Кафедра кримінального права та процесу

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра кримінального права та процесу
Абревіатура КПП
Дата заснування 13 липня 2011 р.
Засновники Національний університет «Львівська політехніка»
К-сть кандидатів наук 10
К-сть доцентів 9
К-сть докторів наук 4
К-сть професорів 4
Приналежність Інститут права, психології та інноваційної освіти
Завідувач кафедри Гумін Олексій Михайлович
Розташування (адреса) вул. Кн. Романа 1/3, м.Львів, 79000; 19 -й корпус, кім. 331
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/kpp

Кафедра кримінального права та процесу — це науково-навчальний підрозділ Інституту права, психології та інноваційної освіти Львівської політехніки, який готує фахівців за напрямом “Правознавство”.

Загальна інформація

Кафедра кримінального права та процесу Навчально-наукового Інституту права психології та інноваційної освіти входить до структури Національного університету «Львівська політехніка», згідно з наказом № 22-10 «Про створення Інституту права та психології» від 14.02.2011 р. розпочала свою роботу як Кафедра спеціальних юридичних дисциплін, а за наказом № 108-10 від 13.07.2011 р. була перейменована на Кафедру кримінального права та процесу. З моменту заснування кафедру очолює доктор юридичних наук, професор Гумін О.М.

На кафедрі працює 4 доктори наук, 9 доцентів та 1 старший викладач, 2 асистенти. Всі працівники кафедри захистили дисертації. Деякі з них отримали звання професора та доцента. На сьогодні кафедра кримінального права та процесу є однією із випускових кафедр в Інституті права,психології та інноваційної освіти.

Наукова діяльність

Це один із найважливіших аспектів роботи кафедри. Професорсько–викладацький склад кафедри здійснює наукові дослідження за актуальним напрямом — концептуальна доктрина правового механізму захисту прав та свобод людини і громадянина в умовах розбудови правової держави (реєстраційний номер напрямку 0122U000732). Результати наукових досліджень науково-педагогічного персоналу кафедри відображені в змісті навчальних посібників, підручників, монографій, дисертаційних досліджень, наукових статей опублікованих у провідних фахових, періодичних та міжнародних виданнях. У 2022 році викладачі кафедри видали 11 колективних монографій. У кожній монографії проведено дослідження конкретної тематики за профілем кафедри, а саме — з кримінального права, кримінального процесу, криміналістики, кримінології, тому цими науковими працями можуть користуватися здобувачі освіти першого, другого і третього рівня для підготовки практичних, семінарських занять, індивідуальних науково-дослідних завдань, у написанні наукових робіт і дисертацій. Опубліковано понад 50 статей, начальних посібників, словників, конспектів лекцій. Навчальний процес на кафедрі кримінального права і процесу проходить у форматі ділових та рольових ігор, тренінгових та тестових методик, з використанням інформаційних технологій навчання, мультимедійного обладнання, сучасної навчальної літератури, науково-пошукової роботи. На сьогоднішні кафедра кримінального права і процесу — одна з випускових кафедр в Інституті права, психології та інноваційної освіти. Тут готують магістрів за спеціалізацією «Правознавство». Навчання відбувається денною і заочною формами. Відстежуючи сучасні тенденції, керівництво ІППО Національного університету «Львівська політехніка» має у своєму розпорядженні сучасний комп’ютерний поліграф. На сьогодні у роботі використовують поліграф Lafayette LX4000-SW, виробник американської компанії LafayetteInstrumentCompany, Inc. є світовим лідером у сфері виробництва поліграфів та займає більше 80% світового ринку. При використанні тестування на поліграфі спеціаліст може отримати відповіді на важливі запитання, а саме:

 • розголошення стороннім особам інформації закритого характеру про роботодавця;
 • навмисне спотворення анкетних даних;
 • наявність прихованих мотивів працевлаштування;
 • наявність прихованої інформації про реальні причини звільнення з попередніх місць роботи;
 • наявність прихованих мотивів взяття шлюбу, вступу в інтимний зв'язок тощо;
 • стійкі зв’язки із кримінальним середовищем, що приховуються;
 • посадові злочини, проступки, халатність тощо;
 • нанесення збитків колишнім роботодавцям;
 • застосування заходів фізичного впливу щодо дітей;
 • готовність ризикнути собою заради забезпечення безпеки работодавця;
 • факти крадіжок грошей та товарно-матеріальних цінностей;
 • додаткові джерела доходів, що приховуються;
 • наявність боргів та будь-яких боргових зобов'язань;
 • наркотична та алкогольна залежність;
 • пристрасть до азартних ігор;
 • факти незаконного володіння та зберігання зброї тощо;
 • психічні захворювання, девіації;
 • інформація про стан здоров’я, що може зашкодити роботі, яка приховується;
 • схильність до суїциду та багато іншого.

При кафедрі функціонує аспірантура за спеціальністю: 081 Право (Наказ МОН України №320 від 07.04.2022)

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21 грудня 2015 року, було створено Спеціалізовану вчену раду К 35.052.23 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями:

 • 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
 • 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Головою спецради є д.ю.н.,професор Гумін О.М.

Навчальний процес

Кафедра кримінального права та процесу готує студентів на денній та заочній формах навчання за спеціальністю «правознавство» за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 • бакалаврів (рівень базової вищої освіти)
 • магістрів (рівень повної вищої освіти)

На кафедрі викладають навчальні дисципліни:

 • кримінальне право України
 • кримінологія
 • кримінально-виконавче право
 • криміналістика
 • кримінальний процес
 • судова медицина
 • організація діяльності судів і правоохоронних органів
 • доказування у кримінальному провадженні
 • основи кримінально-правової кваліфікації
 • актуальні проблеми кримінального права та процесу (судова практика),
 • практикум зі складання процесуальних документів
 • діяльність прокуратури в Україні
 • антикорупційна діяльність в Україні
 • криміналістичні експертизи.

На кафедрі викладають дисципліни професійно-практичної підготовки напряму «Кримінальне право і процес». Головні цінності та принципи, що підтримує колектив кафедри:

 • творчий підхід до викладання з використанням таких методів, як ділова гра;
 • надання студентам знань щодо стратегії та тактики участі у кримінальному процесі в якості судді, прокурора, адвоката та практичних основ складання кримінально-процесуальних документів;
 • наукова співпраця зі студентами для вирішення актуальних питань боротьби зі злочинністю та реформування правової системи;
 • співпраця з провідними викладачами вищих навчальних закладів Києва, України, що здійснюють підготовку фахівців у галузі боротьби зі злочинністю;
 • заохочення та підтримка студентів у їх прагненні до майбутньої науково-педагогічної та наукової діяльності, безперервність фахової підготовки від отримання кваліфікації бакалавр до відповідного наукового ступеня та вченого звання.

При кафедрі діє студентський науково-дослідний гурток «Вдосконалення правового механізму захисту прав і свобод людини і громадянина в умовах реформування кримінального законодавства: теоретико-правові аспекти».

При кафедрі кримінального права та процесу функціонує гурток, у якому студенти провадять свої дослідження. Метою роботи студентського наукового гуртка є:

 • виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково-дослідної роботи студентів;
 • набуття студентами навичок наукової роботи;
 • залучення обдарованих студентів до науково-дослідної діяльності.

Основними завданнями студентського наукового гуртка є:

 • залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до науково-дослідної діяльності;
 • організація науково-дослідної роботи студентів;
 • поглиблене вивчення студентами кримінально-правових дисциплін.

Засідання студентського наукового гуртка проводяться щочетверга з доповідями, обговоренням підсумків наукових робіт, реферативних повідомлень тощо. Керівництво роботою студентського наукового гуртка здійснює викладач кафедри кримінального права і процесу Шай Р.Я.Професорсько-викладацький склад кафедри