Скорик Галина Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Скорик Галина Іванівна
1skoryk.jpg
к.е.н., доцент
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Історія економічних вчень, політекономічні і прикладні аспекти реалізації економічної політики держави
Науковий ступінь кандидат економічнх наук
Дата присвоєння н.с. 1996 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра теоретичної та прикладної економіки, Інститут адміністрування та післядипломної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Скорик Галина Іванівна — кандидат економічних нак, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Інституту адміністрування та післядипломної освіти, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Тема дисертації: Діалектика ринкових і планомірних відносин в умовах перехідної економіки [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Скорик Галина Іванівна ; Львівський держ. ун-т ім. І.Я.Франка. — Львів, 1996. — 176 с.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Мікроекономіка
 • Економічна теорія
 • Державне регулювання економіки

Науковоj-дослідна робота

Сфера наукових інтересів: Історія економічних вчень, політекономічні і прикладні аспекти реалізації економічної політики держави

Вибрані публікації

Автор близько 80 публікацій, зокрема двох посібників та двох монографій.

 1. Скорик Г.И. Концептуальньїе подходьі к теории и практике государственного регулирования. / Г.И. Скорик, В.В. Баринов // Современная зкономическая теория и поиск зффективньїх механизмов хозяйствования: сб. материалов VIII международной научно- практической конференции - Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. - С. 26-29.
 2. Скорик Г.І. Енергетична складова економічної безпеки України: стан та перспективи розвитку / Г.І. Скорик, М.Б. Швецова, О.І. Тревого // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. - Львів: РВВ НЛТУ України, 2014. - вип. 24.4 - С. 303-310.
 3. Людський потенціал в системі соціально-трудових відносин: теорія та практика регулювання. Монографія./ за ред. Л.А. Кравченко [ Кравченко Л.А., Скорик Г.І. та інші]. - Сімферополь: ДІАЙПІ, 2014. - 204 с. Рекомендовано до друку Вченою радою Кримського економічного інституту ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (протокол №6 06.02.2014 р.).# Економічна теорія [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Скорик, В. В. Барінов, М. Б. Швецова ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. — 187 с. — Бібліогр.: с. 184-185. — 250 экз. — ISBN 978-617-607-591-2
 4. Державне регулювання реалізації економічного потенціалу України в умовах глобалізації. Монографія./ за ред. Л.А. Кравченко [ Кравченко Л.А., Скорик Г.І. та інші]. - Сімферополь:ПП «Підприємство Фєнікс», 2013. – 312 с. Рекомендовано до друку Вченою радою Кримського економічного інституту ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (протокол №8 26.03.2013 р.);
 5. Скорик Г.І. Проблеми ефективності функціонування природної монополії у сфері постачання електроенергії / Н.І.Грицак*, Г.І. Скорик // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. - № 778. - С. 279-285.
 6. Державне регулювання економіки [Текст] : навч. посіб. / В. В. Барінов, Г. І. Скорик ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 457 с. — Бібліогр.: с. 444-452. — 120 экз. — ISBN 978-617-607-221-8
 7. Ліберальна модель економічного розвитку та її уроки для України / В. В. Барінов, Г. І. Скорик, О. В. Скорик // Логістика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є. В. Крикавський. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 3-8. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 690). — Бібліогр.: 12 назв.
 8. Світова економічна криза та її виклики для України / Г. І Скорик, В. В. Барінов,0. В. Скорик // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : зб. матеріалів V Міжвуз. наук.-техн. конф. наук.-пед. працівників, берез. 2010 р., Львів / Ін-т підприємництва та персп. технологій. — Л. : Вид-во ЗУКЦ, 2010. — С. 227-231. — Бібліогр.: 8 назв.
 9. Економічні аспекти взаємодії підприємств малого і великого бізнесу / Г. Скорик, Л. Кравченко // Соціально-економічні і правові аспекти формування та розвитку організаційної культури підприємств як шлях до інтеграції національної економіки в європейський простір : тези IV Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 трав. 2009 р. / Львів. ун-т бізнесу та права [та ін.]. — Л., 2009. — C. 97-100. — Бібліогр.: 3 назви.
 10. Особливості сучасної конкуренції та роль економічної політики держави / Г. І. Скорик, В. В. Барінов // Проблеми формування та реалізації конкурентної політики: аспекти молодіжного підприємництва : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 верес. 2009 р., Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Управління у справах сім’ї та молоді Львів. облдержадмін., ГО «Інновац. фонд». — Л., 2009. — С. 295-297. — Бібліогр.: 3 назви.
 11. Удосконалення системи державного регулювання малого бізнесу / Г. І. Скорик // Современная экономическая теория и поиск эффективных механизмов хозяйствования : материалы Второй всеукр. науч.-практ. конф., 13-14 марта 2009 г., Симферополь / Таврич. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Крым. эконом. ин-т ГВУЗ «Киев. нац. эконом. ун-т им. В. Гетьмана», Крым. науч. центр НАН Украины. — Симферополь, 2009. — С. 80-83.
 12. Основи економічної теорії : Тематика та метод. вказівки до викон. контрол. робіт для студ. техн. спец. заоч. форми навчання / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: І.П. Вознюк,I. П. Холява, Н.П. Топілко, Г.І. Скорик, П.І. Стецюк. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. — 24 с. — Бібліогр.: с. 19 (10 назв).

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 502

+38 032 258-24-88 (502 ауд., 4 н.к., секретаріат)

+38 032 258-25-39 (502 ауд., 4 н.к., викладацька)

+38 032 258-26-71 (505 ауд., 4 н.к., аспірантська)

E-mail: tpeinem@gmail.com