Лущик Марія Василівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Лущик (Мирош) Марія Василівна
Myrosh1.png
к.г.н., асистент
Титул == Текст заголовка ==
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 2012 р.
Спеціальність Географія
Галузь наукових інтересів Туристичне краєзнавство, туристичне країнознавство, географія міжнародного туризму.
Кваліфікаційний рівень Магістр географії. Викладач. Політико-географ.
Науковий ступінь кандидат географічних наук
Дата присвоєння н.с. 2016 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола, Кафедра туризму

Лущик (Мирош) Марія Василівна — кандидат географічних наук, асистент кафедри туризму Національного університету «Львівська політехніка», Інституту сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола.

Освіта

 • З 1 вересня 1997 року навчалась у спеціалізованій середній школі № 37, з 1 вересня 1999 року по 1 червня 2007 року навчалася у загальноосвітній середній школі № 22 ім. В. Стефаника, яку закінчила із відзнакою.
 • У 2007 році вступила на перший курс денної форми навчання географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2012 році отримала диплом магістра з відзнакою та здобула кваліфікацію «Магістр географії. Викладач. Політико-географ».
 • У 2015 році закінчила навчання в Львівському національному університеті ім. Івана Франка на економічному факультеті, спеціальність «економіка підприємства».
 • З 1 листопада 2012 року до 1 листопада 2015 року була аспірантом денної форми навчання кафедри економічної і соціальної географії географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
 • У липні 2016 р. захистила дисертаційну роботу на тему: «Суспільно-географічні засади політичної активності в Західному регіоні України в сучасних умовах», подану на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 — економічна та соціальна географія.

Професійна діяльність

 • У липні – грудні 2012 р. та листопаді 2015 р. − липні 2016 р. працювала інженером лабораторії «Комплексного атласного картографування» географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
 • З вересня 2016 р. — асистент кафедри туризму Інституту сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола НУ «Львівська політехніка».

Навчальна робота

Веде практичні та лабораторні заняття з дисциплін:

•	супровід туризму в ЄС (для студентів напрямку підготовки 6.140103 «Туризм» спеціальності 242 «Туризм» стаціонарної та заочної форми навчання); 

• міжнародні туристичні організації (для студентів напрямку підготовки 6.140103 «Туризм» спеціальності 242 «Міжнародний туризм» стаціонарної та заочної форми навчання); • геотуризм (для студентів напрямку підготовки 6.140103 «Туризм» спеціальності 242 «Туризм» стаціонарної та заочної форми навчання); • елементи міжнародного туристичного права (для студентів напрямку підготовки 8.140103 «Туризм» спеціальності 242 «Туризм» стаціонарної та заочної форми навчання); • організація туризму (туроперейтинг)» (для студентів напрямку підготовки 6.140103 «Туризм» спеціальності 242 «Туризм» стаціонарної та заочної форми навчання); • іміджеологія та PR в туризмі» (для студентів напрямку підготовки 8.140103 «Туризм» спеціальності 242 «Туризм» стаціонарної та заочної форми навчання).


Наукова робота

Напрями наукових досліджень: туристичне краєзнавство, туристичне країнознавство, географія міжнародного туризму, туристична іміджеологія, супровід туризму, геотуризм, військовий туризм.

Основні публікації

Має понад 30 публікацій. Зокрема за останніх 5 років:

Монографії, колективні монографії:

 1. Лущик М. В. THE MECHANISM FOR PROVIDING THE INNOVATION OF THE TOURIST SPHERE OF THE REGION IN THE CONDITIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. / О. Р. Роїк, М. В. Лущик // Теоретичні та практичні аспекти розвитку європейського наукового простору. Економічні науки: колектив. / – м. Рига: видавець «Publishing House «Baltija Publishing», 2020.
 2. Лущик М. В. Оцінка конкурентоспроможності підприємств на ринку сімейного дозвілля міста Львова // Особливості соціально-економічного поступу національної економіки в умовах інформаційно-технологічних викликів: колективна монографія / За наук. ред. к.е.н., проф. Квасній Л.Г., к.е.н., доц. Татомир І.Л. – Трускавець : Посвіт, 2020. – С.73−82. ISBN 978-617-7835-69-0
 3. Лущик М. В. Туристична індустрія Львівської області / Туристично-рекреаційні ресурси Львівської області: сучасний стан та перспективи використання для сталого розвитку туризму [Текст]: Монографія // Паньків Н. Є., Роїк О. Р. Лущик М. В. − Львів, Ліга-Прес, 2018. – 150 с.

