Основні публікації професора Готри Зенона Юрійовича

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Навчальні посібники та монографії

1. Пленочные микросхемы и миниатюризация / В.В. Демин, Н.И.Гореликов, З.Ю. Готра. — Львов: Каменяр, 1972. — 87с.: ил.- Библиогр.: с.85-86.

2. Прогрессивные методы производства микросхем / В.В. Демин,З.Ю. Готра, М.Д. Матвийкив. — Львов: Каменяр, 1973.- 80с.- Библиогр.:с.79.

3.Тонкопленочные резисторы микросхем / З.Ю. Готра.- Львов:Каменяр, 1976. — 134с.

4. Технология индикаторных устройств на жидких кристаллахдля приборостроения / З.Ю. Готра, Э.П. Дзисяк, В.В. Пархоменко, Л.М. Смеркло.-М.,1976.- 52с.- (Обзор. информ. / ЦНИИТЭИ приборостроения. Сер ТС-9. Экономикаприборостроения).

5. Технологические основы гибридных интегральных схем / З.Ю.Готра, Э.М. Мушкарден, Л.М. Смеркло; Под общ. ред. З.Ю. Готры.- Львов: Вищашк.,1977.-168с.-Библиогр.:с.159-166(223назв.).

6. Индикаторные устройства на жидких кристаллах / З.Ю.Готра, Л.К. Вистинь, В.В. Пархоменко, Л.М. Смеркло, Э.П. Дзисяк, В.Т. Фечан;Под ред. З.Ю. Готры.-М.: Сов. радио, 1980.- 240с.- Библиогр.: С.225-236.-Предм.указ.:С.237-238.

7. Физические основы электронной техники: Учеб. пособие длястудентов специальности 0611-«Электрон. приборы» / З.Ю. Готра, И.В. Петрович,Е.А. Полевой.- Львов: ЛПИ,1981.-Ч.1.-92с.- Библиогр.:с.90 (15назв).

8. Контроль технологии гибридных интегральных схем / З.Ю.Готра.- Львов: Каменяр,1981.- 96с.- Библиогр.:с.94-95(36назв).- (Б-капередового опыта. Технология пр-ва).

9.Справочник регулировщика радиоэлектронной аппаратуры /З.Ю. Готра, П.П. Паскур, В.И. Матвиив, И.Я. Хромяк.- Львов: Каменяр, 1984.-189с.-Библиогр.:с.186-187 (24 назв.).

10. Справочник по технологии микроэлектронных устройств /З.Ю. Готра.- Львов: Каменяр,1986.- 287с.: рис.,табл.-Библиогр.: с.284-285 (22назв).

11.Справочник регулировщика радиоэлектронной аппаратуры /З.Ю. Готра, В.И. Матвиив, П.П. Паскур.- 2-е изд., переработ.-Львов: Каменяр,1987.- 184с.: рис.,табл.-Библиогр.: с.182 (19 назв.).

12. Сквозное автоматизированное проектированиемикроэлектронной аппаратуры / З.Ю. Готра, В.В. Григорьев, Л.М.Смеркло, В.М.Эйдельнант.- М.: Радио и связь, 1989.- 280с.: ил.- Библиогр.:с.270-276 (124назв.).

13. Контроль качества и надежность микросхем: Учеб. длятехникумов / З.Ю. Готра, И.М. Николаев.- М.: Радио и связь, 1989.- 168с.: ил.-Библиогр.: с.168 (10 назв.).

14. Структура жидких кристаллов / З.Ю. Готра, М.В. Курик,З.М.Микитюк; АН УССР. Ин-т физики.- Киев: Наук.думка, 1989.- 112 с.: ил.,табл.- Библиогр.:с.102-108 (126 назв.).

15. Лазерні методи обробки в мікроелектроніці / З.Ю. Готра,Я.В. Бобицький.- Львів: Світ, 1991.- 166с.- Бібліогр.: с.154-165 (276 назв.).

16.Технология микроэлектронных устройств: Справочник /З.Ю.Готра.- М.:Радио и связь, 1991.- 528с.: ил.- Библиогр.: с.526 (22 назв.).

