Наукові статті та тези міжнародних конференцій Сало Т.М.

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Наукові статті:

 • Т.М. Сало, О.Б. Скасків Оцінки виняткової множини в теоремах типу Бореля // Вісник Львів. ун-ту. - 1999. -Вип. 54. -C. 171-174.
 • Т.М.Сало, О.Б.Скасків Про виняткові множини у теоремах типу Вімана-Валірона // Вісник Львів. ун-ту. - 2000. - Вип. 56. - C. 176-178.
 • О.Б. Скасків, Т.М. Сало Цілі ряди Діріхле швидкого зростання і нові оцінки міри виняткових множин в теоремах типу Вімана-Валірона // Укр. мат. журн. - 2001. - T. 53, N 6. - C. 830-839.
 • Т.М. Сало Про виняткову множину в асимптотичній рівності суми і максимального члена цілого ряду Діріхле швидкого зростання // Матем. студії. - 2001. – Т. 15, N 1. – C. 57-64.
 • О.Б. Скасків, Т.М. Сало Оцінки виняткових множин у співвідношенні Бореля для цілих рядів Діріхле // Препринт. НАН України, ІППММ ім. Я.С.Підстригача.- 2001.-24 с.
 • T.M. Salo, O.B. Skaskiv, O.M. Trakalo On the best possible description of exceptional set in Wiman-Valiron theory for entire functions // Матем. студії.-2001.- T. 16, N 2.- C 131-140.
 • Т.М. Сало Про величину виняткової множини у асимптотичній рівності максимального члена та суми цілого ряду Діріхле швидкого зростання // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. –2002.–Вип.60 –с. 15-121.
 • T.M. Salo, О.B. Skaskiv, Ya.Z. Stasyuk On a central exponent of entire Dirichle series // Матем. студії.- 2003.–Т19, №1 – с.62– 71.
 • Т.М. Сало, О.Б. Скасків Зростання у смугах цілих рядів Діріхле // Вісник Львів. ун-ту. Сер. Мех.-мат. –2004. – Вип. 63. – С. 135-142.
 • Т.М. Сало Нові оцінки виняткової множини в теоремах типу Бореля // Вісник національного ун-ту “Львівська політехніка”. Фіз.-мат. науки. № 556 , 2006, – С. 20-22.
 • Т.М. Сало, О.Б. Скасків Про максимум модуля і максимальний член абсолютно збіжних рядів Діріхле // Математичний вісник НТШ, т. 4. – 2007. – С. 264-274
 • Т.М. Сало, О.Б. Скасків Про точність описання величини виняткової множини у теоремах типу Вімана-Валірона // Вісник національного ун-ту “Львівська політехніка”. Фіз-мат. науки. Вип. 696 № 696, (2011) с.11-14
 • Р.І. Квіт, Т.М. Сало Імовірнісні розрахунки надійності композитних матеріалів // Машинознавство. ¬¬¬– 2011 р. – № 9-10. – С.19-25.
 • А.Д. Кузик, О.М. Трусевич, Т.М. Сало Оцінювання інтенсивності теплового потоку від поверхні полум’я// Пожежна безпека: Збірник наукових праць. – Львів: ЛДУБЖД, 2015. – № 26. – С.103-109.
 • T.M. Salo, O.B. Skaskiv The minimum modulus of gap power series and h-measure of exceptional sets, arXiv: 1512.05557v2 [math. CV] 21 Dec 2015, 13 p.
 • S.I. Panchuk, T.M. Salo, O.B. Skaskiv Entire Dirichlet series with monotonous coefficients and logarithmic h-measure, arXiv: 1512.08032v1 [math. CV] 25 Dec 2015, 10 p.
 • Баб'як М. В., Сало Т. М., Скасків О. Б. Ряди Діріхле збіжні у півплощині та h-міра виняткової множини // Математичний вісник НТШ. – 2016. – Т.13. – C. 48–56.
 • Сало Т. М. Цілі ряди Діріхле та h-міра виняткової множини // Прикарпатський вісник НТШ. Число. – 2017. – № 1 (37). – C. 37–41.
