Миськів Галина Василівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Миськів Галина Василівна
Muskiv.jpg
Alma mater Львівський державний університет ім. І. Франка, економічний ф-т
Дата закінчення 1997
Спеціальність Економіка підприємства
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2006
Вчене звання доцент кафедри фінансів та банківської справи
Дата присвоєння в.з. 2012
Поточне місце роботи доцент кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2015 - дотепер Доцент кафедри фінансів НУ «ЛП» ІППТ
 • 2014 – дотепер Докторант кафедри банківської справи Університету банківської справи (м.Київ)
 • 2013-2015 рр. - Доцент кафедри економіки підприємництва ЛФ ПВНЗ «Європейський університет»
 • 2009-2013 рр.- Завідувач кафедри фінансів та обліку ЛФ ПВНЗ «Європейський університет»
 • 2006-2009 рр. - Доцент кафедри економіки та менеджменту ЛФ ПВНЗ «Європейський університет»
 • 2004– 2006 рр. - Викладач Львівського державного технічного коледжу

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Гроші та кредит

 1. Миськів Г.В. Кредитний ринок України: становлення та проблеми сучасного розвитку. Львів: Ліга-Прес, 2013.- 214с. ISBN978-966-6397-155-7
 2. Миськів Г.В.Функціонування та розвиток кредитного ринку України: теорія, методологія, практика : монографія / Г.В. Миськів. – Львів : «Растр-7», 2015. – 360 с.

2. Бюджетна система

 1. Миськів Г.В. Держава як кредитор та гарант на кредитному ринку / Г.В. Миськів [Електронний ресурс] // Ефективна економіка №5, 2013. – Режим доступу до журналу: http: // www.economy.nayka.com.ua
 2. Миськів Г.В. Класифікація держаного кредитування в Україні / Г.В. Миськів // Глобальні та національні проблеми економіки. - Випуск №6. - 2015 р.


Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

 • Формування та розвиток інтегрованих суб’єктів господарювання в Україні. Економіка, організація та управління підприємствами (2006 р.)

Тема докторської дисертації

 • Функціонування та розвиток кредитного ринку України. (08.00.08 - Гроші, фінанси та кредит, (в процесі роботи)).


Основні публікації

Монографії

 1. Миськів Г. В. Капіталізація інтегрованих корпоративних структур Монографія / Г.В.Миськів Н.В. Шевченко– Львів: Ліга-Прес, 2011. -236с.
 2. Миськів Г. В. Кредитний ринок України: становлення та проблеми сучасного розвитку. Львів: Ліга-Прес, 2013.-214с. ISBN978-966-6397-155-7
 3. Миськів Г. В. Функціонування та розвиток кредитного ринку України: теорія, методологія, практика : монографія / Г. В. Миськів. – Львів : «Растр-7», 2015. – 360 с.

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

Упродовж останніх 5 років опубліковано 3 монографії, 35 статей у фахових виданнях, 17 тез наукових конференцій. Зокрема у 2015 р. опубліковано такі статті у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях:

 1. Миськів Г. В. Кредитні ресурси суб’єктів кредитного ринку: теоретико-методологічні підходи / Г. В. Миськів // Вісник НБУ/ - 2015. - №3. - С.35-39
 2. Миськів Г. В. Кредити міжнародних фінансових організацій в економіці України [Електронний ресурс] / Г. В. Миськів // Фiнансовий простір. – 2015. - №2.
 3. Миськів Г. В. Особливості сучасного державного кредитування в Україні / Г. В. Миськів // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки  : збірник наукових праць. Вип. 28. Ч.3. – Чернівці : БДФЕУ , 2015. – С. 152-155.
 4. Миськів Г.В. Влияние международного // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. - 2015 год, №6. – C.77-85.
 5. Myskiv Galina Directions of increasing influence of NBU’s monetary policy on the Ukrainian national economy // L'Association 1901 “SEPIKE” Edition 09 2015 P.158-161.


Інші публікації

 1. Myskiv Galyna Credit activities of international monetary fund in Ukraine. Socio-economic aspects of economics and management: Collection of scientific articles. Vol. 2 - Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2015 – P. 80–83
 2. Миськів Г. В. Ефективність функціонування інституційного механізму кредитного ринку / Г. В. Миськів // Сучасні проблеми управління підприємствами в умовах глобалізації та інтернаціоналізації: теорія, практика. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса 27-28 березня 2015 р.). – Одеса : ОНУ ім. Мечнікова, 2015. – С. 163–165.
 3. Миськів Г. В. Кластерний аналіз кредитної діяльності банків в розрізі регіонів України / Г. В. Миськів // Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір. Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції УБС (20-22 травня 2015р.). – Львів : УБС НБУ, 2015. – C.43-46
 4. Миськів Г. В. Нормативно-правовий напрям вдосконалення функціонування кредитного ринку / Г. В. Миськів // Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд: збірник матеріалів VIII міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя 14-15 серпня 2015 р.) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя : ГО «СІЕУ», 2015. – С.37–41.
 5. Миськів Г. В. Роль трансформації банківських ресурсів у формуванні кредитних ресурсів банку / Г. В. Миськів // Модернізація національної економіки: зміни в умовах кризи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 15-16 травня 2015 р.) / ред. кол.: К. С. Шапошников [та ін.]. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – C.169–171.
 6. Миськів Г. В. Сучасні інструменти грошово-кредитної політики та їх вплив на національну економіку / Г. В. Миськів // Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України: тези доповідей учасників V науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – К. : УБС НБУ, 2015. – C.43–46.


Додаткові відомості

 • Відповідальна за наукову роботу кафедри
 • Наукові дослідження спрямовані на функціонування та розвиток кредитного ринку України.


Кафедра фінансів (ІППТ)