Панкевич Борис Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Панкевич Борис Володимирович
Foto052Pa.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 26 серпня 1945 року
Громадянство Україна
Спеціальність динаміка
Галузь наукових інтересів Дослідження динаміки барабанних шарових млинів при збільшених коефіцієнтах завантаження.
Кваліфікаційний рівень інженер-механік
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Панкевич Борис Володимирович — кандидат технічних наук, доцент кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народився 26 серпня 1945 року.

Працював на кафедрі теоретичної механіки Львівської політехніки на посадах асистента. старшого викладача, доцента до 1997 року.

З 1997 по 2009 рік очолював кафедру НГГ.

З 2009 року – доцент кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки.

Навчальнаробота

Методичні розробки — загальна кількість — 29, з них:

Конспектів лекцій — 6 Посібників — 6 Методичних вказівок — 17

Наукові інтереси

Науковий напрям: Дослідження динаміки барабанних шарових млинів при збільшених коефіцієнтах завантаження.

Основні публікації

Наукові статті

Загальна кількість — 129, авторських свідоцтв — 5, з них

 1. Панкевич Б.В. Исследование нагрузок в барабанных шаровых мельницах при увеличенном коэффициенте заполнения второй камери 9весник ЛПИ. Динамика, прочность и проектирование машин и приборов № 240 «Вища школа».Львiв, 1990 ( 2 стор.)
 2. Панкевич Б.В. Уравнение состояния движущейся загрузки в шарових мельницах. Деп. УкрНИИНТИ № 986, Ук-90 ( 17 стор.).
 3. Панкевич Б.В. Дослідження впливу спектру частот коливань сипучого середовища на ефективність помолу в кульових млинах. Деп. В УкрНДІНТІ,1990р.
 4. Ігумен М.С., Панкевич Б.В., Мартин Є.В. Використання гіперплощин при формуванні області стійкості регульованих систем. Тези міжнародної конференції «Сучасні проблеми геометричного моделювання», 2000р.
 5. Мартин Є.В., Панкевич Б.В., Волошкевич П.П. Геометрична інтерпретація динамічних процесів у фазовому просторі . Тези доповіді міжнародної наукової конференції Сучасні проблеми геометричного моделювання. Львів: НУ «Львівська політехніка» — 2003 р. с. 167-172.
 6. Графоаналітична оптимізація параметрів елементів динамічних систем / М. Гумен, Є. Мартин, Б. Панкевич // Наук. конф. проф.-викл. складу Ін-ту приклад. математики та фундам. наук : Тези доп., Львів, 26-28 трав. 2005 р. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2005. — С. 86. — Бібліогр.: 2 назви.
 7. Обгрунтування ефективності роботи деяких вібраційних млинів / І.А. Вікович, Б.В. Панкевич, Х.А. Висоцька, М.З. Лаврівський // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2005. -№ 535: Оптимізація вироб. процесів і техн. контроль у машинобуд. і приладобудуванні. — C. 49-55. — Бібліогр.: 5 назв.
 8. Практичний курс нарисної геометрії : Метод. вказівки для студ. мех. спец. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: І.А. Вікович, І.С. Керницький, Б.В. Панкевич. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2005. — 88 с. — Бібліогр.: с. 65 (16 назв).
 9. Лозинський О.Ю., Мартин Є.В., Панкевич Б.В. Геометрія п-просторів у дослідженнях електрообладнання. Тези наук. конф.проф.-викладацького складу ІПМФН, м.Львів — 2007р.
 10. Волошкевич П.П., Бойко О.О., Панкевич Б.В., Мартин Є.В., Беспалов А.Л. Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка.Навчально-методичний посібник для студентів немеханічних спеціальностей всіх форм навчання. — Львів, вид-во НУ «Львівська політехніка» — 2007.- 240 с.
 11. Волошкевич П.П., Бойко О.О., Беспалов А.Л., Панкевич Б.В.Основи графічно-комп’ютерного оформлення підприємницьких проектів.Навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей дистанційної форми навчання. — Львів. Вид-во НУ «Львівська політехніка»-2008,171 с.
 12. Апроксимація геометричної моделі контакту руйнування в мелючому середовищі при підвищеному коефіцієнті завантаження / Б. В. Панкевич // Дев’ята відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, 17-18 листопада 2010 р. : тези доп. / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т приклад. математики та фундам. наук. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 76. — Бібліогр.: 2 назви.
 13. Курс нарисної геометрії, інженерного та архітектурно-будівельного креслення з основами комп’ютерної графіки : навч.-метод. посіб. / О. О. Бойко, Б. В. Панкевич, І. Г. Свідрак, О. П. Калиновська, І. Й. Врублевський, А. О. Шевчук, А. Л. Беспалов, П. П. Волошкевич ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — 2-ге вид., переробл. та доповн. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — 360 с. : іл. — Бібліогр.: с. 349-350 (26 назв).

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, 79013, Львів; 4-й корпус, кімната 110,

тел.. +38(032) 258-23-60