Панько Оксана Ігорівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Панько Оксана Ігорівна
Дата народження 4 лютого 1975 р.
Громадянство Україна
Науковий ступінь кандидат історичних наук
Дата присвоєння н.с. 2004 р.
Дата присвоєння в.з. 2013 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»Кафедра філософії Інститут гуманітарних та соціальних наук

Панько Оксана Ігорівна — кандидат філософських наук , старший викладач кафедри філософії Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Дата народження: 4 лютого 1975 року


Тема дисертації: «Християнство в творчій спадщині І.Огієнка (митрополита Іларіона)»/ дис. канд. істор. наук: 09.00.11. – релігієзнавство/ Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. 2003.

Науковий керівник: Сінькевич Ольга Борисівна / кандидат філософських наук, доц. Львівський національний ун-т ім. Івана Франка/ - кафедра теорії та історії культури.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Філософія


Наукові інтереси

історія українського чернецтва, соціальна філософія

Вибрані публікації

 1. Бегей О.І., Анісімович-Шевчук О. З., о.Гачан М.Я. Монастирі Старосамбірщини: історія та перспективи використання у туризмі: Монографія. – Львів: ЛІЕТ-Манускрипт, 2014. – 332с.
 2. Бегей О.І. Християнство та ірраціональність в сучасній культурі // Вісник Львів. ін-ту економіки і туризму: зб. наук. ст. Львів. 2010. №5.С.206-210. (фахове видання)
 3. Бегей О.І. Релігія та віртуальна реальність: проблеми співіснування // Інтелект. Особистість. Цивілізація: зб. наук. пр. Вип. 8. Донецьк. 2010. С.190-194. (фахове видання)
 4. Бегей О.І. Міфотворчість як чинник розвитку сучасного туризму // Інтелект. Особистість. Цивілізація: зб. наук. пр. Вип. 9. Донецьк. 2011. С.92-96. (фахове видання)
 5. Бегей О.І. Новітні комунікаційні технології як чинник трансформації релігії // Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості: мат-ли ХХХ Міжн. наук.-практ. конф., 9 грудня 2011 р. Донецьк. 2011. С.175-178.
 6. Бегей О.І. Монастирі Старосамбірщини як об’єкти релігійного туризму /Бегей О.І, Анісімович-Шевчук О.З. // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід: VІ міжн. конф. (Львів-Розлуч. 5-7 жовтня 2012 р.). Вісник Львів. ун-ту. Серія географічна: зб. наук. пр. Вип. 43. Ч. 1. Львів. 2013. С.125-135. (фахове видання)
 7. Бегей О.І. Особливості розвитку чернецтва Старосамбірщини у ХІІІ – ХVІІІ ст. // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». Острог. 2012. Вип. 7. С.22-35. (фахове видання)
 8. Бегей О.І. Смільницький жіночий монастир – унікальна історико-культурна пам’ятка Старосамбірщини // Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму: Мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. Львів. 21-22 березня 2013. С.268-276.
 9. Бегей О.І. Добромильський монастир св. Онуфрія: ХVII – ХХ ст. // Наукові записки. Серія: Історичні науки. Кіровоградський держ. пед. ун-т імені В. Винниченка. 2013. Вип. 18. С.235-241. (фахове видання)
 10. Бегей О.І. Жіночий монастир у Смільниці ХVІІ-ХVІІІ ст.: історія розвитку // Гілея: науковий вісник: зб. наук. пр. Вип. 72. К. 2013. С.45-49. (фахове видання)
 11. Бегей О.І. Добромильська реформа василіанського чину 1882 р.: передумови та наслідки. Історичний аспект // Вісник Харк. націон. ун-ту №1055, серія «Історія України. Українознавство: історичні та філо-софські науки». 2013. Вип. 16. С.29-35. (фахове видання)
 12. Бегей О.І. Господарська діяльність Добромильського монастиря св. Онуфрія: ХVІІ – ХХ ст. // Гілея: науковий вісник: зб. наук. пр. К.2013. Вип.73. С.156-164. (фахове видання)
 13. Бегей О.І. Жіночі чернечі осередки наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст. на Старосамбірщині: історія та діяльність / Бегей О.І., Стоколос-Ворончук О.О.// Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму. Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / За ред. Романа Береста. – Львів: Манускрипт, 2014. – С.39 – 48.
 14. Бегей О.І. Лаврівський Святоонуфріївський монастир у ХХ – поч. ХХІ ст.: історія та духовно-просвітницька діяльність / Бегей О.І. // Х випуск фахового видання «Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». Острог. 2014. – с.3-13.
 15. Бегей О.І. До історії Буківського монастиря св. Йосафата оо. василіан/ Бегей О.І. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». Харків. 2014.
 16. Бегей О.І. Городок: історичний розвиток та основні історико-культурні пам’ятки / Бегей О.І. // Туристичними шляхами Прикарпаття. Збірник наукових праць. За ред. Р.Береста. – Львів, 2014. – Вип.3. – С.20-55.
 17. Бегей О.І. Релігійний туризм як запорука сталого розвитку регіону // Стратегія розвитку туризму у ХХІ столітті у контексті сталого розвитку: [Текст]: Зб. матер. між нар. наук.-практ. конф. (Львів, 31 березня 2016 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів, 2016. – с.118-123.
 18. Бегей О.І. Стан та майбутнє релігії в секулярному суспільстві// Гілея: науковий вісник: зб. наук. пр. К.2016. Вип.109. С.203-206. (фахове видання)
 19. Панько О.І. Історико-архітектурний розвиток Лаврівського монастиря // Наукові записки Національного у-ту «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Збірник наукових праць. – Вип. 26. – 2017. – С. 35–39.фахове видання
 20. Панько О. І. Діяльність культурно–просвітницьких організацій у м. Городок у другій пол. ХІХ – першій пол. ХХ ст.// "Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2018. Випуск 133 – 2018. -С.7-10.
 21. Панько О. Губанова Т. Функціонування товариства «Просвіта» у м.Городок у 1909-1939 рр. /Panko O., Hubanova T. Functioning of «Prosvita» branch in Horodok during 1909 - 1939. /East European Historical Bulletin / [chief editor Vasyl Ilnytskyi]. – Drohobych: Publishing House «Helvetica», 2019. – Issue 12. - p.74-82. /Східноєвропейський історичний вісник. 2019. Вип. 12. – 232 с. Web of Sciense
 22. Panko O.I. Prospects for the development of cultural-educational tourism in small towns of Western Ukraine // Zeszyty Naukowe w Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Sucha Beskidzka. Tom 16, R. VIII. N. 2/2019. - p.72-79.// http://zn.wste.edu.pl/images/zn16.pdf Index Copernicus.
 23. Панько О.І. Релігійний підхід до гендерної політики // "Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць. - К., 2020. Випуск 153 (№ 2) – 2020 р. - с.134-139. Index Copernicus.
 24. Панько О.І. Історія товариства «Просвіта» в Жидачівському повіті у 1905-1939 рр. // Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2021. Випуск 161 (№ 1). – с.51-55.

Контакти

вул. Митрополита Андрія 5, 79013, Львів 4-й корпус, кімната 328

тел..: +38 (032) 258-26-41

E-mail: