львів: Вид. «Ліга-Прес», 2012. – 300 с. – С. 142-143. – (0.01 друк. арк.).
 5. Мазурик М.В. Формування педагогом соціально зрілої особистості / М.В.Мазурик // Феномен учнівства та учительства в історії філософії і культури. - Тези Міжн. наукової конференції «ХХV Читання, присвячені 75-ій річниці з дня смерті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К.Твардовського», 11-12 лютого 2013 року / Відп. ред. В.Л.Петрушенко; редаг. В.Л.Петрушенко, І.В.Карівець. – Львів: Вид. «Ліга-Прес», 2013. – 207 с. – С. 190 – 191. – (0.01 друк. арк.).
 6. Мазурик М.В. Вплив інформації на самоусвідомлення сучасної людини / М.В.Мазурик // Тези міжнародної наукової конференції «ХХVІ Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К. Твардовського» 10-11 лютого 2014 року / Відп. ред. В.Л.Петрушенко; редаг. В.Л.Петрушенко, І.В.Карівець. – Львів: Вид. «Ліга-Прес», 2013. – 207 с. – С. 190 – 191. – (0.01 друк. арк.).
 7. Мазурик М.В. Людина перед обличчям смерті / М.В.Мазурик // Гуманізм. Людина. Особистість : Матеріали 26-х Міжнародних людинознавчих філософських читань (Дрогобич, 2014 р.) / Ред. колегія: В. С. Возняк (головний редактор), О. А. Ткаченко, В. В. Лімонченко. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 267 с. – С.215-219. - (0.03 друк. арк.).
 8. Мазурик М.В. Проблема соціалізації та соціальної адаптації людини в сучасному суспільстві / М.В.Мазурик // «Людина – соціум – історія: складності сучасних взаємин» (Тези міжнародної наукової конференції «ХХVІІ-мі Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К. Твардовського» 11-12 лютого 2016 року) / Відп. ред. В.Л.Петрушенко. – Львів: Вид. «Ліга-Прес», 2016. – 242 с. – С. 44 – 49. – (0.01 друк. арк.).
 9. Мазурик М.В. Як можлива метафізика? / М.В.Мазурик // «Метафізичний дискурс у філософії: історія і сучасність» (Тези Міжнародної наукової конференції «ХХІХ-ті Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К. Твардовського», 10-11 лютого 2017 року) / Відп. ред. В.Л.Петрушенко. – Львів: Вид. «Ліга-Прес», 2017. – 192 с. – С. 66 – 68. – (0.01 друк. арк.).
 10. Мазурик М.В. Феномен смерті: метафізичні наголоси (Наукове повідомлення) / М.В. Мазурик // Філософські пошуки, вип. 1 (6) / 2017: Метафізичний дискурс у філософії: історія і сучасність. – Львів: Ліга-Прес, 2017. – 184с. – С. 79-84.
 11. Сінельнікова М.В. Проблеми екологічного виховання молоді в технічному ВНЗ / М.В. Сінельнікова // Екологізація освіти як чинник сталого розвитку суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2017. – 112с. – С. 90-91.
 12. Сінельнікова М.В. Смерть – це тільки початок (або як буддизм вирішує проблему смерті) / М.В. Сінельнікова // Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 23-24 лютого 2018р.). – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2018. – 112с. – С. 80-82.
 13. Сінельнікова М.В. Трактування «смерті бога» у філософії Ф. Ніцше (тези) / М.В. Сінельнікова // Філософські пошуки, вип. 2 (8) / 2018. До 100-річчя виходу в світ першого тому книги О. Шпенглера «Занепад Заходу». – Львів: ННВК «АТБ», 2018. – 98с. – С. 61-64.
 14. Сінельнікова М.В. Моральна філософія Іммануїла Канта / М.В. Сінельнікова // Україна. Європа. Світ. Історія та сучасність: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 30 листопада – 1 грудня 2018р. – К.: Таврійський національний університет імені В. Вернадського, 2018. – 104с. – С. 84-87.

15. Сінельнікова М.В. Трактування смерті та безсмертя у філософії Платона / М.В. Сінельнікова // ІІІ Таврійські історичні наукові читання: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 30 листопада – 29-30 березня 2019р. – К.: Таврійський національний університет імені В. Вернадського, 2019. – 106с. – С. 97-99.

Контакти

вул. Митрополита Андрія 5, 79013, Львів 4-й корпус, кімната 328

тел..: +38 (032) 258-26-41

E-mail: polyfil@rambler.ru