Довідка про наукову діяльність Гарасиміва Тараса Зеновійовича

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Наукова діяльність професора кафедри теорії та філософії права доктора юридичних наук, професора, полковника міліції Гарасиміва Тараса Зеновійовича здійснюється згідно з пріоритетними напрямками наукових досліджень Міністерства освіти і науки, молоді та спортуУкраїни і Міністерства внутрішніх справ України.

Гарасимів Т.З. 12 лютого2002 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Принципи права соціального забезпечення України» із спеціальності 12.00.05 – трудове право;право соціального забезпечення (ДК № 015942, рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 9 жовтня 202року, протокол № 3-11/9).

16 червня 2005 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно Гарасиміву Т.З. вчене звання доцента кафедри цивільного права та процесу (02ДЦ № 014560,протокол № 3/36-Д).

25 червня 2010 року ГарасимівТ.З. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наукна тему: «Природні та соціальні детермінанти формування девіантної поведінки людини: філософсько-правовий вимір» із спеціальності 12.00.12 – філософія права(ДД №008720, рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 6 жовтня 2010 року, протокол № 23-06/6).

10 листопада 2011 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України присвоєно Гарасиміву Т.З. вчене звання професора кафедри теорії та історії держави і права (12 ПР № 007191, протокол № 1/ 01-П).

Під науковим керівництвом д.ю.н., професора Гарасиміва Т.З. відбулися захисти біля 10 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Гарасимів Т.З. є співавтором цілого ряду законопроектів, які виносились на розгляд Верховної Ради України та були в подальшому прийняті на пленарних засіданнях. Крім цього ГарасимівТ.З, неодноразово залучався до роботи комісій Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України і Міністерства внутрішніх справ України з розробки та вдосконалення навчальних планів та програм для підготовки фахівців-юристів.

Після здобуття наукових ступенів та присвоєння вчених звань активно продовжує наукову діяльність. Так,станом на сьогоднішній день підготовлено та видано:

І. ПІДРУЧНИКИ

 1. Основи права України. Бедрій Р.Б., Береський Я.О., Буряк В.Я, Бойко І.Й., Вітковська І.М., Гарасимів Т.З. [та ін.] / За редакцією В.Л. Ортинського . – Львів: Світ, 2003. – 368 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18.2-1421 від 11.07.2002 р.)

ІІ. МОНОГРАФІЇ

 1. Предметна першість у юридичній науці : монографія / С. С. Сливка, Т. З. Гарасимів, А. С. Романова, (О. Л. Чорнобай). – Львів : Ліга-прес, 2015. – 360 с.
 2. Гарасимів Т.З. Принципи права соціального забезпечення України. / Тарас Зеновійович Гарасимів. – Дрогобич : Видавнича фірма «Відродження», 2002. – 128 с.
 3. Гарасимів Т.З. Девіантна поведінка особистості : філософсько-правовий вимір : монографія / Тарас Зеновійович Гарасимів. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2009. – 524 с.
 4. Гарасимів Т.З. Природні та соціальні детермінанти формування девіантної поведінки людини: філософсько-правовий вимір: монографія / Тарас Зеновійович Гарасимів. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 420 с.
 5. Дашо Т.Ю., Гарасимів Т.З. Роль і місце органів внутрішніх справ України в умовах формування громадянського суспільства: монографія / Т.Ю. Дашо, Т.З. Гарасимів. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 212 с.
 6. Гарасимів Т.З. Роль працівників ОВС у запобіганні девіантній поведінці: особистісно центрований підхід: монографія/ Тарас Зеновійович Гарасимів. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. – 392 с.
 7. Гарасимів Т.З. Філософема девіантної поведінки: монографія/ Тарас Зеновійович Гарасимів. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. – 365 с.

