Найвагоміші наукові розробки кафедри ТОП

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Селективні каталітичні системи процесу окиснення циклогексану

Опис розробки: Розроблені нові каталітичні системи для процесів окиснення циклогексану, які поряд з індивідуальним каталізатором містять ряд ефективних добавок, які змінюють його властивості і дозволяють підвищити як активність, так і селективність цього каталізатора. На основі отриманих результатів окиснення циклогексану у присутності каталітичних систем, що містять добавки, розроблено індивідуальні каталізатори, в яких вихідні ліганди замінені дослідженими добавками. Розроблені каталітичні системи дозволяють покращити техніко-економічні показники виробництва за рахунок зменшення витратних коефіцієнтів за основними видами сировини та енергоресурсів.

Створені каталітичні системи сприяють накопиченню циклогексанону в оксидаті та дозволяють при промислових значеннях конверсії циклогексану (~ 4%) досягнути селективності за цільовими продуктами до 92% (у порівнянні із сучасними промисловими показниками S = 75÷78%).

Галузі застосування: підприємства хімічної промисловості Поточна стадія розробки: експериментальні зразки

Права інтелектуальної власності: патент України на корисну модель Ключові слова: циклогексан, окиснення, каталіз, каталізатор, каталітичні системи

Ефективний каталізатор і технологія одержання діестерів

Опис розробки: Розроблений ефективний каталізатор естерифікації та запропоновано вдосконалення технології одержання діестерів аліфатичних дикарбонових кислот і спиртів, які можуть бути використані як висококиплячі розчинники і пластифікатори полімерів.

Запропоновані вдосконалення технології одержання діестерів з використанням розробленого каталізатора дають змогу використовувати його повторно, знизити вміст побічних продуктів у реакційній масі, покращити якість цільового продукту і зменшити вміст стічних вод.

Галузі застосування: підприємства хімічної промисловості

Поточна стадія розробки: експериментальні зразки

Права інтелектуальної власності: патент України на корисну модель

Ключові слова: естерифікація, каталіз, діестери, пластифікатор, розчинник

Селективні каталітичні системи процесів окиснювальних перетворень ізобутилену

Опис розробки: Розроблені нові каталітичні системи для процесів окиснювальних перетворень ізобутилену, які містять промотуючі добавки, які змінюють його каталітичні та фізико-хімічні властивості і дозволяють підвищити як активність, так і селективність індивідуального каталізатора. Додавання лужноземельних промоторів підвищує селективність розроблених каталізаторів за цільовими продуктами та зменшує кількість побічних продуктів в процесах окиснювальних перетворень ізобутилену за рахунок блокування сильних кислотних центрів незворотньої хемосорбції. Розроблені каталітичні системи дозволяють покращити техніко-економічні показники виробництва за рахунок зменшення витратних коефіцієнтів за основними видами сировини та енергоресурсів.

Галузі застосування: підприємства хімічної промисловості

Поточна стадія розробки: експериментальні зразки

Права інтелектуальної власності: патент України на корисну модель

Ключові слова: амоноліз, ізобутилен, каталіз, каталітичні системи, окиснення, метакрилонітрил

Інтенсифікація ферментативних перетворень у процесах одержання етанолу

Опис розробки: Встановлено шляхи та умови активації протеолітичних та целюлолітичних ферментних препаратів у складі мультиензимних композицій з метою інтенсифікації виробництва етилового спирту. Використання протеолітичних ферментних препаратів сприяє збагаченню середовищ низькомолекулярними продуктами гідролізу білків, а целюлолітичних – раціональному використанню некрохмальних полісахаридів вихідної сировини, що призводить до інтенсифікації ферментативних процесів та збільшенню виходу цільового продукту.

Галузі застосування: підприємства харчової промисловості

Поточна стадія розробки: експериментальні зразки

Права інтелектуальної власності: патент України на корисну модель

Ключові слова: етанол, інтенсифікація, ферментні препарати, бродіння

Застосування енергії ультразвукової кавітації для інтенсифікації окиснювальних процесів

Опис розробки: Вивчено закономірності та особливості дії ультразвуку на процеси окиснення органічних сполук, активації гетерогенних каталізаторів та окиснення органічних речовин у водних розчинах. Встановлено, що інтенсифікуюча дія кавітації пов’язана як з фізичним (диспергування кисню,турбулізація рідини, активація поверхні), так і з хімічним (генерація вільних радикалів) ефектом ультразвуку. Показана можливість застосування енергії акустичної кавітації для процесів водоочищення та водопідготовки.

Галузі застосування: підприємства хімічної, харчової промисловості

Поточна стадія розробки: вихідні дані для проектування установок

Права інтелектуальної власності: патент України на корисну модель

Ключові слова: ультразвук, кавітація, окиснення, водопідготовка, знезараження

Розробка науково-теоретичних основ інтенсифікації біотехнологічних процесів бродильних виробництв та способів раціонального використання побічних продуктів харчових технологій

Удосконалення біоконверсії зернової сировини до етилового спирту

Керівник роботи — д.х.н., проф. Піх З.Г.

На основі результатів теоретичних узагальнень та експериментальних досліджень запропоновано використання у спиртовому виробництві ультразвукової кавітації для одержання високодисперсних помелів, які забезпечують ефективний гідроліз крохмалю зернових культур та нормативні показники бражки.