Монька Наталя Ярославівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Монька Наталія Ярославівна
Alma mater Національний університет "Львівська політехніка"
Науковий ступінь кандидат хімічних наук
Дата присвоєння н.с. 2016
Поточне місце роботи Кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Наукові інтереси: методи синтезу, реакційна здатність і біологічна активність тіосульфонатів — потенційних лікарських субстанцій, біоцидів, пестицидів, біоінформатика.


Освіта: 2003-2007 - навчання у Національному університеті «Львівська політехніка»; 2007-2008 - навчання у магістратурі Національного університету «Львівська політехніка»; 2008-2011- навчання в аспірантурі Національного університету «Львівська політехніка»;

Професійна діяльність: 2011-2015- молодший науковий співробітник при кафедрі технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології; 2015-2018-науковий співробітник при кафедрі технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології; 2019-2020 - старший науковий співробітник при кафедрі технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології за сумісництвом; з 2019 асистент кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології;

Навчально-методична робота:

 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Загальна біотехнологія, ч.1» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія метод Видавництво кафедри ТБСФБ, НУ «Львівська політехніка». – Львів. –2020. – 40 с. Реєстраційний №9245 від 24.06.2020р. Курка М.С.,І.Р. Бучкевич,Н.Л. Заярнюк, Н.Я.Монька,АС. Крвавич, В.П. Новіков
 • Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійного вивчення дисципліни «Системи технологій та організація біотехнологічного процесу» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія,

226 Фармація, промислова фармаціяґ метод Видавництво кафедри ТБСФБ, НУ «Львівська політехніка». – Львів. –2020. – 88 с. Реєстраційний №9244 від 24.06.2020р.Курка М.С., С.В. Хом'як, І.Р. Бучкевич, Н.Я.Монька,В.П. Новіков

'Лекційні курси'

 • Біоінформатика та інформаційні технології в біотехнології;
 • Біоінформатика;
 • Належні практики в біотехнології (належна виробнича практика, належна технологічна практика, належна лабораторна практика, належна дистрибюторська практика;
 • Математичне моделювання мікробіологічних процесів;
 • Моделювання та масштабування біотехнологічних виробництв у системі GMP [01979]

Підвищення кваліфікації: Курси підвищення кваліфікації «Розвиток професійно-педаогічної компетенції викладача закладу вищої освіти» НУ «Львівська політехніка» (5 кредитів/150 год.) 15.10.2019 – 12.06.2020 Стажування в Україні «Методологія мікробіологічного експерименту для потенційного впровадження в навчальний процес» Відділення фізико-хімії горючих копалин ІнФОВ ім.. Литвиненка НАН України (6 кредитів/180год.) 15.10.2020-24.12.2020

Наукова робота У 2016 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія, тема дисертації: ”Синтез та властивості алкілових, карбо- гетероциклічних естерів тіосульфокислот». Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор Лубенець Віра Ільківна.

Наукові публікації:

 • Synthesis and antimicrobial properties of 4-acylaminobenzenethiosulfoacid S-esters. Saudi Pharmaceutical Journal. Vol.25, Is. 2, 2017, P.266-274. https://doi.org/10.1016/j.jsps.2016.06.007 SciVerse SCOPUS
 • Synthesis and study of pesticidal activity of some N-arylthio-1,4-benzoquinone imines. Biointerface Research in Applied Chemistry

Vol. 9, Is.5, 2019, 4232 – 4238. DOI:10.33263/briac95.232238 (SciVerse SCOPUS, Web of Science Emerging Sources Citation Index)

 • Synthesis of condensed nitrogen-containing heterocycles of substituted 1,4-naphthoquinone. Voprosy khimii I khimicheskoi tekhnologii, 2020, №1 (128). - P. 3-9. SciVerse SCOPUS
 • Synthesis of New 6,7(N,O)-Heterocyclic 1,4- Naphthoquinones. Biointerface Research in Applied Chemistry. Volume 11, Issue 6, 2021, 13903 - 13910 https://doi.org/10.33263/ BRIAC116.1390313910 (SciVerse SCOPUS, Web of Science Emerging Sources Citation Index)
 • Естери тіосульфокислот: одержання, властивості та перспективи застосування стаття Український хімічний журнал. – 2018. – Т. 84, № 9/10. – С. 65–97.
 • Фосфоліпідний склад тканини нирок за короткочасного введення естерів тіосульфокислот. Медична та клінічна хімія. – 2019. – Т. 21, № 3 (80). – С. 171–172.
 • Прогнозований скринінг біологічної активності тіосульфонатних похідних піримідину стаття Chemistry, Technology and Application of Substances = Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2020. – Vol. 3, № 2. – P. 53–60.
 • Прогнозований скринінг біологічної активності S-алкілових естерів 8-хінолінтіосульфокислоти стаття Chemistry, Technology and Application of Substances = Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2020. – Vol. 3, № 1. – P. 125–134.
 • Патент на винахід. Спосіб отримання текстильних матеріалів з антимікробними властивостями No 120336, D06M 13/00 A61L2/16. заявн. Одеська національна академія харчових технологій. – u2019 01160; заявл. 05.02.2019; опубл. 12.08.2019;8
 • Патент на корисну модель. Спосіб отримання текстильних матеріалів з антимікробними властивостями No 135646, A61L 2/16 (2006.01) D06M 13/00 A01N 25/00. u 2019 01165; заявл. 10.07.2019; опубл. 05.02.2019; 13.
 • h-index Scopus –3.
 • h-index Google Scholar -2

Контакти

пл.Св. Юра, 3/4, м. Львів, 79013; 8-й корпус, кімн. 233

Номер телефону: +38 (032)258-22-09