ІІІ. НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 1. Гарасимів Т.З. Словник термінів до навчальних курсів «Трудове право» та «Право соціального забезпечення України». – Дрогобич : Видавнича фірма «Відродження», 2003. – 176 с.
 2. Гарасимів Т.З. Право соціального забезпечення України. (Загальна частина). – Дрогобич : Видавнича фірма «Відродження», 2004. – 240 с.
 3. Балинська О. М., Гарасимів Т.З. Проблеми теорії держави і права : [навчально-методичний посібник] / О. М. Балинська, Т. З. Гарасимів. – Львів, 2008. – 320 с.
 4. Проблеми правосвідомості особи : навч. посібник / С.С. Сливка, О.В. Грищук, Т.З. Гарасимів [та ін. ] за ред. О.М. Балинської. – Львів : ЛьвДУВС, 2010. – 508 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист від 08.06.2010 р. № 1/11-4856).
 5. Балинська О. М., Гарасимів Т.З. Проблеми теорії держави і права : [навч. посібник] / О. М. Балинська, Т. З. Гарасимів. – [вид. 2-е, доп. і перероб.]. – Львів: Вид-во ЛьвДУВС, 2010. – 416 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист від 11.03.2010 р.№ 1/11-1598).
 6. Гарасимів Т.З., Ситар І.М. Роль історико-теоретичних та філософсько-правових наук у формуванні правосвідомості працівників ОВС: навчальний посібник / авторський колектив: за заг. ред. Т.З. Гарасиміва, І.М. Ситара.- Львів:ЛьвДУВС, 2011. – 280 с.

ІV. СТАТТІ, ОПУБЛІКОВАНІ У ЖУРНАЛАХ І ЗБІРНИКАХ, ЩО ВНЕСЕНІ ВАК УКРАЇНИ ДО ПЕРЕЛІКУ НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ

 1. Гарасимів Т.3. Принципи права соціального забезпечення: від те-орії до практики / Т.З. Гарасимів // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України. – Львів: ЛІВС при НАВС України, 1995. – № 1. – С. 56-62.
 2. Гарасимів Т.3. Соціально-правовий захист працівників міліції: проблеми і перспективи / Т.З. Гарасимів // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України. – Львів: ЛІВС при НАВС України, 1995. – № 2. – С. 75-82.
 3. Гарасимів Т.3. Європейська спільнота: єдина концепція соціального захисту / Т.З. Гарасимів // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ при На¬ціональній академії внутрішніх справ України. – Львів: ЛІВС при НАВС України, 1996. – №3. – С. 109-121.
 4. Гарасимів Т.3. Через соціалізацію прав людини – до благополуч¬чя та стабільності в суспільстві / Т.З. Гарасимів // Вісник Львівського інституту Гарасимів Т.3. Соціальний захист як одна з основних функцій політичних формувань на шляху до соціалізації суспільства / Т.З. Гарасимів // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – Одеса: ОІВС, 1998. – №3. – С. 148-151.
 5. Гарасимів Т.3. Через соціальне забезпечення – до гідних умов життя / Т.З. Гарасимів // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України. – Львів: ЛІВС при НАВС України, 1999. – № 4. – С. 116-133.
 6. Гарасимів Т.З. Ще раз про поняття принципів права соціального забезпечення / Т.З. Гарасимів // Вісник Львівського Інституту внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України, – Львів: ЛІВС при НАВС України, 2000. – № 2. – С 83-87.
 7. Гарасимів Т.3. Поняття та види принципів права соціального забезпечення / Т.З. Гарасимів // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України. – Львів: ЛІВС при НАВС України, 2001. – № 1. – С 154-159.
 8. Гарасимів Т.3. Право (поняття та види принципів соціального забезпечення) / Т.З. Гарасимів // Міжнародна поліцейська енциклопедія: У 10 т. / Відп. ред. Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондтратьєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003 – С. 645-648.
 9. Гарасимів Т. З. Девіантна поведінка як форма соціального відхилення / Т. З. Гарасимів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Збірник. – Львів: ЛьвДУВС, 2006. – № 3 – С. 345–352. – (Серія юридична).
 10. Гарасимів Т. З. Гносеологічні засади взаємозв’язку філософії та права / Т. З. Гарасимів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – Львів : ЛьвДУВС, 2007. – Вип. 2. – С. 393–401. – (Серія юридична).
 11. Гарасимів Т. З. Природа людини в контексті цивілізаційного підходу / Т. З. Гарасимів // Вісник Харківського університету внутрішніх справ. – Харків : ХНУВС, 2007. – Вип 37. – С. 18–27.
 12. Гарасимів Т. З. Феномен особистості у контексті сучасної правової антропології / Т. З. Гарасимів // Актуальні проблеми державного управління. Збірник наукових праць Одеського регіонального інституту державного управління. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2007. – Вип. 4 (32). – С. 282–287.
 13. Гарасимів Т. З. Злочинність як органічна складова життєдіяльності суспільства та предмет філософсько-правового аналізу / Т. З. Гарасимів // Ефективність державного управління : Збірник наукових праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України / за заг. ред. проф. В. С. Загорського. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2007. – Вип. 13. – С. 38–43.
 14. Гарасимів Т.З., Козенко Ю.О. Юридичні клініки як одна з форм правового захисту громадян // Т.З. Гарасимів, Ю.О. Козенко // Сучасне державотворення в Україні: проблеми теорії та історії: матеріали круглого столу. – Львів, 2008. – С. 64-67.
 15. Гарасимів Т. З. Проблема сутності людини та причини її девіантності у європейській філософській традиції / Т. З. Гарасимів // Ефективність державного управління: збірник наукових праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ. – 2008. – Вип. 16/17. – С. 35–40.
 16. Гарасимів Т. З. Девіантність – одна із форм розвитку складноорганізованих систем / Т. З. Гарасимів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – Львів : ЛьвДУВС, 2008. – Вип. 1. – С. 378–385. – (Серія юридична).
 17. Гарасимів Т.З. Особистість як діалектична взаємодія соціального та індивідуального / Т.З. Гарасимів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – Харків : ХНУВС, 2008. – Вип. 42. – С. 318–326.
 18. Гарасимів Т.З. Проблема сутності людини та причини її девіантності у європейській філософській традиції / Т.З. Гарасимів // Демократичне врядування. Електронне наукове видання Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 2008. – Вип. 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [1].
 19. Гарасимів Т. З. Філософське осмислення світоглядних засад філософії права у контексті правового пізнання / Т. З. Гарасимів // Право і безпека. – Харків : ХНУВС, 2009. – № 2. – С. 95 101.
