Пахолок Богдан Богданович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Пахолок Богдан Богданович
D13fe3cc27.jpg
к.ф-м.н., доцент
Дата народження 24 лютого 1956 року.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1978 р.
Спеціальність математика
Галузь наукових інтересів Диференціальні та квазідиференціальні рівняннята системи в просторах узагальнених функцій Шварца, Коломбо, мнемофункцій.Теорія інтегралу Рімана—Стільтьєса, Лебега— Стільтьєса, Хенстока—Курцвейла.
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Науковий керівник кандидат фізико-математичних наук, доцент Тацій Роман Мар’янович, Чернівецький національний університету імені Юрія Федьковича
Дата присвоєння н.с. 1991 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1996 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра обчислювальної математики та програмування, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Пахолок Богдан Богданович — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри обчислювальної математики та програмування, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Дата народження: 24 лютого 1956 року.

Закінчив математичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка у 1978 р.

В 1978—80 р.р. працював у Всесоюзному науково—дослідному інституті метрології вимірюючиx і керуючих систем.

З 1980 р. по 1990 р. працював на кафедрі вищої математики Львівського політехнічного інституту та навчався в аспірантурі.

В 1990 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності01.01.02 — диференціальні рівняння на тему «Квазідиференціальні рівняння з узагальненими функціями в коефіцієнтах та правій частині».

Науковий керівник: кандидатфізико-математичних наук, доцент Тацій Роман Мар’янович, Чернівецький національний університету імені Юрія Федьковича

З 1991 р. по 2002 р. працював на кафедрі обчислювальної техніки та моделювання технологічних процесів Львівського лісотехнічного інституту.

Вчене звання доцента отримав в 1996р.

Навчальна робота

В університеті читає курси

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики
 • теорія ймовірностей, випадкові процеси та математична статистика

вища математика

Наукові інтереси

Диференціальні та квазідиференціальні рівняння та системи впросторах узагальнених функцій Шварца, Коломбо, мнемофункцій. Теорія інтегралу Рімана—Стільтьєса, Лебега— Стільтьєса, Хенстока—Курцвейла.

Основні публікації

Автор більше 40 науково методичних робіт та більше 20 доповідей на міжнародних, всесоюзних та всеукраїнських наукових конференціях.