Статті у наукових періодичних виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Мирош М. В. Типізація політичної активності (суспільно-географічний аспект) Часопис соціально-економічної географії. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2015 – Вип. 19 (2). – С. 181–187. (Міжнародні наукометричні бази даних: IndexCopernicus).
 2. Лущик М. В. Аналіз чинників формування конкурентних переваг туристичних підприємств в Україні / О. Роїк, М. Лущик // Бізнес-навігатор: наук.-вироб. журн. / Міжн. ун-т бізнесу і права. – 2018. – Вип. 4 (47). – С. 46-51.(Міжнародні наукометричні бази даних: IndexCopernicus).
 3. Лущик М. В. Стратегічні напрями сталого розвитку туризму у Львівській області з урахуванням сучасного стану. Економіка та суспільство: фах. елек. вид. [online] 17, Доступно: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal-17. (Міжнародні наукометричні бази даних: IndexCopernicus).

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Мирош М. В. «Памятки археологічної спадщини Львівської області як чинник розвитку туризму в регіоні». / М. В. Мирош // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки. – Херсон. – 2016. – Випуск №5/2016. – С.112−119.

Навчально-методичні роботи:

 1. Елементи міжнародного туристичного права: методичні вказівки для проведення практично-семінарських занять для студентів денної форми навчання галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» ОКР «Магістр» / Уклад.: М. В. Мирош. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2018. – 26 с.
 2. Іміджеологія та PR в туризмі: Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форми навчання / Укл. А. А. Теребух, М. В. Лущик, О. Р. Роїк, Ю. М. Римар – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2018. – 20 с.
 3. Управління проектами в туризмі: методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форми навчання. / Уклад.: Теребух А. А., Римар Ю. М., Роїк О. Р., Лущик М. В. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2018 – 20 с.

Тези доповідей та матеріали науково-практичних конференцій:

 1. Лущик М. В. Про поняття археологічного туризму / М. В. Лущик, О. Р. Роїк// Сталий розвиток – стан та перспективи : матеріали міжнародного наукового симпозіуму SDEV'2018 (28 лютого – 3 березня 2018 року, Львів-Славське, Україна) - Львів : Панорама. – C. 318 – 322.
 2. Мирош М. В. Аспекти розвитку туристичної діяльності в епоху цифрових технологій / А. І. Кольгофер, М. В. Мирош // Туризм і гостинність: стан, проблеми, перспективи : матер. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (18–19 жовтня 2018 р., м. Черкаси). – Черкаси : Вид-ць О.М. Третяков, 2018. – С.109−113.
 3. Лущик М. В. Геотуризм як вид екологічного туризму в контексті сталого розвитку / Л. В. Теодорович, Ю. М. Римар, М. В. Лущик // 5-й Міжнародний конгрес “Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування”: збірник матеріалів. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 1 електр. опт. диск. ISBN 978-966-941-220-1
 4. Лущик М. В. ОБ’ЄКТИ ГЕОТУРИЗМУ В СВІТОВІЙ СПАДЩИНІ ЮНЕСКО / Сталий розвиток – стан та перспективи: Матеріали ІІ Міжнародного наукового симпозіуму SDEV‘2020 (12-15 лютого 2020 року, Львів-Славське, Україна). – Львів, 2020.Контакти

вул. Карпінського, 2/4, 1-й навч. к., кім.210. E-mail: murmarja@gmail.com, mariya.v.myrosh@lpnu.ua.