Малиновський Юрій Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Малиновський Юрій Володимирович
MalynovskyyINEM2.jpg
Науковий ступінь К.е.н.
Вчене звання ДоцентПосада

Заступник директора Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту з науково-педагогічної та організаційної роботи, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва


Освіта

Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», кваліфікація магістра з менеджменту, 2003 р.


Професійна діяльність

2022 – дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», заступник директора Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту з науково-педагогічної та організаційної роботи, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

2018 – 2022 – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, із 2014 р. також заступник директора Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, а з 2018 р. – декан магістратури Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту

2010 – 2018 – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки

2009 – 2010 – Національний університет «Львівська політехніка», старший викладач кафедри теоретичної та прикладної економіки

2006 – 2009 – Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри теоретичної та прикладної економіки


Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

«Інструментарій міжнародних економічних відносин», «Менеджмент», «Міжнародні фінанси»


Науково-дослідна робота

Назва дисертаційної роботи: «Стратегічне планування інноваційної діяльності машинобудівних підприємств» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами), 2010 р.


Участь у госпдоговорах

 • ГД №783 «Дослідження параметрів транспортних потоків в межах виконання Проекту техніко-економічної експертизи будівництва північної ділянки об’їзної автомобільної дороги міста Львів», 2021 р.


Участь у виконанні НДДКР

 • НДДКР 0121U107809 «Технології та системи оброблення і зберігання персоналізованих військових медичних даних», 2021-2022 рр.


Стажування та підвищення кваліфікації

 • 2022 – стажування у відділі менеджменту Гірничо-металургійної академії у м. Краків (Польща)
 • 2021-2022 – Візит-професор у відділі менеджменту Гірничо-металургійної академії у м. Краків (Польща)
 • 2021 – стажування у Connoisseur International Distribution Ltd у м. Лондон (Велика Британія)
 • 2018 – стажування у Краківській гірничо-металургійній академії


Основні публікації за останні роки

Навчальні посібники

 • Босак А.О. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини: навчальний посібник / А.О. Босак, О.Ю. Григор'єв, Ю.В. Малиновський, В.П. Далик. – Львів: Міські інформаційні системи, 2018. – 364 c.


Монографії

 • Комунікаційні системи підприємств: оцінювання, активізування та ефективність: монографія / О.Є. Кузьмін, Ю.Б. Малиновська, Н.Я. Петришин, Ю.В. Малиновський. - Львів: Растр-7, 2019. - 184 с.


Публікації в журналах наукометричних баз даних Scopus чи Web of Science

 • Malynovska Y., Bashynska I., Cichoń D., Malynovskyy Y., Sala D. Enhancing the Activity of Employees of the Communication Department of an Energy Sector Company. Energies. 2022; 15(13):4701. https://doi.org/10.3390/en15134701 (SciVerse Scopus Q1, WoS)


Матеріали конференцій, які внесені до наукометричних баз даних Scopus чи Web of Science

 • Boyko N., Zalizna L., Starukh A., Kryvenchuk Y., Malynovskyy Y. Methods of solving the problems of the seller in order to find the optimal solution for economic and legal problems on the internet for export-oriented products // CEUR Workshop Proceedings. – 2021. – Vol. 2824 : Proceedings of the Symposium on information technologies & applied sciences (IT&AS 2021), Bratislava, Slovak Republic, March 5, 2021. – P. 51–64. (SciVerse SCOPUS).
 • Kryvenchuk Y., Petrenko D., Malynovskyy Y., Helzhynska T., Cichoń D. Selection of deep reinforcement learning using a genetic algorithm // CEUR Workshop Proceedings. – 2022. – Vol. 3171 : Computational Linguistics and Intelligent Systems 2022 : Proceedings of the 6th International conference on computational linguistics and intelligent systems (COLINS 2022). Vol. 1 : Main conference, Gliwice, Poland, May 12-13, 2022. – P. 1129–1138. (SciVerse SCOPUS)


Наукові статті

 • Kostiv І., Dzeryn O., Malynovskyi Y. Establishing optimal conditions for catalytic obtaining of allyl-1,3,4- trimethylcyclohex-3-encarboxylate // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2017. – № 6/6 (90). – С. 17–25.
 • Malynovska Y., Petryshyn N., Malynovskiy Y., Oliinyk A. Approacher to the development of business growth strategy // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. – 2017. – Vol. 4, No. 3-4. – С. 88–94.
 • Petryshyn Natalia, Malynovska Yuliia, Malynovskiy Yuriy. Management approaches essence, functional peculiarities and factors of formation // Association 1901 "SEPIKE". – 2017. – Том Ed. 16. – С. 143–147.
 • Malynovska Y., Petryshyn N., Malynovskiy Y., Kujbida S. Role and place of information and communication flows in the system of enterprise logistic management // Association 1901 "SEPIKE". – 2016. – С. 96–100.
 • Іличок Б. І., Малиновський Ю. В. Економічна безпека України: проблеми реалізації та перспективи покращення // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2017. – Вип. 16, ч. 1. – С. 115–120.
 • Іличок Б. І., Малиновський Ю. В. Соціальні аспекти економічної безпеки України в сфері доходів; стан та перспективи покращення // Інфраструктура ринку. – 2018. – Вип. 13. – С. 48–55.
 • Малиновський Ю. В., Трач І. С. Управління складовими комунікаційними системи підприємства як шлях підвищення інформаційного забезпечення логістики // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2014. – Том 24.6. – С. 350–354.
 • Терлецька В. О., Малиновський Ю. В. Динаміка зовнішньоекономічної діяльності автомобілебудівної продукції України та Українського Причорномор // Причорноморські економічні студії. – 2016. – № 7. – С. 70–76.
 • Венцковський Д., Малиновський Ю. В., Малиновська Ю. Б., Руда М. В. Інституціональні механізми зміцнення економічної безпеки України в умовах розвитку інтеграційних процесів // Modern Economics. – 2019. – №12, 2018. – С. 34–41.
 • Малиновський Ю. В., Цьвок Д. Р. Реструктуризація як метод підвищення конкурентоспроможності підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2013. – № 778. – С. 166–172.
 • Пецкович М. Д., Малиновський Ю. В. Система поточного контролювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств будівельної галузі // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – 2015. – № 2 (1111). – С. 69–74.
 • Malynovska Y., Petryshyn N., Malynovskiy Y. Kompleksowy model określenia skuteczności metody aktywizacji pracowników systemu komunikacji firm inżynieryjnych przedsiębiorstw // Evropský časopis ekonomiky a managementu. – 2016. – Том 2 № 2. – С. 72–81.


Тези доповідей на конференціях

 • Kostiv Y., Mandrona M., Maksymovych V., Harasymchuk O., Malynovskiy Y. Examination of optimal settings for a Gollman generator // Computer Science and Engineering 2013: Proceedings of the 6th International Academic Conference of Young Scientists (CSE-2013), Lviv, 21–23 November. – 2013. – С. 70–71.
 • Іличок Б. І., Малиновський Ю. В. Валютна безпека України - стан та перспективи вдосконалення // Тенденції сталого розвитку економіки країни: досягнення, проблеми та прогнози : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених, 27-28 січня 2017 р., Київ. – 2017. – С. 31–35.
 • Малиновська Ю. Б., Петришин Н. Я., Малиновський Ю. В. Забезпечення інформаційно-комунікаційної складової логістичного управління // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. – 2016. – С. 407–409.
 • Малиновський Ю. В., Цьвок Д. Р., Олійник А. М. Конкурентоспроможність та фактори які впливають на її підвищення // Тези доповідей ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства». Львів, 24-25 жовтня 2014р. – 2014. – С. 128–129.
 • Малиновська Ю. Б., Малиновський Ю. В., Микитин О. З. Основні засади формування комунікаційної системи в умовах здійснення експортно-імпортної діяльності // Проблеми економіки, фінансів та управління експортно-імпортною діяльністю : матеріали III Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 16 травня 2018 р., Львів, Україна. – 2018. – C. 81–83.
 • Малиновська Ю. Б., Малиновський Ю. В. Роль інформаційних технологій в управлінні інвестиційними проектами // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми формування та реалізації конкурентної політики»], (м. Львів, 19-20 вересня 2013 р.) / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів: АртDрук, 2013. – 2013. – С. 143.
 • Малиновська Ю. Б., Малиновський Ю. В. Роль кластерів у підвищенні конкурентоспроможності будівельної галузі // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [«Математичне моделювання процесів в економіці і управління інноваційними проектами (ММП-2013)»], (м. Алушта, 9-15 вересня 2013 р.). - Харків: ХНУРЕ, 2013. – 2014. – С. 120–121.
 • Малиновська Ю. Б., Малиновський Ю. В., Холява І. П. Управління кадровим ресурсом автоматизованої та неавтоматизованої підсистем комунікаційної системи як складової HR-менеджменту підприємства // Тези доповідей V міжнародної науково-практичної конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: налагодження взаємодії між учасниками», (м. Львів, 22-23 травня 2014 р.) / НУ «ЛП», ІНЕМ, кафедра менеджменту організацій та ін. – 2014. – С. 160–161.
 • Малиновська Ю. Б., Малиновський Ю. В. Управління показниками ефективності активізування працівників комунікаційної системи підприємства як механізм впливу на інвестиційну привабливість суб'єкта господарювання // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення», (м. Львів, 11-12 квітня 2014 р.) / МОНУ, НУ «ЛП», ІНЕМ, РМВ ІНЕМ та ін. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 2014. – С. 167–168.
 • Петришин Н. Я., Малиновська Ю. Б., Малиновський Ю. В. Управлінські технології: міжнародний досвід та особливості використання // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 18–19 травня 2017 р.) : до 200-ліття Національного університету «Львівська політехніка». – 2017. – С. 969.
 • Малиновський Ю. В., Малиновська Ю. Б. Формування інформаційно-логістичної інфраструктури підприємства в умовах зовнішньоекономічної діяльності // Проблеми економіки, фінансів та управління експортно-імпортною діяльністю : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 12 травня 2016 р., Львів, Україна. – 2016. – С.52–53.