Кафедра фінансів (ІППТ)

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра фінансів, обліку і аналізу
Fn LOGO.png
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ФОА
Дата заснування 2016 рік
Засновники Інститут підприємництва та перспективних технологій
Приналежність Інститут підприємництва та перспективних технологій
Попередник Кафедра фінансів (ІППТ)
Завідувач кафедри к.е.н., доц. Гориславець Павло Анатолійович
Розташування (адреса) вул. Горбачевського, 18, м. Львів, 79057; 32-й корпус, кімн. 308
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/fn
Власний сайт http://ippt.lp.edu.ua/pro-instytut/kafedry/kafedra-fn.html

Кафедра фінансів, обліку і аналізу — це навчально-науковий підрозділ Інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», який здійснює підготовку фахівців спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КАФЕДРУ

Кафедра фінансів, обліку і аналізу утворена у 2016 році шляхом реорганізації на основі об’єднання двох кафедр – кафедри фінансів та кафедри обліку і аудиту. Кафедра фінансів була заснована у 2002 році, до розвитку кафедри докладені зусилля Кухаренко Італіни Кирилівни, Микитюк Наталії Олегівни, Бондарчук (Колісник) Марії Костянтинівни, які у різні роки очолювали кафедру. Кафедра обліку і аудиту була створена 20 березня 2001 року, до розвитку кафедри доклали зусилля Полякова Л.М., Акіншина О.В., Бец М.Т., Свірська О.Б., Гавран В.Я. Випускники кафедри є конкурентоспроможними на ринку праці, успішними в підприємницькій діяльності та на державній службі, обіймають посади на підприємствах різних форм власності, у банківських установах, страхових компаніях та інших фінансових установах, в органах Державної фіскальної служби, Державної аудиторської служби України, Державної казначейської служби України.

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ ФОА

Foto fn.jpg

Професіонали, залучені за сумісництвом

Викладачі кафедри — професіонали, які мають наукові ступені, вчені звання, практичний досвід, що дає їм змогу ефективно керувати науковою роботою студентів, виконувати значний обсяг навчально-методичної роботи тощо. У своїй роботі з підготовки фахівців викладачі кафедри фінансів орієнтуються на світові стандарти, свій практичний досвід, активно працюють над удосконаленням змісту освіти відповідно до сучасних вимог та реалій макросередовища та сучасного бізнесу, впровадженням інноваційних технологій та методів.

ОСВІТНІ ПОСЛУГИ

Бакалавр, 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ» (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти).
Мета освітньої програми - надання студентам знань щодо фінансової системи та фінансової політики держави, планування, аналізування та контролювання руху фінансових ресурсів; призначення фінансового ринку, особливостей фінансової роботи в інститутах фінансового ринку, формування вмінь та практичних навичок у сфері страхової, банківської, фінансової та інвестиційної діяльності, управління фінансовими ризиками, застосування сучасних фінансових інструментів, оптимізації інвестиційного портфеля; підготовка студентів для подальшого працевлаштування за обраною спеціальністю.
Основний фокус освітньої програми та спеціалізації - загальна освіта з фінансів, банківської справи та страхування. Акцент робиться на формуванні професійних знань, аналітичних, комунікативних, організаторських навичок інтегративного вирішення завдань у сфері фінансів, банківської справи і страхування. Освітня програма містить дві практичні лінії з поглибленою спеціальною підготовкою «Управління фінансовими ресурсами» та «Фінансовий ринок».
Випускники можуть працювати у сфері грошового посередництва, фінансового лізингу; банківських послуг; ризикового страхування; страхування життя та заощаджень; недержавного пенсійного страхування; біржової діяльності; в допоміжній діяльності у сфері фінансів, банківської справи та страхування, а також започатковувати власний бізнес.
Інтегральна компетентність - здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в ході професійної діяльності у галузі фінансів, банківської справи та страхування або у процесі навчання, що передбачає застосування окремих методів і положень фінансової науки та характеризується невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності.
До реалізації програми залучається не менше 60% науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та/або вченими званнями. Науково-педагогічні працівники один раз на п’ять років проходять стажування.
Використання комп’ютеризованих класів, проекційної техніки, спеціалізованих лабораторій, стендів та наочних посібників, віртуального навчального середовища Національного університету «Львівська політехніка» та авторських розробок науково-педагогічних працівників, ІТ та спеціалізованого програмного забезпечення: MS Excel, Project Expert, 1С, АРМ.

