Перелік опублікованих праць Білоус А.Б.

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Статті

1. Коник І.В. Аналіз транспортних потоків на міських магістралях Львова / І.В. Коник, А.Б. Білоус // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Теплотехніка. Інженерія довкілля. Автоматизація. — 2002. — № 461. — С. 311-312.

2. Берник П.С. Перспективи застосування вібраційної техніки в транспортних технологіях / П.С. Берник, І.В. Коник, А.Б. Білоус // Вібрації в техніці та технологіях. — 2002. — № 3 (24). — С. 13-17.

3. Білоус А.Б. Диференціальні рівняння руху маятникового вібратора вібраційно — імпульсного рушія з гіперболоїдним торсіоном при кінетичному збуренні / А.Б. Білоус // Вібрації в техніці та технологіях. — 2005. — № 4 (42). — С. 37-38.

4. Білоус А.Б. Спрощена модель динаміки вібраційного двигуна з механізмом вільного ходу / А.Б. Білоус, І.В. Кузьо // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. — 2006. — № 556. — С. 14-17.

5. Білоус А.Б. Математична модель динаміки маятникового вібратора при кінетичному та силовому збуренні / А.Б. Білоус, І.В. Кузьо // Машинознавство. — 2006. — № 5. — С. 38-41.

6. Andrij Bilous Mathematical model and algorithm mechanical descriptions’s computation for vibration engine with the overrunning clutch / Andrij Bilous, Nazar Bilous // CAD in Machinery Design. Implementation and Educational Problems : XIV Ukrainian-Polish Conference, May 22-23, 2006.: materials of conf. — V., 2006. — P. 30-32.

7. Кузьо І.В. Модель динаміки вібраційного електродвигуна з вібратором на основі гіперболоїдного торсіона / І.В. Кузьо, А.Б. Білоус // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. — 2007. — № 41. — С. 26 — 30.

8. Кузьо І.В. Методика спрощеного розрахунку вихідних кінематичних характеристик вібраційних двигунів при кінетичному збуренні / І.В. Кузьо, А.Б. Білоус // Вібрації в техніці та технологіях. — 2006. — № 3 (45). — С. 10-14.

9. Кузьо І.В. Моделювання роботи маятникового вібратора при змішаному збуренні / І.В. Кузьо, А.Б. Білоус // Вісник Національного технічного університету «ХПІ» «Машинознавство і САПР». — 2007. — 23’2007. — С. 49 — 52.

10. Жук М.М. Застосування систем WMS в управлінні складськими операціями / М.М. Жук, А.Б. Білоус, Ю.Я. Ройко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні». — 2007. — № 583. — С. 24 — 28.

11. Билоус Б.Д. Расчет передаточного механизма привода запорного устройства на основе продольно — сжатых упругих стержней / Б.Д. Билоус, А.Б. Билоус, М.Ф. Мандзюк // Механики ХХІ веку. VII Всероссийская научно — техническая конференция с межнародным участием: сборник докладов. — Братск: ГОУ ВПО «БрГУ», 2008. — С. 60-65

12. Білоус, Б.Д. Удосконалення методики статичного розрахунку вібраційного передавального механізму привода запірного пристрою на основі поздовжньо-стиснених пружних стрижнів / Б.Д. Білоус, А.Б. Білоус, М.Ф. Мандзюк // Динаміка, міцність та проектування машин і приладів № 614. -Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2008. — С. 27-34

13. Солодкий С.Й. Нормування бетонів за енергетичним критерієм тріщиностійкості / С.Й. Солодкий, Н.О. Васьків, А.Б. Білоус // Вісник Одеської державної академії будівництва і архітектури. — Одеса: Видавництво ОДАБА, 2009. — № 35. — С. 319-325

14. Солодкий С.Й. Теоретико—експериментальний аналіз повністю рівноважної діаграми деформування важкого бетону з тріщиною нормального відриву / С.Й. Солодкий, А.Б. Білоус, Н.О. Васьків // Дороги і мости: Збірник наукових праць. — К.:ДерждорНДІ, 2009. — Випуск 11. — С. 303-309

15. Жук М.М. Визначення оптимальної кількості пунктів обслуговування на складських комплексах / М.М. Жук, А.Б. Білоус, Г.В. Костельніцька // Вісник Національного транспортного університету. — 2009. — № 17. — С. 76-82

16. Білоус А.Б. Нечітка модель керування рухом на ізольованому перехресті / А.Б. Білоус, І.А. Могила // Східно-європейський журнал передових технологій. — Харків: Науково-виробниче підприємство «Технологічний центр», 2010. — 5/3 (47). — С. 28-31

Тези доповідей на конференціях

1. Конык И.В. Математическая модель динамики вибрационных преобразователей движения для транспортных технологий / И.В. Конык, А.Б. Билоус // Механизмы и машины ударного, периодического и вибрационного действия: Международный научный симпозиум, 22-24 ноября, 2000.: материалы конф. — VII., 2000. — С. 192-193.

