Напрями наукових досліджень ЦПП

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Загальна наукова тема кафедри: «Цивільно-правове забезпечення суспільних трансформацій в умовах євроінтеграції»

Викладачі кафедри працюють над дисертаційними дослідженнями на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право»:

 • Маркович Х. М. «Правова ідеологія як феномен організації державного суспільства».

Результати наукових досліджень науково-педагогічного складу кафедри відображені у змісті опублікованих навчальних посібників, монографій, дисертаційних досліджень, наукових статей у фахових періодичних виданнях. Зокрема за 2020 рік викладачі кафедри опублікували 11 монографій (5 розділів монографії англійською та 20 розділів монографій українською мовою), одну одноособову монографію в рамках підготовки до захисту дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук; 1 навчальний підручник; 9 навчальних посібників; 91 статтю, з них: 61 у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних, зокрема 9 статей, що входять у Scopus та Web of Science; 250 тез доповідей на науково-технічних конференціях.


За 2017-2021 рр. викладачі кафедри публікували такі монографії:

 1. Личенко І. О. Комарницька І. І . Адміністративно-правові засади профілактики правопорушень у сфері власності: монографія. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2017. 188 c.
 2. Грищук О. В., Заболотна Н. Я. Юридична техніка творення та тлумачення нормативно - правових договорів: теоретико-правовий вимір.: монографія. Хмельницький: надруковано у Хмельницькому університеті управління і права, 2017. 214 c.
 3. Баїк О. І. Понятійно-категоріальний апарат податкового права України: теоретико-правове дослідження: монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. 360 c.
 4. Буряк Я. Я., Дутко А. О. , Личенко І. О. , Паньонко І. М. , Чорнописька В. З. Захист цивільних прав, свобод та законних інтересів в умовах суспільно-правових трансформацій: колективна монографія. Львів: Інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», 2018. 248 c.
 5. Долинська М. С. Генеза та еволюція нотаріальної діяльності на теренах Львівщини: монографія. Львів: Растр-7, 2018. 196 c.
 6. Забзалюк О. В. Ідея федералізму в українській політико-правовій думці середини XIX - початку XX століття: монографія. Львів: БОНА, 2018. 190 c.
 7. Личенко І. О., Жаровська І. М. , Марич Х. М. Адміністративно-правове забезпечення екологічної безпеки в Україні: монографія. Львів: Інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», 2018. 166 c.
 8. Парасюк М. В, Грабар Н. М. , Заболотна Н. Я. , Марич Х. М. , Тарнавська М. І. Правове регулювання екологічних та природоресурсних відносин в Україні: монографія.– Львів: Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти, 2019. 210 c.
 9. Zharovska I., Lychenko I. , Slyvka S. , Slyvka B. , Shai R. Human rights: the globalization dimension: колективна монографія. Praha: Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2019. 104 c.
 10. Добош З. А., Маськовіта М. М. , Буряк Я. Я. , Остапенко Л. О. , Дембіцька С. Л. Господарське право та господарське судочинство в Україні: монографія. Львів: Видавництво «Сполом», 2019. 156 c.
 11. Долинська М. С., Маркович Х. М., Німак М. О., Павлюк Н. М. Нотаріат України: теоретичні та практичні засади функціонування: монографія. Львів: ТзОВ «Растр-7», 2019. 222 c.
 12. Дутко А. О., Римарчук Р. М., Ортинська Н. В., Василів С. С. , Зільник Н. М. Цивільне право і процес: сучасний стан та шляхи удосконалення. Львів: Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти, 2019. 190 c.
 13. Адам В. М. Проблеми правового регулювання договірних відносин суб'єктів господарювання: колективна монографія / В. М. Адам, Б. М. Гамалюк, Ю. С. Годованець, О. А. Туркот, М. С. Долинська, Х. Ю. Кульгавець, Л. В. Хомко, О. С. Руданецька, Р. Я. Бутинська, А. В. Яновицька, Н. В. Ільків, Н. П. Мокрицька, І. Я. Семенюк, Л. В. Мелех. Львів: ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2019. 247 c.
 14. Личенко І. О., Баїк О. І. , Чорнописька В. З., Бобко У. П., Дашо Т. Ю. Адвокатура: вітчизняний та іноземний досвід організації та функціонування: колективна монографія. Львів: Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти, 2019. 169 c.
 15. Zharovska I., Lychenko I. , Marych K. , Tarnavska M. , Zabolotna N. . Modern environmental security of Ukraine: issues of legal support: колективна монографія. Praha: Publishing Нouse Education and Sciense, 2020. 176 c.
 16. Василів С. С., Дутко А. О., Павлюк Н. М., Парасюк М. В., Римарчук Р. М. Актуальні питання правового регулювання особистих немайнових відносин у контексті приведення законодавства України до європейських стандартів: колективна монографія. Львів: Фіктивне видавництво в Україні, 2020. 214 c.
 17. Гарасимів Т. З., Чорнописька В. З. , Дашо Т. Ю. Громадянське суспільство: правовий імператив сучасності: колективна монографія. Львів: Растр-7, 2020. 244 c.
 18. Долинська М. С., Марич Х. М. , Маркович Х. М. , Німак М. О., Павлів-Самоїл Н. П. Нотарiaльний процес в умoвах трансфoрмaцiї: колективна монографія. Львів: ФОП Кепещук П. М., 2020. 166 c.
 19. Кельман М. С., Токарська А. С. , Ярмол Л. В., Цебенко С. Б., Дутко А. О. Сучасні механізми захисту прав людини: колективна монографія. Львів: Галицька видавнича спілка, 2020. 220 c.
 20. Комарницька І. І. Modern researches: progress of the legislation of Ukraine and experience of the European Union. P. 2: колективна монографія. Riga, Latvia: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. 592 c.
 21. Маркович Х. М., Павлюк Н. М., Оліховська М.В., Оліховський В. Я. Актуальні питання вдосконалення певних галузей права України: колективна монографія. Львів: Фіктивне видавництво в Україні, 2020. 274 c.
 22. Остапенко Л. О. Державна політика України щодо адміністративно-правового регулювання відносин у сфері праці: монографія. Львів: Растр-7, 2020. 688 c.
 23. Павлів-Самоїл Н. П. Міграція кінця ХХ – початку ХХІ століття: філософсько-правове дослідження: монографія. Львів: Сполом, 2020. 520 c.
 24. Сливка С. С. , Жаровська І. М., Личенко І. О., Шай Р. Я., Сливка Б. С. Комплементарне обґрунтування прав людини в умовах глобалізації: колективна монографія. Київ: Видавництво Людмила, 2020. 116 c.
 25. Чорнописька В. З., Добош З. А. , Баїк О. І. , Личенко І. О. Організація адвокатської справи: вітчизняний та іноземний досвід: колективна монографія. Львів: ФОП Кепещук П. М., 2020. 188 c.
 26. Чорнописька В. З. Система адміністративно-правових гарантій діяльності релігійних організацій в Україні : сучасний стан та шляхи удосконалення: монографія. Львів: Сполом, 2020. 424 c.
 27. Dolynska M., K. Marych, K. Markovych, M. Nimak, N. Pavliv-Samoyil. Peculiarities of certain types of notarial proceedings in Ukraine: колективна монографія. Praha: Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2021. 187 c.
 28. Гарасимів Т. З., Чорнописька В. З. , Кучеренко Н. В. Аксіологічні засади сучасної університетської освіти: правові підходи: колективна монографія / Т. З. Гарасимів. Львів: «Сполом», 2021. 192 c.
 29. Комарницька І. І. Профілактика адміністративних правопорушень у фінансово-економічній сфері в Україні: монографія. Івано-Франківськ: Фоліант (ПП Віконська О.В.), 2021. 459 c.
 30. Личенко І. О., Н. М. Павлюк. Адміністративно-правовий захист права власності Національною поліцією України : колективна монографія. Львів: Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету "Львівська політехніка", 2021. 261 c.
 31. Павлів-Самоїл Н. П. Міграція кінця ХХ – початку ХХІ століття: філософсько-правове дослідження: монографія. Львів: Сполом, 2020. 520 c.
 32. Чорнописька В. З. Система адміністративно-правових гарантій діяльності релігійних організацій в Україні : сучасний стан та шляхи удосконалення: монографія. Львів: Сполом, 2020. 424 c.
За 2017-2021 рр. викладачі кафедри опублікували навчальні підручники:

 1. Долинська М. С. Нотаріат: підручник. Львів. Ліга-Прес. 2018. 398 с.
 2. Бойчук Т.В. Сімейне право України: підручник / Бойчук Т.В., А. О. Дутко, Кучер В.О., Демків Р.Я., Євхутич І.М., Майкут Х.В., В. М. Парасюк, М. В. Парасюк, Н. М. Грабар, Курило Т.В., Верба-Сидор Ольга. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2018. 480 c.
 3. Личенко І. О., Марич Х. М. , Баїк О. І. , Заболотна Н. Я. , Попадинець Г. О. , Тарнавська М. І. Екологічне право: підручник. Львів: Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти, 2019. 432 c.
 4. Личенко І. О. Адвокатура зарубіжних країн: підручник. Львів: ФОП Кепещук П. М., 2020. 255 c.
 5. Баїк О. І., У. П. Бобко, М. С. Долинська, А. О. Дутко, Н. М. Павлюк. Земельне право: підручник. Івано-Франківськ: Фоліант (ПП Віконська О.В.), 2021. 385 c.
 6. Личенко І. О. Сімейне право : підручник. Львів: Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету "Львівська політехніка", 2021. 156


За 2017-2021 рр. викладачі кафедри опублікували навчальні посібники:

 1. Остапенко Л. О. Трудовий кодекс України: проект (альбом схем): навчальний посібник. Львів: Растр-7, 2017. 128 c.
 2. Остапенко Л. О. Трудове право: навчальний посібник. Львів: Растр-7, 2017. 112 c.
 3. Дутко А. О., С. С. Василів Цивільний кодекс України: навчальний посібник. Львів: Растр-7, 2017. 92 c.
 4. Остапенко Л. О. Трудове право: навчально-методичний посібник. Львів: Раст-7, 2017 112 с.
 5. Личенко І. О. Паньонко І. М., Марич Х. М., Баїк О. І., Заболотна Н. Я., Тарнавська М. І., Попадинець Г. О. Екологічне право. Ч. 2 (особлива частина): навчальний посібник. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2017. 230 c.
 6. Павлів-Самоїл Н. П., Німак М. О., Бльок Н. В. Спадкування в Україні: у таблицях і схемах: навчальний посібник. «Растр-7», 2018. 176 c.
 7. Паньонко І. М., Фартушок Т. Б. , Буряк Я. Я. Господарське судочинство: в таблицях і схемах 2018: навчальний посібник. Львів: Видавництво «Растр-7», 2018. 222 c.
 8. Остапенко О. І., Ковалів М. В., Єсімов С. С. , Гулак Л. С. , Отчак Н. Я., Остапенко Л. О. Адміністративне право України (Загальна частина): навчальний посібник. Львів: Львів: СПОЛОМ, 2019. 504 c.
 9. Личенко І. О. Адвокатура зарубіжних країн: навчальний посібник. Львів: Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти, 2019. 255 c.
 10. Остапенко Л. О., Павлів-Самоїл Н. П., Маркович Х. М. Трудове право: навчальний посібник. Львів: Видавництво «Растр-7», 2019. 134 c.
 11. Личенко І. О. Сімейне право: навчальний посібник. Львів: Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти, 2019. 153 c.
 12. Німак М. О., Павлів-Самоїл Н. П. Реєстраційна діяльність в роботі нотаріуса: навчальний посібник. Львів: «Растр-7», 2020. 148 c.
 13. Павлів-Самоїл Н. П., Німак М. О., Бльок Н. В. Спадкування в Україні: у таблицях і схемах: навчальний посібник. Львів: «Растр-7», 2020. 170 c.
 14. Парасюк М. В., Парасюк В. М., Грабар Н. М. Цивільне право України (загальна частина) (у схемах та таблицях): навчальний посібник. Львів: Растр-7, 2020. 364 c.
 15. Тарнавська М. І., С. С. Василів, Н. В. Бльок Договірне право: навчальний посібник. Львів: Растр-7, 2020. 124 c.За 2017-2021 рр. викладачі кафедри опублікували статті, що входять до наукометричної бази даних Web of Science:

 1. Oksana Strelchenko, Iryna Lychenko, Liubov Shevchenko Doctrinal characteristic of public procurement of medicines as a fundamental element of the state financial guarantees of the pharmaceutical sphere. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4, No. 5. Р.338-342.
 2. Mokrytska N., Dolynska M., Revak I. Financing of public works as a form of temporary legal employment of unemployed citizens in Ukraine . International Journal of Economics and Business Administration. 2019. Vol. 7, issue 2. P. 237–248.
 3. Oleksandr Mykolenko, Iryna Lychenko, Olena Klymiuk Financial and economic bases of the functioning of state executive bodies: past, present and prospects of improvement. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5, No. 1. Р.126-130.
 4. V. S. Blikhar, I. M. Zharovska, I. O. Lychenko Socio-cultural and philosophical-legal dimensions of the gender identity problem. Anthropological Measurements of Philosophical Research, 2019, No. 15. P. 58-72.
 5. Valentyna Kutsyk, Leonid Ostapenko, Denys Pudryk. Development of procedures for ensuring the repayment of tax debt as a guarantee of the formation of an investment climate. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5, No. 2. P. 86–89.
 6. Blikhar M. M., Savchenko L. А., Komarnytska I. I., Vinichuk M. V. Strategic orientaries of legalization of the economy of Ukraine: economic and legal aspects . Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Університет банківської справи. 2019. Т. 2, № 29. С. 101–112.
 7. Valentyna Kutsyk, Leonid Ostapenko, Denys Pudryk . Development of procedures for ensuring the repayment of tax debt as a guarantee of the formation of an investment climate . Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5, No. 2. P. 86–89.
 8. Mokrytska N., Dolynska M. Part-time work as a flexible work arrangement (european context) . Humanities & Social Sciences Reviews. 2019. Vol. 7, No. 5. P. 1210–1220.
 9. Mark Belkin , Julia Iurynets , Liudmyla Batanova , Khrystyna Marych, Galyna Ierko . European approaches to resolving public disputes between population and him countries in cases of hybrid occupation. International Journal of Scientific and Technology Research. 2020. Vol. 9, iss. 1. P. 3838–3843.
 10. Baik O., Galysh N., Ostapenko O., Yevstakhevych A., Yesimov S., Kovaliv M. Methodological approaches in the formation of the conceptual-categorical apparatus of the tax law of Ukraine. Arctic. 2020. Vol. 73 (2). Р. 82–92.
 11. Ostapenko O., Ostapenko L., Khytra O., Tsvok M., Vasyliv S. A modern vision of methodological approaches in regulation of labor relations. Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2019. Vol. 10, No 7. P. 2070–2076. (SCOPUS).
 12. Garasymiev T. Z., Chornopiskaya V. Z., Pakhomova M. V., Synenko S. I., Polonka I. A. State administration in the field of education of people of the «third age» in Ukraine . Viešoji politika ir administravimas. 2020. Vol. 19, № 1. P. 78–88.
 13. Garasumiv T. Z., Chornopyska V. Z., Dobosh Z. A. Theoretical, methodological and philosophical and legal foundations of research in legal science . Astra Salvensis. 2020. № 1. P. 253–272.
 14. Harasymiv T., Pavliv-Samoyil N., Hodiak A. Legal science methodology through the lens of legal thinking innovations. Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2020. Vol. 11, iss. 4 (50). P. 1145–152.URL.: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/5261. (Scopus).
 15. Zabolotna N. Y., Shai R. Y., Strybko T. I. International experience in organizing international air service . INCAS Buletin. 2020. Vol. 12, iss. Special. С. 169–179.
 16. Shevchuk V. O., Blikhar M. M., Komarnytska I. I., Tataryn N. M. Rule of law and economic growth . Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. Університет банківської справи. 2020. Т. 1, № 32. С. 278–289.
 17. Halyna Levkiv , Ganna Koval , Ulyana Bobko, Olha Podra, Nataliia Petryshyn. The impact of migration processes on the economy of Ukraine: trends, reasons, consequences . Journal of the Geographical Institute «Jovan Cvijić» SASA. 2020. Vol. 70, № 2. P. 171–179.
 18. Baik O., Yarmol L., Sirant M., Popadynets G., Stetsyuk N. Rational nature management as a component of environmental safety: economic and legal aspects. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Університет банківської справи. 2021. Т. 4, № 39. С. 429–438 (Web of Science).
 19. Nastasiak I., Baik O., Zayats O., Mykhalitska N., Veresklia M. Finansial and legal aspects of economic security of the state. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Університет банківської справи. 2021. Т. 4, № 39. С. 482–493 (Web of Science).
 20. Podra O., Petryshyn N., Bayik O., Bobko U., Levkiv H. The impact of Covid-19 pandemic on the volume of labor migration, employment, and remittances. Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA. 2021. Vol. 71, No. 2. P. 195–202 (SCOPUS, Web of Science).
 21. Lychenko I., Blikhar V., Kopytko M., Vinichuk M., Polishchuk R. Assessment of the level of economic security of innovative enterprises: economic and legal aspect. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. Університет банківської справи. 2021. Т. 3, № 38. С. 240–248 (Web of Science).
 22. Lychenko I., Krasivskyy O., Lesko N., Pavliuk N., Marusiak*** L. The philosophy of the Europe an union legislation formation In the field of local governance construction. Wisdom. 2021. Vol. 19, No. 3. P. 163–171 (SCOPUS, Web of Science).
 23. Tkachuk*** T., Chystokletov L., Khytra*** O., Shyshko*** V., Ostapenko L. Philosophical reflections on the information society in the context of a security-creating paradigm. International Journal of Electronic Security and Digital Forensics. 2021. Vol. 13, No. 1. Р. 105–113. (SCOPUS).


За 2017-2021 рр. викладачі кафедри опублікували понад 550 статей у наукових періодичних виданнях, що внесені до переліку фахових видань України (одноосібні та в співавторстві), зокрема:

 1. Баїк О. І. Про різновиди санкцій податково-правових норм. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2018. № 2. С. 47–50.
 2. Баїк О. І. Диспозиція як структурний елемент податково-правової норми. Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». 2018. № 3. С. 168–170. URL: http:.www.pap.in.ua/index.php/arhiv-vidannja/109.
 3. Баїк О. І. Наукові та юридичні факти у податковому праві: співвідношення понять. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». 2019. № 53, т. 4. С. 34–40.
 4. Баїк О. І. Правові основи діяльності адвоката як процесуального представника: сучасний огляд. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. 2020. № 1, т. 31(70). С. 68–72.
 5. Баїк О. І. До питання правового забезпечення охорони земель в Україні від псування, забруднення та засмічення. Порівняльно-аналітичне право. 2020. № 4. С. 374–380.
 6. Баїк О. І. Представництво особи у податкових спорах: правовий аналіз. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 7. С. 238–242. URL: http:.www.lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=129.
 7. Бек У. П., Добош З. А. Основні стадії доказової діяльності адвоката у цивільному процесі. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 1 (263). С. 4–7.
 8. Бек У. П. Атестація робочого місця працівника як правова підстава виникнення трудових прав та пов’язаних із ними правовідносин. Право і суспільство. 2018. № 4, ч. 1. С. 119–124.
 9. Бльок Н. В. Адміністративно-правовий механізм регулювання трудової міграції. Журнал східноєвропейського права. 2020. № 80. С. 51–57.
 10. Бльок Н. В. Світовий досвід регулювання трудової міграції: застосування в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 6. С. 117–120.
 11. Бльок Н. В. Вплив глобалізаційних процесів на зовнішню міграцію населення України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2020. Т. 7, № 2(26). С. 141–145.
 12. Бобко У.П. Дотримання службової дисципліни як головна умова підвищення безпеки професійної діяльності особового складу служби цивільного захисту. Журнал Visegrad Journal on Human Rights. 2020. Вип. № 1 Volume 1. С. 47-53. URL: http:.vjhr-journal.sk/wp-content/uploads/2020/12/Vyshegrad-1_2020_Tom-1.pdf.
 13. Бобко У.П. Особливості вимог до договорів укладених у сфері публічних закупівель та внесення змін до них. Журнал східноєвропейського права. 2020. Вип. 82. С. 9-15. URL: http:.easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2020/11/bobko_82.pdf.
 14. Бобко У. П. Новели законодавства у сфері публічних закупівель і їх вплив на захист прав та інтересів малого та середнього підприємництва. Журнал східноєвропейського права. 2020. № 81. С. 12–20.
 15. Василів С. С. Формування ідеології українських націоналістів у ХХ столітті: суспільно-політичні чинники. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 7. С. 23–25.
 16. Василів С. С. До питання правового статусу інших учасників судового процесу в цивільному судочинстві. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2020. Т. 7, № 3(27). С. 181–187.
 17. Василів С. С. Історичні та політичні передумови виникнення та трансформації ідеології українських націоналістів у ХХ ст. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2020. Т. 7, № 4(28). С. 19–24.
 18. Василів С. С., Сорочкіна О. В. Світові системи нотаріату: порівняльний аналіз. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2020. Т. 7, № 1(25). С. 134–140.
 19. Дашо Т. Ю. Громадянське суспільство як філософсько-правова категорія: підходи до розуміння. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2019. Вип. 22. С. 27–33.
 20. Добош З. А. Особливості становлення та розвитку Вищої ради правосуддя в Україні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2020. Т. 7, № 2(26). С. 278–287.
 21. Добош З. А. Гендерна рівність і гендерна дискримінація у сфері трудових відносин. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 7. С. 190–193.
 22. Добош З. А. Конституційно-правовий статус судової влади в США: історико-правові аспекти. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2019. № 911, вип. 21. С. 254–263.
 23. Заболотна Н. Я., Павлюк Н. М. Цивільна правоздатність зачатої, але ще не народженої дитини. Науково- юридичний фаховий журнал. Правові новели., 2020. № 11. С. 66–73.
 24. Заболотна Н. Я. Морально-етичні імперативи адвокатської діяльності: етимілогія і сутність термінів. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 7. С. 395–398.
 25. Заболотна Н. Я. Сучасний стан правового регулювання праці жінок та правова охорона материнства. Журнал східноєвропейського права. 2020. № 83. С. 57–63.
 26. Заболотна Н. Я., Забзалюк О. В. Гендерна дискримінація на ринку праці як причина порушення трудових прав жінок. Журнал східноєвропейського права. 2020. № 82. С. 38–43.
 27. Заболотна Н. Я., Павлюк Н. М. «Конфіденційність» та «професійна таємниця» як ключові категорії договору про нерозголошення інформації (NDA). Журнал східноєвропейського права. 2019. № 70. С. 97–102.
 28. Зільник Н. М. Особливості договору про надання освітніх послуг. Журнал східноєвропейського права. 2019. № 69. С. 110–116.
 29. Зільник Н. М. Договір про надання туристичних послуг: поняття та особливості. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 11. С. 24–29.
 30. Комарницька І. І. Система адміністративно-правових засобів профілактики правопорушень у фінансовій сфері. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки». 2020. № 9 (31). С. 32–37.
 31. Комарницька І. І. Адміністративна відповідальність: теоретико-правові аспекти. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2020. Т. 7. № 2(26). С. 155–161.
 32. Шевчук В. О., Бліхар М. М., Комарницька І. І., Татарин Н. М. Rule of law and economic growth. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць / Університет банківської справи. 2020. Т1. №32. С.278-289.
 33. Комарницька І. І. Теоретичні основи дослідження адміністративно-правових засобів профілактики правопорушень у фінансовій сфері. Журнал східноєвропейського права. 2020. № 81. С. 26–35.
 34. Личенко І. О. Загальні засади організації та функціонування адвокатури зарубіжних країн. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2020. Т. 7, № 1(25). С. 153–159. Index Copernicus
 35. Законні інтереси громадян у сфері власності: теоретико-правовий вимір. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2020. Т. 7, № 2(26). С. 195–200.
 36. Личенко І. О. Адміністративно-правові засади публічного управління в Україні. The Journal of Eastern European Law / Журнал східноєвропейського права. 2020. № 78. С. 37–44. Index Copernicus
 37. Личенко І. О. Реалізація концепції публічно-сервісної держави в Україні. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Cерія: «Юридичні науки». № 7 (29). 2020. С. 18–24. Index Copernicus
 38. Марич Х. М., Юринець С. О. Кодифікація як форма систематизації екологічного законодавства України . Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 7. С. 229–231.
 39. Марич Х. М. Співвідношення державної екологічної політики і екологічного законодавства України. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 11. С. 187–191.
 40. Марич Х. М. Функції екологічного права в сучасних умовах [Електронний ресурс]. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 6.
 41. Маркович Х. М. Адвокатура України як механізм захисту прав людини. Порівняльно-аналітичне право. 2020. № 1. С. 45–47.
 42. Маркович Х. М. До питання функціонування адвокатського самоврядування в Україні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2020. Т. 7, № 2(26). С. 201–208.
 43. Маркович Х. М. У пошуках суспільного ідеалу: теоретико-правовий аналіз. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 6. С. 17–20.
 44. Німак М. О. Повноваження нотаріуса в умовах сьогодення. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2020. Т. 7, № 1(25). С. 160 166.
 45. Німак М. О. Перспективи проведення медіації нотаріусом в умовах сьогодення. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 5. С. 66-68.
 46. Німак М. О., Каптур В. І. Захист честі, гідності і ділової репутації: понятійний апарат та основні способи захисту. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 7. С. 127-130.
 47. Німак М. О. Провадження у справах про надання права на шлюб. Сучасний стан та перспективи розвитку цивільних процесуальних правовідносин : збірник наукових праць. 2019. С. 37–49.
 48. Остапенко Л. О. Нормативно-правові акти, як один з видів джерел реалізації трудових відносин. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Юридичні науки. 2019.№ 2 (16). С. 50–56. DOI: 10.25313/2520-2308-2019-2-4854.
 49. Остапенко Л. О. Адміністративно-правові передумови політики держави у сфері праці. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. 2020. # Остапенко Л. О. Адміністративно-юрисдикційні повноваження держави за порушення укладення колективних договорів, угод у сфері праці. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. 2020. Вип. 27. С. 87−94.
 50. Остапенко Л. О. Адміністративно-юрисдикційні повноваження держави за порушення укладення колективних договорів, угод у сфері праці. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. 2020. Вип. 27. С. 87−94.
 51. Pavliv-Samoyil N. Freedom of movement: freedom of behavior or restriction of human rights. Visegrad journal on human rights. 2020. № 3. Vol. 2. P. 115 – 119.
 52. Pavliv-Samoyil N. Normative consolidation of the principles of ensuring the rights and legitimate interests of migrant workers as a necessary condition for European integration. Visegrad journal on human rights. 2020. № 3. Vol. 2. P. 61 – 65.
 53. Павлів-Самоїл Н.П. Вплив міграції на формування та зміни правосвідомості. Право і суспільство. № 2. 2019. С. 12 – 17.
 54. Павлів-Самоїл Н.П. Дискримінація – основна проблема міграційного процесу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2019. Вип. 55, т. 1. С. 45 – 48.
 55. Марусяк Л., Павлюк Н. М. Міжнародні стандарти діяльності поліції у сфері захисту права власності. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 3. С. 257–260.
 56. Заболотна Н. Я., Павлюк Н. М. Цивільна правоздатність зачатої, але ще не народженої дитини. Правові новели. 2020. № 11. С. 66–73.
 57. Парасюк М. В., Парасюк Н. Якість конструкцій деяких заохочувальних кримінально-правових норм: актуальні питання Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 3. С. 286–289.