17. Датчики: Справочник / З.Ю. Готра, Л.Я. Ильницкий, Е.С.Полищук, Л.В. Сибрук, В.А. Хорошко, О.И. Чайковский; Под ред. З.Ю. Готры, О.И.Чайковского.- Львов: Каменяр, 1995.- 312с.- Библиогр.: с.308 (15 назв.).

18.Схемотехніка інтегральних аналогових сенсорних пристроїв:[Темат. зб. ст.] / За ред. З.Ю. Готри, Р.Л. Голяки, В. Каліти.- Львів: Вид-воДерж. ун-ту «Львів. політехніка», 1996.-156с.- Бібліогр.: с.151-155 (68 назв).

19. Вторинні перетворювачі сенсорних ІС з живленням посигнальній шині / З.Ю. Готра, Р.Л. Голяка, Ю.В. Морозов, Є.Я.Чапля.- Львів,1996.-39с.- (Препр. / НАН України. Центр мат. моделювання Ін-ту приклад. пробл.механіки і математики; № 6-96).

20.Методи, апаратурні принципи та засоби електроніки вбіомедицині. Ч.1. Електроніка в медичній діагностиці: Метод. посіб. по вивч.курсу «Біомед. електрон.» / З. Готра, О. Кожухар; Держ. ун-т «Львів.Політехніка».- Львів, 1999.-148с.- Бібліогр.:с.147-148 (24 назви).

21.Електронні опромінювальні прилади (прилади некогерентногооптичного опромінення для фотонних технологій). Ч.1. Теплові оптичнівипромінювачі: Навч. посіб. для студ. напрямку «Електроніка» / О.Т. Кожухар;Під ред. З.Ю. Готри.-Львів, 1999.- 100с.

22. Аналогова мікросхемотехніка вимірювальних та сенсорнихпристроїв / В.Вуйцік, Р. Голяка, В. Каліта, І. Лопатинський, О. Невмержицька;За ред. З.Готри, Р. Голяки.- Львів: Вид-во Держ. ун-ту «Львів. політехніка»,1999.- 363с.

23.Біомедичні оптико-електронні інформаційні системи іапарати. Ч.3. Лазерні біомедичні системи: Навч. посіб. / В.П. Кожем’яко, З.Ю.Готра, С.В. Павлов, З.М. Микитюк, О.З. Готра; Вінниц. держ. техн. ун-т.-Вінниця: ВДТУ, 2000.- 142с. — Бібліогр.: С.129-132 (53 назви).

24. Analogowe ukіady mikroelektroniczne do zastosowaс wurz№dzeniach pomiarowych i czujnikach / R. Goliaka, O. Gotra, W. Kalita, I.Јopatyсski, W. Wуjcik; Pod red. Z. Gotry. — Lublin, 2000. — 419s.

25. Елементи теорії мікроелектронних пристроїв / Я. Буджак,З. Готра, О. Готра, В Каліта, І. Лопатинський, І. Раренко; За ред. З.Ю. Готри.-Л.: Ліга-Прес, 2001.- 634с.- Бібліогр.: С.628-629 (50 назв).

26. Мікроелектронні сенсорні пристрої магнітного поля / І.А.Большакова, М.Р. Гладун, Р.Л. Голяка, З.Ю. Готра, І.Є. Лопатинський, Є.Потенцкі, Л.І. Сопільник; За ред. З.Ю. Готри.- Львів: Вид-во Держ. ун-ту«Львів. політехніка», 2001.- 412с.- Бібліогр.: с.395-412 (260 назв).

27. Mikro i optoelektroniczne czujniki w pomiarach procesowcieplnych / W. Wojcik, Z. Hotra, O. Hotra, P. Komada, A. Kotyra, A. Smolarz, B.Stadnyk. — Lublin, 2001.- 419 s.

28. Фізичні основи електронної техніки / В.Вуйцік, З.Готра,В. Каліта, І. Лопатинський, З. Микитюк , Є. Петрикова, І. Петрович, Є.Потенцкі, П.Сваста, С. Слосарчик; За ред. З. Готри. — Львів: Вид-во Нац. ун-ту«Львів. політехніка», 2002.- 643с.

29.Фізичні основи електронної техніки [Текст] : [Підруч. длястуд. вищ. навч. закл.] / З.Ю. Готра, І. Є. Лопатинський, Б.А. Лукіянець таін.; За ред.: З.Ю. Готра ; Наук.-метод. центр вищ. освіти М-ва освіти і наукиУкраїни. — Львів : Бескид Біт, 2004. — 879 с. : іл. — Бібліогр.: с. 873-874. —ISBN 966-8450-19-1

30.ГотраО.З., Вуйцік В., Григор’єв В.В. Експертні системи. Львів, Ліга-Прес, 2006

31.Мікроелектронні сенсори фізичних величин: Науково-навчальне видання. В 3 томах./Вуйцік В., Готра З.Ю., Готра О.З., Григор’єв В.В., Каліта В., Мельник О.М.,Потенцкі Є., Черпак В.В.; За редакцією З.Ю. Готри. — Львів: Ліга-Прес, 2007.

32. Теплові процеси в електроніці / Ю.Я. Бобало, В. Вуйцік,З.Ю. Готра, Т. Голець, В. Каліта, В.І. Лозбін, І.С. Романюк; за ред. З.Ю.Готри. — Львів: Ліга-Прес, 2007. — 320 с.

33.Мікроелектронні сенсори вологості: наково-навчальне видання / Вуйцік В.,Гельжинський І.І., Голяка Р.Л., Готра З.Ю., Гурський В., Прошак В., Прошак Д.;за ред. З.Ю. Готри. — Львів: Ліга-Прес, 2007. — 420 с.

34.Європейськийстандарт комп’ютерної грамотності. Ч.1. Базові концепції інформаційнихтехнологій. Опрацювання текстів. Первинна обробка інформації. / О.З.Готра,О.В.Бойко , Ткачук О.З., Лотоцька Л.Б., за ред. О.З.Готри — Львів, ЛНМУім.Данила Галицького, 2007, 78с.

35.Європейський стандарт комп’ютерної грамотності. Ч.2. Сучасні технологіїобробки, аналізу та представлення інформації. Використання програм підготовкипрезентацій для представлення даних / О.З.Готра, Лотоцька Л.Б., Ткачук О.З., заред. О.З.Готри — Львів, ЛНМУ ім.Данила Галицького, 2007, 94с.

36.Європейськийстандарт комп’ютерної грамотності. Ч.3. Інформація і комунікація. Пошук тапередача інформації. Використання технології баз даних для обробки та аналізуінформації / О.З.Готра, Лотоцька Л.Б., Собчук І.С., за ред. О.З.Готри — Львів,ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2007, 102с.

37.Реєстрація, обробка та контроль біомедичних електроннихсигналів: Навчальний посібник / В. Вуйцік, З.Ю. Готра, О.З. Готра, Н.В Дорош,О.І. Дорош, П.Ф. Колісник, С.В. Павлов. — Львів: Ліга-Прес, 2009. — 308 с.

38.Готра,Зенон Юрійович. Технологія електронної техніки: навч. посіб. для студ. баз.напряму Електроніка : у 2 т. / З. Ю. Готра ; Нац. ун-т Львів. політехніка,2010. — 888 с. : a-рис. Т. 1 — 888 с. : a-рис. — ISBN 978-966-553-882-0.

39.Фізика процесів у напівпровідниках та елементахелектроніки [Текст] : курс лекцій / [Д. М. Фреїк, В. М. Чобанюк, З. Ю. Готра таін.] ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника та ін. — Івано-Франківськ :Прикарпат. нац. ун-т, 2010. — 259 с. : іл. — У надзаг. також : Нац. ун-т«Львів. політехніка», Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу . — На тит.арк. авт. не зазначено. — Бібліогр. в тексті. — ISBN 978-966-640-275-5

40.Рідкокристалічнаелектроніка / З. Готра, Р. Зелінський, З. Микитюк, В. Сорокін, О. Сушинський, АФечан: За ред. Проф. З. Готри. — Львів, Апріорі, 2010. — 532 с.

41.Оптоелектронні медичні системи [Текст] : навч. посіб. /С. В. Павлов , З. Ю. Готра [та ін.]. — Вінниця : ВНТУ, 2011. — 156 с. : рис. —Бібліогр.: с. 144-155. — ISBN 978-966-641-433-8

42.Прикладна електродинаміка інформаціних систем [Текст] :навч. посіб. / Анатолій Андрущак, Зенон Готра, Олег Кушнір ; Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 303 с. : іл. —Бібліогр. : с. 285-287. — Імен. покажч. : с. 296. — Предм. покажч. : с.297-302. — ISBN 978-617-607-176-1

43.Мікроелектронні сигнальні перетворювачі теплових сенсорівпотоку [Текст] : монографія / [З. Ю. Готра, С. В. Павлов, Р. Л. Голяка та ін.]; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця : ВНТУ, 2012. — 239 с. : іл. — Бібліогр. :с. 219-234. — ISBN 978-966-641-500-7

44.Оптоелектронні медичні системи [Текст] : навч. посіб. /С. В. Павлов , З. Ю. Готра [та ін.]. — Вінниця : ВНТУ, 2011. — 156 с. : рис. —Бібліогр.: с. 144-155. — ISBN 978-966-641-433-8


Науково-технічні публікації за період 2005-2011 р.р.

2005 р.

Отримані рішення про видачу патентів:

1.Ю.Готра, Ю.Т.Лозинський, Ф.А.Плотніков. «Установкатермічного напилення». 200500087.

2. Ю.Готра, Ю.Т.Лозинський, О.С.Яцунда «Сенсор для аналізусуміші газів». 200500089.

3. Ю.Готра, Ю.Т.Лозинський, О.С. Яцунда «Пристрій подачі порошкових матеріалів на випаровувач привакуумно-термічному напиленні». 200500083.

4. Готра З.Ю., Глушик І.П., Гельжинський І.І.,Возняк К.Ю. Сенсор вологості. 200505581

5. Готра З.Ю., Глушик І.П., Гельжинський І.І.,Возняк К.Ю. Спосіб вимірювання вологопроникності матеріалу. 200506792

6. Готра З.Ю.,Голяка Р.Л., Глушик І.П., Гельжинський І.І.,Возняк К.Ю. Вимірювальний перетворювач . 200505706


Отримані охоронні документи:

1. Готра З.Ю., Лозинський Ю.Т., Плотніков Ф.А. Контактний зондувальний пристрій, Бюл.№2, 2005. 4739

2. Готра З.Ю., Лозинський Ю.Т., Плотніков Ф.А.Тонко плівковий резистор Бюл.№ 3, 2005. 5339


Публікації :

1. О. І. Аксіментьєва, І. П. Глушик, З. Ю. Готра, П. Й.Стахіра, В. В. Черпак. Газовий сенсор на основі гетероструктури поруватийкремній-поліанілін// Східно-Європейський журнал передових технологій, Харків,2005. — № 17. С.127-129.

2.Готра З. Ю., Олійник І. Я. Квантово-електронне моделюванняпроцесу перекисного окиснення ліпідів//І Українська наукова конференція «Проблеми біологічної та медичноїфізики».-2004.-С.107.

3. Національного університету «Львівська політехніка»,"Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки«.- 2005. — № 542. —С.3-8.

4. I.P.Hlushyk, Z.M.Mykytyuk, O.I.Aksimentyeva,P.Y.Stakhira, V.V.Cherpak. The thickness influence on optical parameters andstructure of polyaniline film // Оптико-електронні інформаційно-енергетичнітехнології. — 2005. — № 1(9). — С.134-138.

5. Готра З.Ю., Олійник І.Я. Дослідження спектральниххарактеристик хемілюмінесценції сироватки крові. //Вісник Національногоуніверситету «Львівська політехніка». Сер. «Елементи теорії та приладитвердотільної електроніки». — 2005. — № 542. — С. 84-88.

6. З.Ю. Готра, І.Я. Олійник Дослідження кінетикиініційованої хемілюмінесценції сироватки крові // Вiсн. Харк. ун-ту, № 716. —Бiофiзичний вiсник. — Вип. 2 (16). 2005. — С. 92-96.

7. І.Я. Олійник, З.Ю. Готра Вивчення енергії активаціїхемілюмінесценції сироватки крові та впливу на неї іонів Fe2+ // Вiсн. Харк.ун-ту, № 716. — Бiофiзичний вiсник. — Вип. 2 (16). 2005. — С. 37-39

8. Z. Hotra, M. Skoczylas Amplitude optical fibre sensor //Вісник національного університету «Львівська політехніка», № 542, 2005, с.64-70

9. B. Wisz, W. Sabat, W. Kalita, Z. Hotra The Analysis ofCapacity in Conducting Path Systems with Screen Layer //Transactions of theUniversities of Kosice № 2005,.p.66-72.

10.Олійник І. Я., Готра З. Ю. Вивченння динаміки свічення хемілюмінесценціїплазми крові// І Українська наукова конференція «Проблеми біологічної та медичної фізики».-2004.-С.212.


2006 р.

Отримані охоронні документи:

1. Патент № 11786 Україна, МПК G01N 25/00 E21D 9/06.Вимірювальний перетворювач // Готра З.Ю., Голяка Р.Л., Глушик І.П.,Гельжинський І.І., Возняк К.Ю. Заявл. 13.06.05; Опубл. 16.01.06, Бюл. № 1. —4с.

2. Патент № 11764 Україна, МПК H05K 5/00 G01N 25/20 H05K7/18. Сенсор вологості // Готра З.Ю., Глушик І.П., Гельжинський І.І., ВознякК.Ю. Заявл. 13.06.05; Опубл. 16.01.06, Бюл. № 1. — 4с.

3. Патент № 11933 Україна, МПК G01N 25/20 С21С 5/54(2006.01). Спосіб вимірювання волого проникності матеріалу // Готра З.Ю.,Глушик І.П., Гельжинський І.І., Возняк К.Ю. Заявл. 13.06.05; Опубл. 16.01.06,Бюл. № 1. — 4с.


Публікації :

1. В.В.Черпак, І.П.Глушик, О.І.Аксіментьєва, З.Ю.Готра,П.Й.Стахіра, Д.Ю.Волинюк. Волоконно-оптичний сенсор моніторингу довкілля наоснові поліаніліну. Східно-європейський журнал передових технологій. — 2006. —№ 3/3(21). — С.75-77.

2. Стахіра П.Й. , Готра З.Ю., Глушик І.П. , АксіментьєваО.І., Черпак В.В., Фечан А.В. Кінетика оптичного відгуку при абсорбції аміаку вплівці поліаніліну// Вісник Zenon Hotra, Iryna Oliynyk «The investigation ofFeSO4 and temperature influence on an activation energy of blood serum»// Proc.IXth international conference "Modern Problem of radio engineering,telecommunications and computer science«.-(Ukraine) 2006.-P.677-678.

3. Готра З.Ю., Черпак В.В., Глушик І.П., Стахіра П.Й.,Волинюк Д.Ю., Фоменко В.Л. Оптичні властивості вакуумно напилених плівокполіаніліну в середовищах з різним водневим покажчиком // Вісник Національногоуніверситету «Львівська політехніка». Сер. «Елементи теорії та приладитвердотілої електроніки». — 2006. — № 569. — С.3-6.

4.Zenon Hotra, Iryna Oliynyk «The investigation of FeSO4 andtemperature influence on anactivation energy of blood serum»// Proc. IXth internationalconference "Modern Problem of radio engineering, telecommunications and computerscience«.-(Ukraine)2006.-P.677-678.

5.Hotra Z.Yu., Cherpak V.V., Hlushyk I.P., Stakhira P.Y.,VolynyukThe thickness influence on optical parameters and structure of apolyaniline films for a fiber optic sensors application// Proc. X KonferencjaNaukowa Swiatlowody i ich Zastosowania. — Krasnobrod (Poland). — 2006. —P.559-564.

6.Hotra Z.Yu., Cherpak V.V., Hlushyk I.P., Volynyuk D.Y.Thinfilm technology of conductive polymer for a fibre-optic sensorapplication// Proc. X Konferencja Naukowa Swiatlowody i ich Zastosowania. —Krasnobrod (Poland). — 2006. — P.553-558.

7.Hotra Z.Yu., Cherpak V.V., Hlushyk I.P., Stakhira P.Y.,Volynyuk Electro-optical characteristics of active elements of integral andfibre optics on the base of conductive polymer// Proc. X Konferencja NaukowaSwiatlowody i ich zastosowania. — Krasnobrod (Poland). — 2006. — P.316-320.