 • Panchuk S. I., Salo T. M., Skaskiv O. B. Entire Dirichlet series with monotonous coefficients and logarithmic h-measure // International Journal of Pure and Applied Mathematics. – 2017. – Vol.113, № 1. – P. 141–149.
 • Сало Т. М., Скасків О. Б., Тарновецька О. Ю. Про класи збіжності для кратних рядів Діріхле // Вісник Львівського університету імені Івана Франка. – 2017. – Вип. 83. – С. 72–81.
 • Сало Т. М., Скасків О. Б., Тарновецька О. Ю. Класи збіжності для цілих функцій від декількох змінних // Прикарпатський вісник НТШ. Число. – 2017. – № 2 (38). – С. 9–18.
 • Salo T. M., Skaskiv O. B. Minimum modulus of lacunary power series and h-measure of exceptional sets // Уфімский математичний журнал. – 2017. – T. 9, No 4. – P. 137–146.
 • Salo T. M., Tarnovecka O. Y. The convergence classes for analytic functions in the Reinhardt domains // Карпатські математичні публікації. – 2018. – Vol. 10, № 2. – С. 408–411.
 • Melnyk R., Tushnytskyy R., Kvit R., Salo T. Preliminary data classification by multilevel segmentation of histograms for clustering of hypercubes // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2020. – Т. 6, № 4 (56). – С. 47–55.
 • Kvit Roman, Salo Tetyana. Diagrams of statistical strength criterion for reinforced composite materials // Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics. – 2021. – Vol. 20, iss. 2. – P. 43–51.
 • Melnyk R., Kvit R., Salo T. Face image profiles features extraction for recognition systems // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2021. – Т. 31, № 1. – С. 117–121.
 • Mykhailo Fys, Roman Kvit, Tetyana Salo. On some properties of determinants with complex elements and their practical application // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології : науковий збірник. – 2021. – Вип. 31. – С. 67–77.
 • Bandura A., Salo T., Skaskiv O. Note on composition of entire functions and bounded L-index in direction // Математичні студії. – 2021. – Vol. 55, No. 1. – P. 51–56.

Тези міжнародних конференцій:

 • Т.М. Сало Про виняткові множини у асимптотичній рівності між максимумом та мінімумом модуля суми цілого ряду // Сучасні проблеми математики: Матеріали міжнар. конф., ч. III. Київ: ІМ НАН України, 1998. - C. 286-288.
 • T.M. Salo, O.B. Skaskiv New estimates of measures of exceptional sets in the Wiman-Valyron theory // Nonlinear part. diff. equations. Book of abstracts. Intern. conf. dedicated to J.P. Shauder. - Lviv, August 23-29, 1999. - Lviv. - 1999. - P. 183.
 • Т.М. Сало, О.Б. Скасків Про оцінки міри виняткових множин у теоремах типу Вімана-Валірона // Міжн. наук. конф. "Нові підходи до розв'язування диференцыальних рівнянь" (Дрогобич, 1-5 жовтня 2001 р.). Тези доп. - Київ: Інст. матем. НАН Укр,- 2001.- C.132.
 • O.B. Skaskiv, T.M. Salo h-measures of exceptional sets in Wiman-Valiron’s theorems // Functional Analysis and its Applications. Book of abstracts Unternational Conference dedicaded to the 110th anniversary of Stefan Banach. – Lviv, May. 28-31,2002. – P.186.
 • Т.М. Сало Необхідні умови скінченності h-міри виняткової множини у теоремах типу Вімана-Валірона // Матеріали IX-ої міжнародної конференції імені академіка М.Кравчука (16-19 травня 2002, Київ) К НТУУ “КПІ” – 2002. С. 358.
 • T.M. Salo, O.B. Skaskiv Exact estimate of exceptional sets in Erdos-Macintyre-Fenton theorem // Міжнародна наукова конференція “Комплексний аналіз і його застосування” (Львів, 26-29 травня 2003). Тези доповідей. – Львів, – 2003. – с. 60-61.