 58. Парасюк М. В., Парасюк В. М. Гражданско-правовая природа понятия юридического лица. Legea și viața. 2020. № 2/2 (338). С. 57–61.
 59. Парасюк М. В. Проблема сім’ї та сімейних відносин у «Філософії права» Г. Гегеля (до 190-річчя від дня смерті). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2020. Вип. 47, т. 1. С. 18–21.
 60. Парасюк М. В. Проблема прогресивного розвитку суспільства й держави в історико-філософських концепціях Гегеля. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2020. Вип. 45. С. 16–19.
 61. Тарнавська М. І. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод у рішеннях судів у справі Urgenda. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2020. Т. 7, № 2(26). С. 295–300.
 62. Тарнавська М. І. До питання міждисциплінарності: мистецтво, дизайн та пошук нових методів в юридичній освіті. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 7. С. 153–156.
 63. Тарнавська М. І. Тенденції та особливості дослідження судової практики в Україні . Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2020. Т. 7, № 4(28). С. 104–110.
 64. Тарнавська М. І. Символи у екологічній правосвідомості. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 9 (283). С. 181–185.
 65. Чорнописька В. З. Адміністративно-правові гарантії діяльності інституту капеланства: стан та перспективи. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція». 2020. № 46. С. 74–78.
 66. Чорнописька В. З. Адміністративно-правові гарантії діяльності Всеукраїнської Ради Церков і Релігійних Організацій. Visegrad Journal on Human Rights. 2020. № 6. Vol. 1. P. 57–60. (Country: Slovakia)
 67. Чорнописька В. З. Діяльність релігійних організацій в установах пенітенціарної системи України: адміністративно-правові гарантії. Науковий вісник УжНУ. Серія «Право». 2020. Вип. 62. С. 250–256.
 68. Чорнописька В. З. Мирні зібрання як адміністративно-правова гарантія діяльності релігійних організацій. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2020. № 4. Том 2. С. 174–180.
 69. Баїк О. І. Державна податкова політика у сфері господарювання. Журнал східноєвропейського права. 2021. № 88. С. 7–14.
 70. Баїк О. І. Про систему органів управління земельними ресурсами України. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 4. С. 350–354.
 71. Бльок Н. В. Методологічні підходи до вивчення трудової міграції в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 9. С. 134–137.
 72. Добош З. А. Принципи і традиції адвокатської діяльності як фундаментальні засади діяльності адвокатури. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 3/2021. С. 345–347.
 73. Комарницька І. І. Адміністративна профілактика правопорушень у бюджетній сфері. Журнал східноєвропейського права. 2021. № 88. С.51–60.
 74. 21. Комарницька І. І. Профілактика правопорушень у бюджетній сфері засобами адміністративного права. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки». №4 (38). Т.1. 2021. С. 15–23.
 75. Личенко І. О. Еколого-правові та адміністративно-правові аспекти утилізації медичних відходів. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки». 2021. № 10. С. 31–36.
 76. Личенко І. О., Костюк У. І. Правове регулювання діяльності адвоката в країнах Європейського Союзу. Журнал східноєвропейського права. 2021. № 89. С. 31–36.
 77. Марич Х. М. Екологічне страхування як інструмент управління екологічним ризиком. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 9. С. 119–121.
 78. Маркович Х. М. Етимологічні особливості дослідження правової ідеології в сучасній правовій доктрині. Журнал східноєвропейського права. 2021. № 87. С. 51–57.
 79. Маркович Х. М. Правова ідеологія як механізм конструювання правової держави. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 4. С. 51–54.
 80. Маркович Х. М. Правова ідеологія держави в умовах глобалізаційних перетворень. Нове українське право. 2021. № 4. С. 252–257.
 81. Німак М. О. Практичні аспекти видачі нотаріусом свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя. Юридичний вісник. 2021. № 4. С. 95–101.
 82. Павлюк Н. М. Захисна функція нотаріату в цивільному обороті. Juris Europensis Scientia. 2021. Вип. 3. С. 29–33.
 83. Павлюк Н. М., Журавель* М. П. Характеристика процедури набуття права на здійснення адвокатської діяльності та пропозиції щодо її вдосконалення. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 5. С. 304–308.
 84. Парасюк М. В., Парасюк Н. Якість конструкцій деяких заохочувальних кримінально-правових норм: актуальні питання. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 3. С. 286–289.
 85. Парасюк М. В. Австрійський Цивільний кодекс 1811 р. та його роль у функціонуванні цивільно-правових відносин у Галичині. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2021. Вип. 51. С. 4–8.
 86. Парасюк*** В. М., Парасюк М. В. Правовий зв’язок організаційно-правової форми юридичної особи з особливостями її цивільно-правової відповідальності. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2021. Вип. 1. С. 50–55.
 87. Rimarchuk R. System of international protection of minorities. Підприємництво, господарство і право. 2021. № 7. С. 11–17.