2. Білоус А.Б. Перспективи впровадження експертних систем / А.Б. Білоус // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: IV Міжнародна науково — практична конференція, 7-9 листопада 2002 р.: тези доп. — С. 223-224.

3. Тубальцев А.Н. Фізіологічна надійність людини і її безпека / А.Н. Тубальцев, І.П. Пістун, А.Б. Білоус // Фізіологія людини та тварин: Всеукраїнська науково — практична конференція, 24-25 квітня, 2003.: матеріали конф. — С. 22-24.

4. Білоус А.Б. Програмне забезпечення логістичного супроводження енергозберігаючих технологій на транспорті / А.Б. Білоус // Проблеми економії енергії: IV Міжнародна науково — практична конференція, 8-12 жовтня 2003.: матеріали конф. — С. 285.

5. Кузьо І.В. Особливості моделей динаміки маятникового вібратора зі змішаним збуренням / І.В. Кузьо, А.Б. Білоус // Проблеми енергоощадності при проектуванні, виготовленні та експлуатації машинобудівних конструкцій : 8-ий Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові, 23-25 травня 2007 р.: тези доп. — V., 2007. — С. 24-25.

6. Білоус А.Б. Особливості визначення кількості поглинаючих поїздок на зональному рівні / А.Б. Білоус // Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів / Харківський національний автомобільно-дорожній університет, — ХНАДУ, Харків, 19-22 квітня 2010 р.

7. Білоус А.А. Інтелектуальні системи побудови системи доставки світлих нафтопродуктів по автозаправних станціях / А.Б. Білоус // Логістика промислових регіонів: збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, 26-28 травня 2010 року / Міністерство освіти і науки України, Донецька академія автомобільного транспорту, Приазовський державний технічний університет [та ін.]. — Донецьк: Донецька академія автомобільного транспорту, 2010. — С. 275-279.

8. Білоус А.Б. Створення геоінформаційних систем доставки світлих нафтопродуктів на автозаправні станції / А.Б. Білоус // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Стійкий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського і регіонального розвитку» / Харківська національна академія міського господарства. — Харків: ХНАМГ, 2010. — С. 171-173.

9. Форнальчик Є.Ю. Удосконалення системи доставки світлих нафтопродуктів / Є.Ю. Форнальчик, А.Б. Білоус // Транспорт і логістика: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів, 13 — 14 жовтня 2010 р. / Міністерство освіти і науки України, Донецька академія автомобільного транспорту, Донецький державний інститут залізничного транспорту [та ін.]. — Донецьк: Донецька академія автомобільного транспорту, 2010. — С.213-216

10. Білоус А.Б. Застосування багатофакторного нечіткого аналізу для моделювання попиту на перевезення до туристичних міст / А.Б. Білоус, І.А. Могила // Інженерна механіка та транспорт: Матеріали І Міжнародної конференції молодих вчених ЕМТ-2010. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. — С.66-67

Патенти

1. Деклараційний патент № 16745 Україна, МПК(2006) H 02N 11/00 H 02K 7/06 H 02K 33/00. Вібраційний електродвигун / Білоус А.Б., Кузьо І.В.; заявник і патентовласник НУ «Львівська політехніка». — № u 2006 02654; заявл. 13.03.2006; опубл. 15.08.2006, Бюл. № 8.

Підручники

1. Армійські автомобілі. Основи руху, будова, характеристики: Навчальний посібник. За ред. Б.Д. Білоуса / Б.Д. Білоус, П.П. Ткачук, Я.Ф. Андрусик, А.Б. Білоус, А.С. Бурковський, Н.Б. Білоус, В.В. Оніщенко, Б.Р. Бучківський, С.М. Комар, О.О. Шпак. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. — 536 с.

2. Білоус Б.Д. Практичний довідник керівника: Інтелектуальний капітал, транспортні технології, машинобудування, охорона праці. Основні поняття та терміни. / навч. посібник за ред. канд. техн. наук, доцента Б.Д. Білоуса // Б.Д. Білоус, Н.О. Шпак, Н.Б. Білоус, А.С. Мороз, А.Б. Білоус, І.П. Пістун, С.Й. Сажинець, М.Ф. Мандзюк, Ю.І. Харчук. — Луцьк: Видавництво «Волинянин», 2010. — 924 с.