Загальний список праць Мних Ольги Богданівни (за 2016-17рр.)

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Монографії

Мних О.Б. Фактори успіху і причини появи кризових ситуацій в авіабудівних компаніях: зарубіжна і вітчизняна практика [колективна монографія ] /О.Б. Мних//Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку економіки України/за науковою редакцією к.е.н., доц. Н.Є.Кульчицької .- Чортків:ТНЕУ,2016.-360с.-с. 125-138

Mnykh О.В. Problems of capitalization of economy of Ukraine and modeling of marketing decisions on the prospects of formation of the value of enterprise/ Olga Mnykh, Nadiya Lyubomudrova, Ruslan Brytskyi//Modelling of the mechanisms to restore the national economy: Сollective monograph / [Edited by: Oleхandr Vlasiuk, Olga Ilyash, Magdalena Osinska, Wieslaw Olszewski, Svitlana Hrynkevych]. – Vol. 3. – Bydgoszcz, Poland: University of Economy in Bydgoszcz, Publishing House, 2017. – 264 p.- р.127-147.

В наукометричних виданнях

Індекс Scopus

Мних О.Б. Криза транспортного машинобудування в Україні і маркетинговий підхід до формування ринкової вартості машинобудівних підприємств/Актуальні проблеми економіки , 2016.- №9(183) .-с.77-86


В інших наукометричних виданнях

Мних О.Б. Стратегічна роль екологістики в розвитку підприємства в умовах поглиблення економічної кризи в Україні /О.Б. Мних, Б.Д. Гречин// Економічний аналіз .- Том 23, № 2 (2016).-с.108-118.

Мних О.Б. Маркетинговий і регресійний аналіз тенденцій розвитку галузі та результатів діяльності підприємств залізничного транспорту на етапі впровадження нової тарифної політики ПАТ «Укрзалізниця»/ О.Б. Мних //Бізнес-Інформ ,2016 -№9.-119-126.


У фахових закордонних виданнях

Mnykh О. The development of logistics as a factor of capitalization of rail transport enterprises/ Olha Mnykh,Olha Ilyash//Logistyka.-Cazopismo dla profesionalow.-W.:Instytut logistyki i Magazynowania.- Poznan, 2016.-№6.-str.23-28

У вітчизняних фахових виданнях

Mnykh О. Foreign and national implementation practice of the state policy of railway indusry restructuring for strengthening its competitive position/ Olga B. Mnykh, Vira T. Polovska , Volodymyr Z. Kholyavka// Вісник Національного університету „Львівська політехніка” “Логістика”. − Львів: Видавництво «Львівської політехніки», 2016. - №. –848 С.186-193.

Mnykh O. The detection and estimation of contradictions between logistics and ecologization processes for the ecologistic strategy implementation at the enterprise /O.B. Mnykh, Hrechyn B.D. // Econtechmod. an international quarterly journal – 2016. Vol. 1.- No. 1. -P.127–131

Мних О.Б. Актуальні проблеми у сфері торгівлі необробленою деревиною і факторний аналіз діяльності деревообробних підприємств України/О.Б. Мних, Б.Д. Гречин// Науковий вісник НЛТУ України.- Серія економічна .-2016.- № 26.2 -с.76-85.

Мних О.Б. Якісні зміни ринкового та інвестиційного середовища вітчизняних підприємств і маркетингові проблеми розвитку їхньої діяльності на внутрішньому і закордонних ринках збуту / О.Б. Мних // Логістика 2016 С.204-213

Мних О.Б. Фінансові і маркетингові проблеми державних і приватних структур як відображення неефективної промислової політики України //О.Б. Мних, В.П. Далик, І.М. Давидович// Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна.-2016.-Випуск 16.-с.-24-30

Матеріали конференцій

Мних О.Б. Сучасні виклики менеджменту в умовах глибокої фінансової та соціальної кризи в Україні та необхідність підвищення цінності інтелектуального капіталу і ресурсу часу/ Мних О.Б. , Гречин Б.Д., Брицький Р.М.// /Збірник тез та програма II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Філософсько-психологічні аспекти духовності: довіра як основа змін в економіці та суспільстві", Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, 19 лютого 2016 р. , с.187.-189

Мних О.Б. Сучасні виклики стратегічному і корпоративному менеджменту в умовах розвитку євроінтеграційних процесів і поглиблення системної кризи в Україні/ О.Б. Мних, Далик В.П., Брицький Р.М. // Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (17–18 березня 2016 р.). — у 2 ч.— К. : КНЕУ, 2016. — Ч. 2. — 280 с. с.-126-132.

Мних О.Б. Сучасні виклики політичній еліті і топ-менеджменту державних і корпоративних структур/ О.Б. Мних, В.Т. Польовська, В.П.Далик// Збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Філософсько-психологічні аспекти духовності в економіці та управлінні" / за ред. В.П. Мельник; відповід. за вип. В.В. Яцура, Н.І. Жигайло, Ю.В. Максимець. – Львів : СПОЛОМ, 2017. – 304 с.-с.165-169