За 2017-2021 рр. викладачі кафедри взяли участь у понад 300 науково-практичних заходах (конференціях, круглих столах), зокрема:

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Адвокатура в умовах сучасних змін», Львів, 22.10.2021.
 2. Міжнародна науково-практична конференція «'Актуальні проблеми реформування системи законодавства України», Запоріжжя, 24.01.2020 – 25.01.2020.
 3. V Міжнародна науково-практична конференція «Філософсько-психологічні аспекти духовності в діяльності громадських організацій», Львів, 22.04.2020.
 4. Міжнародна науково-практична конференція «Правова система України: сучасні тенденції та фактори розвитку», Запоріжжя, 27.03.2020 – 28.03.2020.
 5. ХLV Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція «Весняні наукові зібрання — 2020», Суми, 22.05.2020.
 6. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасне правотворення : питання теорії та практики», Дніпро, 05.06.2020 – 06.06.2020.
 7. Міжнародна науково-практична конференція «Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід», Харків, 15.11.2019 – 16.11.2019.
 8. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку права та законодавства : наукові дискусії», Львів, 20.12.2019 – 21.12.2019.
 9. XVII Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання реформування правової системи», Луцьк, 29.05.2020.
 10. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права», Львів, 19.06.2020 – 20.06.2020.
 11. Міжнародна науково-практична конференція «Адвокатура в умовах сучасних змін», Львів, 09.10.2020.
 12. Міжнародна наукова конференція до 150-ліття від дня народження блаженного священномученика Климентія (Шептицького) та до 100-ліття перенесення осідку монахів Студійського Уставу до Святоуспенської Унівської Лаври, Унів, 16.11.2019.
 13. Міжнародна конференція «Актуальні проблеми забезпечення захисту прав та свобод людини в умовах інтеграції України в європейський простір», Львів, 30.10.2020.
 14. The 1 th International scientific and practical conference «Implementation of modern science into practice», Varna, 12.01.2020 – 13.01.2020.
 15. II International scientific and practical conference «Problems and perspectives of modern science and practice», Graz, 30.01.2020 – 31.01.2020.
 16. The 9th International scientific and practical conference «Topical issues of the development of modern science», Sofia, 06.05.2020 – 08.05.2020.
 17. The 8th International scientific and practical conference «Dynamics of the development of world science», Vancouver, Canada, 15.04.2020 – 17.04.2020.
 18. International scientific and practical conference «Challenges in science of nowadays», Washington, 26.11.2020 – 28.11.2020.
 19. International scientific and practical conference «Legal science, legislation and law enforcement practice: regularities and development trends», Lublin, 30.10.2020 – 31.10.2020.
 20. International scientific and practical conference «Legal practice in EU countries and Ukraine at the modern stage», Arad, 25.01.2019 – 26.01.2019.
 21. Conferința internațională științifico-practică «Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene», Chişinău, Moldova, 23.03.2019 – 24.03.2019.
 22. International scientific and practical conference devoted to the celebration of 5th anniversary of Visegrad Journal on Human Rights «Development of legal science: choice mechanisms and priorites implementation», Snina, 07.06.2019 – 08.06.2019.
 23. International scientific and practical conference «New challenges of legal science in Ukraine and EU countries», Miskolc, 19.04.2019 – 20.04.2019.
 24. Conferinţă internaţională ştiinţifico-practică «Partieularităţile adaptării legistaţiei Republicii Moldova şi Uerainei la legislaţia Uniunii Europene», Chişinău, Moldova, 23.03.2019 – 24.03.2019.
 25. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання юридичної теорії та практики: наукові дискусії», Харків, 30.11.2018 – 01.12.2018.
 26. Міжнародна науково-практична конференція «Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні», Ужгород, 15.02.2019 – 16.02.2019.
 27. Міжнародна науково-практична конференція «Право як ефективний суспільний регулятор», Львів, 15.02.2019 – 16.02.2019.
 28. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права», Одеса, 28.02.2019.


