Стадницька Юлія Юріївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Стадницька Юлія Юріївна
Stadnycka ul ur.JPG
к.е.н., асистент
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2009 р.
Спеціальність Фінанси
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2016 р.
Поточне місце роботи Кафедра туризму ІСТР ім. В. Чорновола НУ «Львівська політехніка»

Стадницька Юлія Юріївна — кандидат економічних наук, асистент кафедри туризму Інституту сталого розвитку ім. В’ячеслава Чорновола Національного університету «Львівська політехніка».

ОСВІТА

 • У 2009 році закінчила Національний університет «Львівська політехніка» з відзнакою за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію магістра з економіки і підприємництва.
 • З 2010 року навчалася в аспірантурі у Львівському державному інституті новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. У 2011 році переведена в аспірантуру НУ «Львівська політехніка».
 • У 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • 2010 р. — викладач спецпредмету «Основи економіки і основи правових знань» у Львівському міжрегіональному центрі соціально-трудової, професійної та медичної реабілітації інвалідів Міністерства праці та соціальної політики України.
 • з 2014 р. і дотепер — асистент кафедри туризму Інституту сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола НУ «Львівська політехніка».

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Читає лекційний курс та веде практичні заняття з дисциплін: «управління персоналом», «менеджмент в туризмі», «планування діяльності організацій турбізнесу», «діяльність туристичних самодіяльних організацій» — для студентів спеціальності «туризм».

НАУКОВА РОБОТА

Наукові зацікавлення Узагальнення і науково-прикладне вирішення ідентифікації чинників розміщення господарської діяльності.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано 40 наукових праць ( серед них — 22 у фахових виданнях, наукових журналах, закордонних виданнях, у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз та 13 тез у збірниках матеріалів міжнародних та Всеукраїнських конференцій), 1 підручник та є співавтором у 4 монографіях. Серед них:

 1. Стадницька Ю. Ю. The economic goods allocation: locus nascendi factors / Ю.Ю. Стадницька//Gospodarka i finanse: rozw?j lokalny i regionalny: Zeszyt Staropolskej Szko?y Wy?szej w Kielcach, 2014, Nr. 4. — S.135-144.
 2. Стадницька Ю.Ю. Сучасні тенденції дифузії технологічних інновацій в туристичному та готельно-ресторанному бізнесі / Ю. І. Стадницький Ю. І., Ю. Ю.Стадницька// Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту: Економічні науки. — Вип. 8. Хмельницький: ХКТЕІ, 2014. — с.425-434.
 3. Стадницька Ю.Ю. Чинники просторової диференціації платежів за забруднення довкілля / Ю.Ю. Стадницька // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. — Львів: РВВ НЛТУ України. — 2015. — Вип. 25.7. — 420 с. — с.57-65.
 4. Стадницька Ю.Ю. Просторова диференціація платежів за забруднення довкілля в Україні / А.А. Теребух, Ю.Ю. Стадницька // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; ред кол.: В.С. Кравців (відп. ред.). — Львів, 2015. — Вип. 4 (114). — с. 50-54
 5. Стадницька Ю.Ю. Просторова диференціація собівартості та цін водопостачання в Україні як чинник розміщення господарської діяльності / Ю.Ю. Стадницька // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка». — Вип. 2 (4). Частина 1. — Мукачево, 2015. — с. 76-82.
 6. Стадницька Ю. Ю. Пространственная организация экономики: фактор безопасности: розділ у монографії / Ю. І. Стадницький, Ю.Ю. Стадницька / Wsp??czesne problemy bezpiecze?stwa i marketingu. Tom II. Bezpiecze?stwo publiczne: monografia. — Katowice, 2015. — S. 473-498.
 7. Стадницька Ю.Ю., Казимира І.Я. Чинники диференціації інвестиційної привабливості регіонів України //Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» - 2017.- Т2. - №17 (39). – С.63-67. (Index Copernicus International (ICI); Ulrichsweb Global Serials Directory; Google Scholar; НЭБ elibrary.ru; Open Academic Journals Index; Research?Bib; Scientific Indexing Services; Turkish Education ?ndex; Polish Scholarly Bibliography; Electronic Journals Library; Staats? und Universit?tsbibliothek Ham? burg Carl von Ossietzky; InfoBase Index; International Institute of Organized Research; CiteFactor; Open J?Gate; Cosmos Impact Factor; Scholar Steer; Eurasian Scientific Journal Index; Academic keys; Россий? ский импакт?фактор; Научная периодика Украины; JOURNAL FACTOR; Bielefeld Academic Search En? gine (BASE); The Journals Impact Factor (JIF); CrossRef).
 8. Стадницька Ю.Ю. Ідентифікація еколого-економічного чинника «наявність ефективного джерела природного ресурсу» при формуванні бази можливого місця розміщення [Електронний ресурс]// Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2018. - №6 (17) – Режим доступу до ресурсу: http:// www.easterneurope-ebm.in.ua/17-2018-ukr [Вісник включений до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus]


КОНТАКТИ

вул. Карпінського 2/4, 1-й навx. к., кім. 208 E-mail: Julis13@ukr.net; Yuliia.Y.Stadnytska@lpnu.ua