Наукові статті та тези міжнародних конференцій Волянська І.І.

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Наукові статті:

 • Ільків В. С., Страп Н. І., Волянська І.І. Нелокальна крайова задача для рівняння з оператором диференціювання у комплексній області // Прикладні проблеми механіки і математики. – 2012. – 10. – С. 15-26.
 • Волянська І.І., Ільків В.С. Задача типу Діріхле для безтипного рівняння з частинними похідними у двовимірній області // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Математика і інформатика. – 2013. – 24, № 2. – С. 26-37.
 • Волянська І.І., Ільків В.С. Про розв’язність нелокальної крайової задачі для диференціального рівняння з частинними похідними у двовимірній області // Буковинський математичний журнал. – 2014. – Т.2, №4. – С. 21-27.
 • Ільків В.С., Волянська І.І. Нелокальна крайова задача для диферен-ціального рівняння з частинними похідними у комплексній області // Карпатські математичні публікації. – 2014. – 6, № 1. – С. 44–58.
 • Волянська І.І., Ільків В.С. Умови розв’язності триточкової задачі для диференціального рівняння з частинними похідними у двовимірному циліндрі // Збірник праць Інституту математики НАН України. – 2015. – Т.12, №2. – С. 74-100.
 • Волянська I.І. Симотюк М.М. Багатоточкова задача для рiвняння з частинними похiдними у необмеженiй смузi // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: фізико-математичні науки. – 2017. – № 871. – С. 40-45.
 • Волянська І. І., Ільків В.С., Симотюк М. М. Нелокальна задача для рівняння з частинними похідними другого порядку у необмеженій смузі // Український математичний журнал. – 2018. – Том 70 № 10. – С. 1374–1381.
 • Каленюк П. І., Волянська І. І., Ільків В.С., Нитребич З. М. Про однозначну розв'язність триточкової задачі для рівняння із частинними похідними у двовимірній області // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2017. – Том 60 № 3. – С. 46–59.
 • Волянська І. І., Ільків В. С. Багатоточкова задача для рівняння з частинними похідними у двовимірній області // Буковинський математичний журнал. – 2018. – Том 6, № 3-4. – С. 36–43.
 • Volyanska I., Il'kiv V. S., Symotyuk M. Nonlocal boundary-value problem for a second-order partial differential equation in an unbounded strip // Український математичний журнал. – 2018. – Том 70 № 10. – С. 1374–1381.
 • Волянська І. І., Симотюк М. М. Двоточкова задача для однорідного за порядком диференціювання рівняння із частинними похідними у необмеженій смузі // Прикарпатський вісник НТШ. Серія: Число. – 2019. – № 1 (45). – С. 52–60.
 • Ільків В.С., Страп Н. І., Волянська І. І. Solvability Conditions for the Nonlocal Boundary-Value Problem for a Differential-Operator Equation with Weak Nonlinearity in the Refined Sobolev Scale of Spaces of Functions of Many Real Variables // Український математичний журнал. – 2020. – Том 72(4). – С. 515–535.
 • Ільків В.С., Страп Н. І., Волянська І. І. Умови розв'язності нелокальної крайової задачі для диференціально-операторного рівняння зі слабкою нелінійністю в уточненій соболєвській шкалі просторів функцій багатьох дійсних змінних // Український математичний журнал. – 2020. – Том 72(4). – С. 452–466.
 • Kalenyuk P., Nytrebych Z., Volyans'ka I.I., Il'kiv V. On the unique solvability of a three-point problem for partial differential equation in a two-dimensional domain // Український математичний вісник [ISSN 1810-3200, Україна, ISSN 1072-3374, 1573-8795, Springer]. – 2020. – Vol. 246, iss. 2. – P. 170–187.
 • Ільків В. С., Страп Н. І., Волянська І. І. Нелокальна крайова задача для рівняння з оператором диференціювання zd/dz в уточненій шкалі просторів Соболєва // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2020. – Т. 63, № 4. – С. 5–16.
 • Il'kiv Volodymyr, Strap N., Volyans'ka I.I. Conditions of solvability of the nonlocal boundary-value problem for a differential-operator equation with weak nonlinearity // Український математичний вісник [ISSN 1810-3200, Україна, ISSN 1072-3374, 1573-8795, Springer]. – 2021. – Vol. 256, No. 6. – С. 753–769.

Тези міжнародних конференцій:

 • Ільків В.С., Страп Н.І., Волянська І.І. Нелокальна крайова задача для диференціально-операторного рівняння з оператором // Тези доп. міжнародної математичної конференції ім. В.Я. Скоробагатька (19-23 вересня 2011р., Дрогобич, Україна). – Львів, 2011. – С. 86.
 • Ільків В.С., Страп Н.І., Волянська І.І. Нелокальна крайова задача для диференціальних рівнянь з операторними коефіцієнтами у комплексній області // Матеріали чотирнадцятої міжнародної наукової конференції ім. академіка М. Кравчука (19-21 квітня 2012 р., Київ). – Київ, 2012. – т. 1. – С. 200.
 • Ільків В.С., Волянська І.І., Страп Н.І. Нелокальна задача для безтипного диференціального рівняння для функції з комплексним просторовим аргументом // Матеріали міжнародної наукової конференції «Диференціальні рівняння та їх застосування» (27-29 вересня 2012р.) – Ужгород, 2012. – С. 37.
 • Волянська І.І., Ільків В.С. Нелокальна двоточкова задача для диференціального рівняння з частинними похідними у комплексній області // Сучасні проблеми механіки та математики. – 2013. – 3. – С. 130-131.
 • Волянська І.І., Ільків В.С. Крайова задача для безтипного диференціально-операторного рівняння у комплексній області // Тези доповідей міжнародної математичної конференції «Боголюбовські читання DIF-2013. Диференціальні рівняння, теорія функцій та їх застосування» (23 – 30 червня 2013 р., Севастополь, Україна). – Київ, 2013. – С. 81-82.
 • Волянская И.И., Илькив В.С. Неоднородная краевая задача для уравнения с частными производными в комплексной области // Тезисы докладов международной конференции «Дифференциальные уравнения. Функциональные пространства. Теория приближений» (18-24 августа 2013 г., Новосибирск, Россия). – Новосибирск, 2013. – С. 111.
 • Волянська І.І., Ільків В.С. Крайова задача типу Діріхле для диференціального рівняння зі сталими коефіцієнтами // Тези доп. V Всеукраїнської наукової конференції «Нелінійні проблеми аналізу» (19-21 вересня 2013 р., Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ, 2013. – С. 20.
 • Волянська І.І., Ільків В.С. Однорідна задача типу Діріхле для лінійного диференціального рівняння з частинними похідними // Сборник тезисов международной конференции «КММК-2013» (22 сентября – 4 октября 2013 р., Судак, Украина). – Судак, 2013. – т. 2. – С. 24-25.
 • Волянська І.І. Крайові задачі з однією просторовою змінною для лінійних диференціальних рівнянь з частинними похідними // Збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської наукової конференції «Застосування математичних методів в науці і техніці» (22-23 листопада 2013 р., Луцьк). – Луцьк, 2013. – С. 19-22.
 • Волянская И.И., Илькив В.С. Двухточечные краевые задачи с двумя переменными для уравнений с частными производными // Материалы международной конференции «Нелокальные краевые задачи и родственные проблемы математической биологии, інформатики и физики» (4 – 8 декабря 2013 г., Нальчик – Терскол). – 2013. – С. 88-91.
 • Волянська І.І., Ільків В.С. Оцінювання різниць коренів многочлена, залежного від цілочислового параметра // Тези доп. Всеукраїнської наукової конференції «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу» (24 лютого – 2 березня 2014 р., Ворохта). – Івано-Франківськ, 2014. – С. 48-49.
 • Волянська І.І., Ільків В.С. Триточкова задача для однорідного рівняння з частинними похідними // Матеріали п’ятнадцятої міжнародної наукової конференції ім. академіка М. Кравчука (15-17 травня 2014 р., Київ). – Київ, 2014. – т. 1. – С. 75-76.
 • Волянська І.І., Ільків В.С. Багатоточкова задача для однорідного рівняння з частинними похідними у двовимірному циліндрі // Конференція молодих учених «Підстригачівські читання – 2015» (26-28 травня 2015р., Львів) http://www.iapmm.lviv.ua/chyt2015.
 • Волянська І.І. Триточкова задача для рівняння з частинними похідними у плоскій області // Тези доп. Міжнародної конференції молодих математиків (3-6 червня 2015 р., Київ). – Київ, 2015. – С. 137.
 • Iryna Volyanska, Volodymyr Ilkiv Three-point problem for the homogeneous partial differential equation with one spatial variable // 10th International Skorobohatko mathematical conference (August 25-28, 2015, Drohobych). – Drogobych, 2015. – С. 171.
 • Волянська І.І., Ільків В.С., Симотюк М.М. Задача з багатоточковими умовами для рівняння, однорідного за порядком диференціювання, у необмеженій області // Тези доп. Всеукраїнської наукової конференції «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу» (24-27 лютого 2016р., Ворохта). – Ворохта, 2016. – С. 68-69.
 • Симотюк М.М., Волянська І.І. Нелокальна задача для рівняння другого порядку, однорідного за порядком диференціювання // Матеріали другої Всеукраїнської наукової конференції «Прикладні проблеми математики» (13-15 жовтня 2016р., Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ, 2016. – С. 95-96.
 • Волянська Ірина, Ільків Володимир, Симотюк Михайло. Багатоточкова задача для рівняння з частинними похідними у необмеженій смузі // Конференція молодих учених «Підстригачівські читання – 2016» (25-27 травня 2016р., Львів) http://www.iapmm.lviv.ua/chyt2016.
 • Волянська Ірина, Симотюк Михайло. Локальна двоточкова задача для рівнянь із частинними похідними у необмежених областях // Конференція молодих учених «Підстригачівські читання – 2017» (23-25 травня 2017р., Львів) http://www.iapmm.lviv.ua/chyt2017.
 • Волянська І.І., Ільків В.С., Симотюк М.М. Двоточкова задача для рівнянь із частинними похідними у необмеженій смузі // Тези доп. Всеукраїнської наукової конференції (27 лютого – 2 березня 2018р., Ворохта). – Ворохта, 2018. – С. 94-95.
 • Каленюк П. І., Нитребич З. М., Волянська І. І., Ільків В. С. Умови коректної розв'язності триточкової задачі для рівняння з частинними похідними у плоскій області // Cучасні проблеми механіки та математики : збірник наукових праць [за матеріалами міжнародної конференції, 22–25 травня 2018 р., Львів] : [у 3 т.]. – 2018. – C. 123–124.
 • Volyanska I., Ilkiv V., Strap N. I. Solvability conditions of nonlocal boundary value problem for a differential-operator equation with weak nonlinearity in a Sobolev scale and in a refined Sobolev scale // Infinite dimensional analysis and topology : inernational conference dedicated to 70th anniversary of professor Oleh Lopushansky, October 16–20, Ivano-Frankivsk, 2019. – 2019. – C. 54–55.