Завдання кафедри: залучення талановитої студентської молоді до наукової та творчої дослідницької роботи, підготовки самостійних та у співавторстві з викладачами кафедри наукових статей, доповідей на наукових конференціях, круглих столах, зокрема опубліковано праці:

 1. Заболотна Н. Я., Цилюкова І. В. Сучасний стан трудових прав жінок в Україні (на прикладі судової практики). Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. № 889. С. 93-99.
 2. Личенко І. О., Ватуляк Р. В. Третяк Ю. І. Етичні стандарти функціонування адвокатури в Європейському Союзі. Наше право. 2018. № 2. 346–351.
 3. Німак М. О., Воньо А. В. Нотаріус як державний реєстратор речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Науковий Вісник Херсонського державного університету. 2018. Вип. 4. Том 1. С. 70–73.
 4. Заболотна Н. Я., Протиняк А. Р. Правові аспекти органічного виробництва сільськогосподарської продукції . Порівняльно-аналітичне право. 2019. № 5. С. 202–204.
 5. Заболотна Н. Я., Круковська Ю. В. Порушення прав членів житлово-будівельного кооперативу: аналіз судової практики . Право і суспільство. 2019. № 5, ч. 1. С. 84–88.
 6. Марич Х. М., Юринець С. О. Кодифікація як форма систематизації екологічного законодавства України . Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 7. С. 229–231.
 7. Маркович Х. М., Крікало О. Б. Сурогатне материнство в Україні: проблемні аспекти правового регулювання . Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 7. С. 194–197.

Викладачі кафедри активно залучають студентів до науково-дослідної роботи в інституті. Актуальні новини про наукову діяльність кафедри доступні за посиланням: https://lpnu.ua/tspp.