2007 р.

Публікації :

1. Готра З.Ю., Тейт Дж., Кікінеші Р., Дутчак З.А., ЗакутаєвА.А., Ракобовчук Л.М., Яворський Б.М. Структура та оптичні властивості прозорихелектропровідних плівок на основі BaCuTeF // Вісник національного університету«Львівська політехніка», 2007, № 592 «Електроніка», с. 13 — 16.

2. Ю.Готра, П.Й.Стахіра, В.В.Черпак, І.П. Глушик (Кремер),Д.Ю.Волинюк. Технологічні особливості формування фоточутливих органічнихгетереходів методом вакуумного напилення // Східно-Европейський журналпередових технологій, № 8, 2007.

3.Ю.Готра, Р.Л.Голяка, І.П.Глушик. Вторинні перетворювачідля підвищення завадостійкості сенсорних пристроїв // Електроінформ. — 2007 — №3. — С.11-13.

4. Ю. Готра, П.Й. Стахіра, В.В. Черпак, Д.Ю. Волинюк.Дослідження електрооптичних властивостей тонких плівок поліортометоксіанілинусформованих методом термовакуумного осадження // Фізика та хімія твердого тіла,№ 4 2007.

5. Готра З.Ю., Дж. Тейт, Р. Кікінеші, Закутаєв А.А.,Ракобовчук В.О. Дослідження впливу температури відпалу на електричнівластивості прозорих плівок на основі ВaCuTeF //Восточно-Европейский журналпередовых технологий, 5/4(29), 2007, С.37-40.

6.Z.Yu. Hotra, V.V. Cherpak, I.P. Hlushyk, P.Y. Stakhira,D.Y.Influence of thickness on optical parameters and structures of apolyaniline films for active elements of optical fiber sensors// Proc. SPIE. —2007. — Vol. 6608. — P.66081D-1-66081D-4.

7.Z.Y. Hotra, V.V. Cherpak, I.P. Hlushyk, D.Yu. Volynyuk.Thin film technology of conductive polymer for optical fiber sensorapplication// Proc. SPIE. — 2007. — Vol.6608. —P.66081B-1-66081B-5.

8.Z.Y. Hotra, V.V. Cherpak, I.P. Hlushyk, P.Y. Stakhira,D.Y.Electro-optical characteristics of active elements of integral and fiberoptical devices on the base of conductive polymer// Proc. SPIE. — 2007. — Vol.6608. — P.66081C-1-66081C-3.

9.Z.Yu. Hotra, P.Y. Stakhira, V.V. Cherpak, I.P. Hlushyk,D.Y.Investigation of Structure and Optical Characteristics of ThermovacuumDeposited Conducive Polymer (Poly(O-Toluidine)) Thin Films// XXI InternationalConference of IMAPS. — Rzeszow-Krasiczyn, (Poland). — 2007. — P.383-386.

10.Z.Yu. Hotra, V.V. Cherpak, I.P. Hlushyk, D.Y. Volynyuk,M.R.Hladun, M.Skoczylas. Amplitude-Frequency Characteristics of Fiber OpticSensors Based on Condactive Polymers// XXI International Conference of IMAPS. —Rzeszow-Krasiczyn, (Poland). — 2007. — P.379-382.

11.V.V. Cherpak, P.Y. Stakhira, O.I. Aksimentyeva, Z.Y.Hotra, B.D.Y.I. Bordun. Vacuum-deposited poly(o-methoxyaniline) thin films: itselectronic properties// Abst. IV International Workshop on Functional MaterialsFNMA’07. — Gdands, (Poland). — 2007. — P.104.

12.V. Cherpak, P. Stakhira, Z. Hotra, D. Volynyuk, I.Kremer. Investigation of electrooptical properties of polyaniline derivativesthin films prepared by thermovacuum deposition// Abst. 4 European Conference onOrganic Electronics and Related phenomena ECOER’07. — Varenna (Italy). — 2007.— P.41.