 • T.M. Salo, O.B. Skaskiv, О.M. Trakalo, P.V. Filevych Exact estimate of exceptional sets in Borel relation // Міжнародна наукова конференція “Комплексний аналіз і його застосування” (Львів, 26-29 травня 2003). Тези доповідей.–Львів , – 2003. – с. 62-63.
 • Т.М. Сало Про ріст у смугах цілих рядів Діріхле швидкого зростання // Тези конференції молодих вчених з сучасних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача, Львів, 24–26 травня 2004.
 • Т.М. Сало, О.Б. Скасків Про h-міру виняткових множин у асимптотичній рівності максимума і мінімума модуля цілого ряду Діріхле // Geometric Topology: Infinite-Dimensional Topology, Absolute Extensors, Applications. Book of abstracts. – Lviv, May. 26-28, 2004.
 • T.M. Salo, О.B. Skaskiv Minimum modulus, maximum modulus and maximal term of absolutely convergent Dirichlet series // Міжнародна конференція “Математичний аналіз і суміжні питання” (Львів, 17-20 листопада 2005). Тези доповідей. – Львів, - 2005. – С. 94.
 • Р.І. Квіт, Т.М. Сало Дослідження впливу структурних параметрів і масштабного чинника на міцність композитних матеріалів // Тези доповідей 8-го Міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові, травень 2007. –Львів.–2007. – С. 43-44
 • Р.І. Квіт, Т.М. Сало Про ймовірнісні характеристики міцності матеріалів з поверхневими дефектами // Тези доповідей 7-ї наук. конф. проф.-викл. складу Ін-ту прикл. матем. та фунд. наук. – Львів: Вид-во НУ “ЛП”, 2008. – С.45.
 • Р.І. Квіт, Т.М. Сало Імовірнісне моделювання міцності ізотропних матеріалів // Матеріали 12-ої Міжн. наук. конф. ім. акад. М.К. Кравчука, Київ, травень 2008. – Київ: “Задруга”, 2008. – С. 68
 • Т.М. Сало, О.Б. Скасків Оцінки виняткової множини в теоремах типу Бореля // Тези доповідей Міжн. конф.“Аналіз і топологія” Львів, 26 травня -7 червня 2008. –2008. –с.94-95
 • Р.І. Квіт, Т.М. Сало Статистичні характеристики міцності матеріалів при сумісній дії силових і температурних чинників // Праці 9-го Міжн. симпозіуму укр. інженерів-механіків у Львові, 20-22 травня 2009 р. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД. – 2009. – с.87-88
 • Р.І. Квіт, Т.М. Сало Інтегральна функція розподілу та ймовірнісні характеристики довговічності матеріалів // Матеріали 13-ї міжн. наук. конф. ім. акад. М.Кравчука, Київ, травень 2010 р. – К., НТУУ, 2010. – Т. 3. – С.58.
 • Р.І. Квіт, Т.М. Сало Дослідження міцності матеріалів зі стохастично розподіленими жорсткими включеннями // Праці 10-го Міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові, 25 -27 травня 2011 р. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД . – 2011. – С.100-102.
 • Р.І. Квіт, Т.М. Сало Застосування стаціонарних випадкових функцій до оцінки міцності матеріалів // Матеріали 14-ї міжн. наук. конференції імені М.Кравчука, 19-21 квітня, 2012 р., Київ. – К.: НТУУ ”КПІ”.– 2012. – С. 69.
 • Р.І. Квіт, Т.М.Сало Про міцність керамічних матеріалів з поверхневими дефектами за умов складного напруженого стану // Тези доповідей 10-ї Відкритої наукової конференції ІМФН. – Львів: Вид-во НУ ”ЛП” , 2012. – С. 126.
 • T.M. Salo, O.B. Skaskiv On exceptional sets in the Wiman-Valiron theory // International conference dedicated to the 120th anniversary of Stefan Banach. Abstracts of Reports. - Lviv, September 17-21, 2012. - P. 156.