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 • Пахолок Б.Б. Построение общего решения системы дифференциальных уравнений второго порядка с кусочно-постоянными коэффициентами// Дифференциальные уравнения и их приложения. Вестник Львов.Политехн. Ин-та,1986,№ 202, С. 94-96.
 • Тацій Р.М., Пахолок Б.Б. О структуре фундаментальной матрицы квазидифференциального уравнения// Доклады АН УССР, сер.А.-1989, № 4, с.25-28.
 • Пахолок Б.Б. Об одном неравенстве Гронуолла-Беллмана//Дифференциальные уравнения и их приложения. Вестник Львов. политехн. ин-та.1989, № 232, с.109-110.
 • Пахолок Б.Б. Про одне інтегро-квазідиференціальне рівняння//Диференціальні рівняння та їх застосування. Вісник Львів. політехн. ін-ту.1991, № 251, с.100-102.
 • Тацій Р.М., Пахолок Б.Б. Про порядок узагальнених функцій вправих частинах диференціальних рівнянь// Доповіді АН УРСР.-1991.-№ 1, с.14-17.
 • Тацій Р.М., Стасюк М.Ф., Кісілевич В.В, Пахолок Б.Б. Проаналітичну залежність розв’язків лінійного диференціального рівняння з мірами від параметра// Волинський математичний вісник. Рівне.- 1995, № 2, с. 160-162.
 • Пахолок Б.Б., Кісілевич В.В. Варіаційна стійкістьдиференціальних рівнянь з мірами// Прикладна математика. Вісник ДУ Львівська політехніка.—1998.№ 337, т.1, с.143—145.
 • Пахолок Б.Б. О фундаментальной матрице квазидифференциального операторного уравнения с мерами// Нове подходы к решению дифференциальных уравнений.Тезисы докл. 1-й Всесоюзной конф.-М.1987, с.87-88.
 • Пахолок Б.Б. Об оценке фундаментальной матрицы системы квазидифференциальных уравнений с мерами// Функціонально-дифференциальные уравнения и их приложения.Тезисы докл. 4-й Уральской региональной конф., Уфа,1989, с.145.
 • Пахолок Б.Б. О решении обобщенного неоднородного квазидифференциального уравнения// Разрывные динамические системы. Тезисы докл. Республиканской конф.-Киев,1990, с. 29.
 • Пахолок Б.Б. О мультипликаторах обобщенного уравненияХилла// Современные методы в теории краевых задач. Тезисы докл.—Воронеж. 1991,с. 82.
 • Пахолок Б.Б. Про обмеженість розв’язків узагальнених диференціальних систем// Нові підходи до розв’язання диференціальних рівнянь.Тези доп., Київ, 1994, с.118.
 • Пахолок Б.Б. Стійкість диференціальних рівнянь в просторі розподілів// Міжнародна наукова конф. Шості Боголюбовські читання. Тези доп.,Київ, 2003, с. 169.
 • Пахолок Б.Б. Експоненційна стійкість диференціальних рівнянь в просторі розподілів// Нелінійні проблеми аналізу. Тези доп. ІІІ-їВсеукраїнської наук. конф.—Ів.Франківськ, 2003, с. 82.
 • Пахолок Б.Б. Про стійкість розв’язків диференціальних та квазідиференціальних рівнянь// ХІ Міжнародна наукова конф. Ім. акад.М.Кравчука. Матеріали конференції. Київ, 2006, с.545
 • Пахолок Б.Б. Про періодичні розв’язки квазілінійних диференціальних рівнянь з мірами// Боголюбовські читання 2008. Міжнародна наукова конф. «Диференціальні рівняння, теорія функцій та їх застосування».Тези доп. Мелітополь, 2008, с.89—90.
 • Пахолок Б.Б., Пелех Я.М. Числові методи розв’язування нелінійних інтегральних рівнянь Вольтера, що базуються на неперервних дробах//ХІІІ Міжнародна наукова конф. Ім. акад. М.Кравчука. Матеріали конференції, Ч. І. Київ, 2010, с.316.
 • Pakholok B. On behavior of solusions to generalizeddifferential equations // Тези доп. International conference dedicated to120-th anniversary of Stefan Banach, September 17-21, 2012 Ivan Franko NationalUniversity of Lviv, Lviv, Ukraine.- P. 220
 • Б. Пахолок Про структуру фундаментальної матриці лінійного диференціального рівняння. // Тези доп. Міжнар. матем. конф. «Боголюб. читання DIF-2013. Диф. рівн., теорія функцій та їх застос. Севастополь, 23 —30 червня 2013». — Київ, 2013. — С. 155–156.
 • Pakholok B. Stability of generalized differential equations // International V. Skorobohatko Mathematical Conference (August 25-28, Drogobych, Ukraine): Abstracts of conference reports. – Lviv, 2015. – P. 116.
 • Pakholok B.B. On the quasi-differential equations with measures// The 3-rd International Workshop Boundary Value Problems Functional Equations and Applications, Rzeszow, Poland, April 20-23, 2016. Abstracts, p.51.

Навчальні посібники:

Пахолок Б.Б. Математичні методи і моделі в розрахунках на ЕОМ. Курс лекцій// УкрДЛТУ, Львів. 1995.—90 с.

Методичні розробки:

 • Пахолок Б.Б. Завдання до лабораторних робіт з курсу«Математичні методи і моделі в розрахунках на ЕОМ» // УкрДЛТУ, Львів. 1995.—21с.
 • Пахолок Б.Б. Математичні методи в розрахунках на ЕОМ.Методичні вказівки і завдання для контрольних робіт// УкрДЛТУ, Львів. 2001.—60с.
 • П.І. Каленюк, Б.Б. Пахолок, Л.І. Коляса, Г.В. Івасик Вища математика. Інтегральне числення функцій однієї змінної (част.2. Визначений інтеграл). Методичні вказівки та завдання до виконання розрахунково-графічних робіт для студентів інженерно-технічних та хімічних спеціальностей, – Львів: Вид.-во Видавництво Львівської політехніки, – 2014р. – 56с.

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., ауд. 212

тел./факс: 258-21-34

e-mail: vm.imfn@gmail.com