13.P.Y. Stakhira, V.V. Cherpak, Z.Y. Hotra, B. Tsizh, D.Y.Volynyuk, I. Bordun. The properties of flexible heterojunction based onITO/poly(3,4-ethylenedioxythiophene):poly(styrenesulfonate)/pentacene/Al//Abst. IV International Workshop on Functional Materials FNMA’07. — Gdands(Poland). — 2007. — P.189.


2008 р.

Отримані рішенняпро видачу патентів:

1. Готра З.Ю.Стахіра П.Й., Черпак В.В. Кремер І.П. Спосіб одержання функціональнихнанорозмірних плівок електропровідних полімерів. Заявка № и 200808197 від 17.06.08. 975.

Публікації :

1. HotraZ., Stakhira P., Cherpak V., Aksimentyeva O., Tsizh B., Volynyuk D., Bordun I.Properties of flexible heterojunction based on ITO/poly(3,4-ethylenedioxythiophene):poly(styrenesulfonate)/pentacene/Al// Non-Crystalline Solids. — 2008 — V. 354.— P. 4491-4493.

2. HotraZ., Cherpak V., Stakhira P., Aksimentyeva O., Tsizh B., Volynyuk D., Bordun I.Vacuum-deposited poly(o -methoxyaniline) thin films: Structure and electronicproperties// Journal of Non-Crystalline Solids. — 2008 — V.354. — P. 4282-4286.

3. HotraZ., Stakhira P., Shandra Z., Cherpak V., Kremer I., Volynyuk D., Skoczylas M.Formation of thin polyaniline films by means of ionic sputtering in crossedelectromagnetic field// Electronika: konstrukcije, thechnologie, zastosowania.— 2008. — N6. — P. 184-185.

4. Готра З.Ю., Черпак В.В., Стахіра П.Й., Кунтий О.І., Закутаєв А.А., Волинюк Д.Ю., Цимбалістий В.М. Вивчення бар’єрних структур на основі тонких плівок фталоціаніну нікелю при взаємодії з газовим середовищем аміаку// Вісник Національного університету «Львівська політехніка», «Електроніка». — 2008. — N619. — C. 16-19.

5. Стахіра П.Й., Черпак В.В., Готра З.Ю. Вивчення електричних та фотодіодних характеристик органічної структури на основі плівки фталоціаніну нікелю легованої киснем, сформованої на гнучкій електропровідній підкладці// Optoelectronic information-powertechnologies. — 2008.- № 1(15). — С.134-138.

6. Готра З.Ю., Стахіра П.Й. , Махній В.П. , ЧерпакВ.В., Мельник В.В. , Архілюк Л.І., Волинюк Д.Ю. Фізичні властивості гетеропереходу PEDOT:PSS — ZnSe//Optoelectronicinformation-power technologies. — 2008.- № 2(14). — С.238-242.

7. Готра З.Ю.,Голяка Р.Л., Гельжинський І.І. Исследование и повышение стабильности работыоперационных усилителей в схемах драйверов емкосных сенсоров // Технология иконструирование в электронной аппаратуре. 2008. № 3 (75). С.20-24.

8. З.Ю. Готра,Дж. Тейт, Р. Кікінеші, А.А. Закутаєв, ЛМ. Ракобовчук..Прозрачныеэлектропроводящие тонкие пленки BaCuTeF для полупроводниковой электроники//«Технология и конструирование в электронной аппаратуре» («ТКЭА»). — 2008 — № 5.С.25-28.

9. Z.Hotra, Z. Mykytyuk, O. Yasynovska Temperature sensor on the base of lightselective reflection. // Elektronika, Poland, 2008, N. 6. — p. 182-183.

10.Z.Hotra, P.Stakhira, V.Cherpak, I.Kremer, D.Volynyuk, M.Skoczylas Opticalproperties of vacuum deposited poly(o-toluidine) films in integral and fifreoptical to use. Elektronika, Poland, 2008, N. 6. — p. 235-236.

11.W.Kalita, Z.Hotra, P.Stakhira, V.Cherpak, M.Skoczylas Powolokowe strukturyoptyczno-aktywnych materialow w czujnikach swiatlowodowych do zastosowan wsystemach ekologicznych. Elektronika, Poland, 2008, N. 6. — p. 38-40.


