Плотніченко Ірина Богданівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Плотніченко Ірина Богданівна
Plotnichenko.jpg
старший викладач
Дата народження 1980 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівська комерційна академія
Дата закінчення 2002 р.
Спеціальність «Облік і аудит»
Галузь наукових інтересів Управлінські аспекти планування, обліку, контролю та аналізу витрат і доходів. Особливості обліку та контролю на підприємствах електронної комерції.
Кваліфікаційний рівень економіст
Поточне місце роботи Кафедра фінансів, обліку і аналізу (ІППТ), Національний університет «Львівська політехніка».

Плотніченко Ірина Богданівна — старший викладач кафедри фінансів, обліку і аналізу (ІППТ) Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження 1980 р.

Освіта

2001 — закінчила Львівську комерційну академію і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво» та здобула кваліфікацію бакалавра з обліку і аудиту, викладача економіки. 2002 — закінчила Львівську комерційну академію і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію економіста.

Професійна діяльність

з 2016 р. і дотепер - старший викладач кафедри фінансів, обліку і аналізу Інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка» 2006 - 2016 — старший викладач кафедри фінансів, обліку і аналізу Інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка» 2004-2006 — викладач кафедри обліку і аудиту Інституту підприємництва та перспективних технологій при Національному університет і«Львівська політехніка».

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

 • «Фінансовий облік»,
 • «Податкова система»,
 • «Бухгалтерська звітність підприємств»,

Наукові інтереси

Управлінські аспекти планування, обліку, контролю та аналізу витрат і доходів. Особливості обліку та контролю на підприємствах електронної комерції

Почесні звання та нагороди

Нагороджена Грамотою Інституту підприємництва та перспективних технологій


Основні публікації

Є автором/співавтором понад 50 навчально-методичних та наукових праць.

Навчально-методичні комплекси у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка»

• ЕНМК «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (Білинська Н.Є., Плотніченко І.Б.) (статус методичної праці, рівноцінної посібнику відповідно до Положення про електронні навчальні видання Львівської політехніки), сертифікат Е41-225-30/2013 від 18.10.2013р. № 00448.