Магістр, 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ» (другий (магістерський) рівень вищої освіти).
Мета освітньої програми - формування програмних (загальних та професійних) компетентностей, передових теоретичних та методологічних знань, розуміння законодавчої бази, професійних вмінь та навичок, що дозволять студентам спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» вирішувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління фінансами. Основний фокус освітньої програми та спеціалізації - акцент робиться на формуванні професійних знань, аналітичних, комунікативних, організаторських навичок інтегративного вирішення завдань у сфері фінансів, банківської справи і страхування з поглибленою спеціальною підготовкою у сфері управління фінансово-економічною, організаційною, контрольно-аналітичною діяльністю територіальних громад. Освітньо-професійна програма має дві практичні лінії – фінансовий менеджмент та фінанси територіальних громад.
Випускники магістерської програми мають можливості працевлаштування у фінансових установах, на підприємствах різних форм власності, у державних та муніципальних органах управління фінансами на посадах з виконанням професійних функцій за одним або кількома з видів економічної діяльності: фінансове посередництво, страхування; діяльність у сфері бухгалтерського обліку, комерційної діяльності та управління; проведення наукових досліджень, діяльність у сфері державного та муніципального управління та нагляд у сфері бюджетування та оподаткування, управління на рівні районів, міст, внутрішніх міських районів, територіальних громад. Посади: фінансист, економіст, бухгалтер, голова, (заступник голови об’єднаної територіальної громади), головний спеціаліст, фінансовий аналітик, спеціаліст з проведення тендерів та державних закупівель. Мають право продовжити навчання на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти (доктора філософії) та набувати додаткові кваліфікації в системі післядипломної освіти.
Проведення лекційних, практичних та лабораторних занять, тренінгів; організація майстер-класів, круглих столів, наукових конференцій та семінарів; залучення студентів до участі в проектних роботах, конкурсах, олімпіадах та науково-дослідних заходах. Залучення до проведення занять кваліфікованих практикуючих фахівців. Переважно заняття відбуваються в малих групах з предметними дискусіями. Написання та захист магістерської кваліфікаційної роботи, яка презентується та обговорюється за участі викладачів, практиків, студентів. Застосовуються інноваційні технології електронного навчання.
Інтегральна компетентність - здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у професійній діяльності або у процесі навчання у сфері фінансів, банківської справи та страхування, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
80% науково-педагогічних працівників, задіяних до викладання професійно-орієнтованих дисциплін зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» мають наукові ступені та вчені звання. Частка лекційних годин науково-педагогічних працівників з практичним досвідом роботи складає більше 15%.


НАУКОВА АКТИВНІСТЬ

Науковий напрям кафедри: «Теорія та практика розвитку фінансової системи в умовах четвертої промислової революції»
НДР #0120U100026, 01.12.2019 - 31.12.2023.
Наукова робота НПП кафедри є важливою складовою освітнього процесу. Працюючи над дисертаційними роботами, науковими статтями, готуючись до виступу на конференціях, викладачі підвищують свій науковий потенціал, вдосконалюють знання, підвищують рівень викладацької майстерності, засвоюють новітні інтерактивні технології викладання спеціальних дисциплін, що дає змогу більш чітко та послідовно викладати лекційний та практичний матеріал. Стратегія наукової роботи НПП конкретизована у таких завданнях: 1. Активізування публікаційної активності та якості статей. 2. Відповідність напрямів наукових досліджень НПП освітнім компонентам та тематиці НДР. 3. Супровід студентських наукових пошуків. 4. Наукові стажування за кордоном. Стратегія позанавчальної роботи із здобувачами вищої освіти: стимулювати ініціативність студента як основу саморозвитку. Акцент на проведення конкурсів між студентськими колективами різних ВНЗ / курсів / освітніх програм, бізнес-ігри.


КОНТАКТИ

Розташування:вул. Горбачевського, 18, м. Львів, 79057; 32-й корпус, кімн. 308
Номер(и) телефону: +38 (032) 258-25-68
E-mail: fn.dept@lpnu.ua
Веб-сайт: http://ippt.lp.edu.ua/pro-instytut/kafedry/kafedra-fn.html