2009 — 2011р.р.

Отримані рішення про видачу патентів:

1.Світлоінформолікувальний пристрій /Готра З.Ю., Кожухар О.Т., Скунць Н.С., Зазуляк А.М./ (Укр.)- № u 200900980; Заявл.: 09.02.2009.

2.Спосіб виготовлення планарного оптичного підсилювача / Готра З.Ю., Микитюк З. М., Фечан А. В., Сушинський О. Є., Ясиновська О. Й.: заявник Національний університет «Львівська політехніка». G02F 1/13. Заявка № u 200907577 від 20.07.2009.

3.Рішення провидачу деклараційного патенту на корисну модель № 11822 від 15.10.2009. ГотраЗ.Ю., Стахіра П.Й., Черпак В.В., Волинюк Д.Ю., Возняк Л.Ю. «Спосіб виготовленняфотоперетворювача на основі органічного напівпровідникового матеріалу».


Отримані охоронні документи:

1. Пат. № u200812146 Україна, МПК(2006) G02F 1/13. Спосіб виготовлення рідкокристалічногопристрою / Готра З.Ю., Микитюк З.М., Фечан А.В., Сушинський О.Є., ШимчишинМ.О.: заявник Національний університет «Львівська політехніка». — № 133/1:заяв. 14.10.2008., опубл. 12.01.09.

2. Пат. № u2008625 Україна, МПК(2006) G02F 1/13. Спосіб виготовлення інтегральногомікроелектронного твердотільного пристрою / Готра З.Ю. , Микитюк З.М., ФечанА.В., Сушинський О.Є., Шимчишин М.О., Коцун В.І.: заявник Національний університет«Львівська політехніка». — № 17341/1: заяв. 28.10.2008., опубл. 29.12.08.

3. Патент накорисну модель № 37778 від 10.12.2008. Готра З.Ю., Стахіра П.Й., Черпак В.В.,Кремер І.П. «Спосіб одержання функціональних нанорозмірних плівок електропровіднихполімерів»


Публікації :

1. З.Ю. Готра,З.М. Микитюк, А.В. Фечан, О.Й. Ясиновська, А.В. Вараниця «Лазери з розподіленимзворотним зв’язком на основі холестеричних рідких кристалів як первинніперетворювачі сенсорів пари органічних речовин» // МіжнароднийНауково-Технічний Журнал «Оптико-електронні інформаційно-енергетичнітехнології». № 2(18). — 2009. — С.165-171.

2. Готра З.Ю.,Голяка Р.Л., Куценко С.С., Єрашок В.Є. Контролер температурного режимутермоанемометричних сенсорів потоку. // Электроника и связь. — 2009. —№ 2-3. —С.22-27.

3. Готра З.Ю.,Голяка Р.Л., Павлов С.В., Куленко С.С. Принципи електротеплового моделюванняелектронних схем з динамічним саморозігрівом елементів // Електроніка. ВісникНаціонального університету «Львівська політехніка». — 2009. — № 646 — С.57-65.

4. Готра З.Ю.,Дячок Д.Т. Анализ влияния способа соединения столбиковых выводов интегральныхсхем на их сопротивление сенсоров // Технология и конструирование в электроннойаппаратуре. — 2009. —№ 2 (80). — С.30-33.

5.Метод калібруваннясенсорів Вып. 31: Информатика и моделирование. — С. 74-79. — Бібліогр.: с. 79(6 назв.)магнітного поля на розщеплених холлівських структурах [Текст] / З. Ю.Готра, Р. Л. Голяка, Т. А. Марусенкова // Вестник Национального техническогоуниверситета «ХПИ» : сб. науч. тр. : темат. вып. / Харьковский политехническийин-т, нац. техн. ун-т. — Х. : НТУ «ХПИ», 2010. —

6. Onapproach to the modeling process of the blood flow in vessels / Hotra O.,P´yanylo Y. // Metody informatyki stosowanej. Polska Akademia Nauk. Gdansk. №1/2010(22) — C.31-41.

7.Intelligent Technologies in Production Quality Assessment / Hotra O., HunkaloA., Boyko O. // Proceedings of Electrotechnical Insttitute. — 2011, № 249. —P.15-20