 • Т.М. Сало, О.Б. Скасків Про h – міру виняткових множин в теоремах типу Ердеша-Макінтайра-Фентона // Всеукраїнська наукова конференція ”Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу” (Ворохта, 25лютого – 3 березня 2013р.). Тези доповідей. – Івано-Франківськ, 2013 – С.80-81.
 • T.M. Salo, O.B. Skaskiv, O.M. Trusevych About exceptional sets in Fenton’s type theorem// Complex analysis and related topics. Book of abstracts Unternational Conference. - Lviv, September 23-28, 2013. - P. 67-68.
 • T.M. Salo, O.B. Skaskiv On h-measure and entire Dirichlet series// International V. Skorobohatko mathematical conference. Book of abstracts. - Drohobych, August 25-28, 2015. - P. 137.
 • C.І. Панчук, Т.М. Сало, О.Б. Скасків Логарифмічна h–міра і цілі ряди Діріхле// Всеукраїнська наукова конференція ”Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу” (Ворохта, 24–27 лютого 2016р.). Тези доповідей. – Івано-Франківськ, 2016 – С.113-114.
 • Babyak M.V., Salo T.M., Skaskiv O.B. Absolutely convergent Dirichlet series in half-plane and h-measure of exceptional sets / // International Conference “Complex analysis and related topics”. Book of abstracts. - Lviv, May 30- June 4, 2016. - P. 9-10.
 • Salo T.M., Skaskiv O.B., Panchuk S.I. Entire Dirichlet series with monotonous coefficients and logarithmic h-measure of an exceptional sets // International Conference “Complex analysis and related topics”. Book of abstracts. - Lviv, May 30-June 4, 2016. - P. 61-62.
 • Salo T.M., Skaskiv O.B. Entire Dirichlet series with monotonous coefficients and logarithmic h-measure of exceptional sets // International Conference “Complex analysis and related topics”. Book of abstracts. -Lviv, May 30-June 4, 2016. -P.72-73.
 • Salo T.M., Skaskiv O.B., Panchuk S.I. Entire Dirichlet series with monotonous coefficients and logarithmic h-measure // International Conference «Tarapov Readings». Kharkov, March 1–15, 2016- p.1.
 • Salo T. M., Skaskiv O. B. Entire Dirichlet series and h-measure of exceptional sets // Functional analysis dedicated to the 125th anniversary of Stefan Banach : book of abstracts international conference, 18–23 September 2017, Lviv, Ukraine. – 2017. – P. 130–131.
 • Kvit R., Baitsar R., Salo T. Probabilistic prediction of structure materials strength and reliability // Прикладні науково-технічні дослідження : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (Івано-Франківськ, 1–3 квітня, 2020 р.). – 2020. – C. 49–50.
 • Квіт Р. І., Сало Т. М. Імовірнісний підхід до оцінки міцності керамічних матеріалів // 15-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : матеріали симпозіуму, Львів, 20–21 травня 2021 р. – 2021. – C. 37–38.
 • Bandura A., Salo T., Skaskiv O. New results on composition of entire functions and bounded L-index in direction // Complex analysis and related topics dedicated to the 90th anniversary of A.A. Gjl'dberg : international conference Lviv, June 28-July 1, 2021. – 2021. – C. 8.
 • Kvit Roman, Baitsar Roman, Salo Tetyana. Investigation of the reliability of ceramic materials with surface defects // Прикладні науково-технічні дослідження : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (5–7 квітня 2021 р.) Івано-Франківськ. – 2021. – C. 163–164.
 • Salo T., Skaskiv O. h-measure of exceptional sets in Erdös-Macintyre theorems // Complex analysis and related topics dedicated to the 90th anniversary of A.A. Gjl'dberg : international conference Lviv, June 28-July 1, 2021. – 2021. – C. 39
 • Telishevskyy Andrii, Kvit Roman, Salo Tetyana, Baitsar Roman. Technical regulation in construction // Прикладні науково-технічні дослідження : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (5–7 квітня 2021 р.) Івано-Франківськ. – 2021. – C. 36–37.