Наукові статті у фахових виданнях та участь в конференціях

 1. Плотніченко І.Б. Застосування поняття «електронна комерція» при побудові системи бухгалтерського обліку // Научный журнал "Культура народов Причерноморья". — Симферополь: Крымский научный центр национальной академии наук и министерства образования и науки Украины, Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, Межвузовский центр "Крым". – 2013. –№ 256 - С. 170 – 174.
 2. Плотніченко І. Б. «Електронна комерція» та «електронна торгівля»: нормативний та експертний погляди // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. — Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.11. - С. 325 – 332.
 3. Плотніченко І.Б. Проблеми обліку операцій в системі електронної торгівлі // Збірник тез за матеріалами ІХ науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні» (Секція. Проблеми обліку, аналізу і аудиту в сучасних умовах господарювання), 15-20 квітня 2013 р. / Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка». — Львів: Видавничий відділ Навчально-наукового Інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», – 2013. — С. 249-253.
 4. Плотніченко І.Б. Дослідження сутності електронної комерції // Матеріали Міжнародної конференції «Наука і сучасність: виклики глобалізації» - Частина І (Економічні науки), 25 травня 2013 р. — Київ: Центр наукових публікацій. – 2013. — C. 118-123.
 5. Плотніченко І.Б. Дефініції електронної комерції: обліковий аспект // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка та підприємництво: формування інноваційних моделей розвитку» (Секція. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит), 7-8 червня 2013 р. — Херсон: Видавничий дім «Гельветика». – 2013.— C. 146-148.
 6. Плотніченко І.Б. Аспекти нормативного забезпечення електронної комерційної діяльності // Materiały IX Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka i inowacja - 2013» Volume 3. Ekonomiczne nauki. Obliczenie i audyt.- 07-15 października 2013 roku: Przemyśl. Nauka i studia), – 2013. — C. 49-53.
 7. Корягін М.В., Плотніченко І.Б. Удосконалення обліку доходів, витрат та фінансових результатів підприємств сфери електронної комерції / М.В. Корягін, І.Б. Плотніченко // Науково-виробничий журнал «Облік і фінанси» / «Accounting and Finance», — Київ. – 2014. – № 2. – С. 24-31.
 8. Плотніченко І.Б. Особливості облікового забезпечення організації системи електронної торгівлі / І.Б. Плотніченко // Матеріали ХI міжнародної науково-практичної конференції «Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю» (10-11 квітня 2014 р., Черкаси) / відп. ред. проф. В.М. Яценко; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2014. — С. 57-59.
 9. Плотніченко І.Б. Обліково-аналітичний підхід до класифікації електронної комерції / І.Б. Плотніченко // Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту: стан, проблеми та перспективи розвитку», (16-17 травня 2014 р., Львів) / [відп. за вип. : проф. Куцик П.О.]. – Львів : ЛКА, 2014. — С. 57-58.
 10. Корягін М.В., Плотніченко І.Б. Операційні витрати підприємств електронної комерції: класифікація та облік / М. В. Корягін, І.Б.Плотніченко // Збірник тез за матеріалами Х науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні» (31 березня - 5 квітня 2014 р., Львів) / Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка». - 2014. — С. 162-164
 11. Корягін М.В., Плотніченко І.Б. Облікове відображення результатів діяльності суб’єктів електронної комерції / М.В.Корягін, І.Б.Плотніченко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та проблеми розвитку статистики, обліку та аудиту в умовах глобалізації» (20-21 березня 2014 р., Дніпропетровськ): Том 2 / Дніпропетровськ: Видавництво «Наука і освіта», 2014. — С. 48-50
 12. Корягін М.В., Плотніченко І.Б. Поточний та підсумковий облік доходів і витрат підприємств електронної комерції / М.В. Корягін, І.Б. Плотніченко // Збірник матеріалів ІІІ міжнародної науково-практичної конференції, присв. 70-річчю кафедри обліку підприємницької діяльності «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиці» (3-4 квітня 2014 р., Київ) — К.: КНЕУ, 2014. — С. 90-92.
 13. Корягін М.В., Плотніченко І.Б. Методика оцінювання ефективності електронної комерційної діяльності підприємств // Бізнес Інформ. – 2015. – №12. – C. 299–304.
 14. Плотніченко І.Б. Оцінка сучасного стану та тенденцій розвитку електронної комерції України // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. — Херсон. – 2015. – Вип. 15/2015 (ч. 4). - С. 149–153.
 15. Плотніченко І.Б. Питання регламентації обліку в сфері електронної комерції / І.Б. Плотніченко // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей ХІ науково-практичної конференції / Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. –— С. 138-140.
 16. Плотніченко І.Б. Електронні гроші як інноваційний засіб платежу: проблеми відображення в обліку і звітності / І.Б. Плотніченко // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості: тези доповідей IIІ Міжнародної науково-практичної конференції, (14-16 травня 2015 р., Львів) – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. — С. 550-551.
 17. Плотніченко І.Б. Законодавчо-нормативне регулювання організації електронної комерції та її обліку / І.Б. Плотніченко // Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». — Миколаїв. – 2016. – № 9. – C. 823–831.
 18. Корягін М.В., Плотніченко І.Б. Оцінка ефективності інтернет-магазинів: аналіз наукових підходів / М.В. Корягін, І.Б. Плотніченко // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей ХІІ науково-практичної конференції, (4 - 8 квітня 2016 р., м. Львів) / Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету "Львівська політехніка". – 2016. – С. 114-116.
 19. Плотніченко І.Б. Напрями удосконалення внутрішнього контролю суб'єкта електронної комерції / І.Б. Плотніченко // Економічний аналіз, облік та контроль в умовах інтеграційних процесів: теорія, організація та методика: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, (Київ, 28 - 29 жовтня 2016 р.) – Київ: ГО «Київський економічний науковий центр», 2016. – С. 101-103.
 20. Плотніченко І.Б. Цільова спрямованість внутрішнього контролю підприємств в умовах комерціалізації Інтернету / І.Б. Плотніченко // Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (м. Ірпінь, 22 лютого 2017 р.). – Ірпінь: Університет ДФС України, 2017. – С. 212-215. – (Серія «Податкова і митна справа в Україні», т. 86).
 21. Плотніченко І.Б. Моніторинг результатів діяльності в системі внутрішнього контролю інтерактивних підприємств / І.Б. Плотніченко // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей ХІІІ науково-практичної конференції, (27–31 березня 2017 р., м. Львів) / Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету "Львівська політехніка". – 2017. – С.92-94.
 22. Плотніченко І.Б. Організація інтегрованої системи бухгалтерського обліку в онлайн-торгівлі / І.Б. Плотніченко // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства”. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 214-215.
 23. Корягін М.В., Плотніченко І.Б. Внутрішній контроль підприємств інтерактивної торгівлі: сутність та призначення / М.В. Корягін, І.Б. Плотніченко // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2017. – Т. 22, Вип. 2 (55). – С. 172-177.
 24. Плотніченко І.Б. Засади формування ефективного внутрішнього контролю у сфері електронного бізнес-середовища / І. Б. Плотніченко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2017. – № 862 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 211–221.

Контакти

вул. Горбачевського, 18, м. Львів, 79044; 32-й корпус, кімн. 308