 20. Гарасимів Т. З. Місце філософії права в системі правових наук / Т. З. Гарасимів // Південноукраїнський правничий часопис. – 2009. – № 3. – С. 39–42.
 21. Гарасимів Т. З. Особистість та проблеми її соціалізації / Т. З. Гарасимів // Форум права. – 2009. – № 3. – С. 156–161 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [2].
 22. Гарасимів Т. З. Особа в контексті соціального та індивідуального: діалектика взаємодії / Т. З. Гарасимів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Зб. наук. праць. – Львів : ЛьвДУВС, 2009. – Вип. 3. – С. 347–356. – (Серія юридична).
 23. Гарасимів Т. З. Девіантна поведінка як філософсько-правова проблема / Т. З. Гарасимів // Митна справа. – 2009. – № 5. – Ч. 2. – С. 259–264.
 24. Гарасимів Т. З. Право як форма екзистенціального розвитку людини / Т. З. Гарасимів // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 11 (167). – С. 3–6.
 25. Гарасимів Т. З. Філософія права – інтегратор знання про людину в системі права / Т. З. Гарасимів // Митна справа. – 2009. – № 6. – Ч. 2. – С. 117–123.
 26. Гарасимів Т. З. Самореалізація особистості як процес усвідомленого і цілеспрямованого розкриття сутнісних сил / Т. З. Гарасимів // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Харків. – 2009. – № 872. – Вип. 2(6). – С. 53–57. – (Серія: право).
 27. Гарасимів Т. З. Право як фундаментальна соціальна основа життєдіяльності суспільства / Т. З. Гарасимів // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 12 (168). – С. 130–133.
 28. Гарасимів Т. З. Девіантна поведінка як характеристика індивідуального поведінкового акту і як соціальний феномен / Т. З. Гарасимів // Наука і правоохорона. – 2009. – № 3. – С. 160–167.
 29. Гарасимів Т. З. Соціально-філософські трансформації гуманітарної проблематики людини / Т. З. Гарасимів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – Львів. – 2009. – Вип. 4 – С. 345–354.
 30. Гарасимів Т. З. Девіантна поведінка як характеристика індивідуального поведінкового акту і як соціальний феномен / Т. З. Гарасимів // Наука і правоохорона. – 2009. - № 3. – С. 145–152.
 31. Гарасимів Т. З. Поняття особистості в сучасній філософії права / Т. З. Гарасимів // Наука і правоохорона. – 2009. - № 4. – С. 197–202.
 32. Гарасимів Т. З. Особистість як об’єкт рефлексії філософської наукової думки / Т. З. Гарасимів // Митна справа. – 2010. – № 1. – Ч. 2. – С. 82–87.
 33. Гарасимів Т. З. Становлення особистості як фундаментальна проблема буття індивіда і суспільства / Т. З. Гарасимів // Право і суспільство. – 2010. – № 1. – С. 3–7.
 34. Гарасимів Т. З. Філософсько-правове розуміння девіантної правосвідомості / Т. З. Гарасимів // Митна справа. – 2010. – № 2. – Ч. 2. – С. 34–39.
 35. Гарасимів Т. З. Індивідуальність як філософська категорія / Т. З. Гарасимів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – Львів. – 2010. – Вип. 2 – С. 39 –405.
 36. Гарасимів Т.З. Індивідуальність як філософська категорія. / Т.З. Гарасимів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць / головний редактор Б.В. Щур. – Львів: ЛьвДУВС, 2010. – Вип. 2. с.395 – 405.
 37. Гарасимів Т.З. Індивідуальність як філософська категорія / Т.З. Гарасимів, О.Р. Галайко // Право та державне управління. Збірник наукових праць. – Запоріжжя. – 2011. – Вип. 3 – С. 9 –101.
 38. Гарасимів Т.З. Теоретико-методологічні підходи дослідження проблем девіантної поведінки людини / Т.З. Гарасимів // Вісник ХНУВС №2 (53), 2011. – С. 329 – 343.
 39. Гарасимів Т.З. Філософсько-правові проблеми девіантної поведінки людини: моменти історіографії дослідження. / Т.З. Гарасимів // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України №3(6), 2011. – C. 7 – 12.
 40. Гарасимів Т.З. Вчення про природу людини у контексті правового пізнання / Т.З. Гарасимів // Науковий журнал «Право і Безпека» №2 (39), 2011. – С. 33–37.
 41. Гарасимів Т.З. До питання мотивації агресивної поведінки суб’єкта / Т.З. Гарасимів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць головний редактор О.К. Марін. – Львів: ЛьвДУВС, 2011-вип.1 – С.132-139.
 42. Гарасимів Т.З. Філософсько-правове розуміння злочину / Т.З. Гарасимів // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 51. – К.: Інт-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011.– С.11-17.
 43. Гарасимів Т.З. Економічна злочинність як органічна складова буття соціуму / Гарасимів Т.З // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. Збірник наукових праць головний редактор О.К. Марін. – Львів: ЛьвДУВС, 2011-вип.2 – С.127-135.
 44. Гарасимів Т.З. Проблема визначення поняття та сутності правової системи. / Т.З. Гарасимів // Проблеми теорії та історії держави і права: збірник статей / за ред. Ю.С. Шемчушенка, О.К. Маріна, І.С. Гриценка; упор. О.В. Кресін, І.М. Ситар. – К.; Львів: ЛьвДУВС, 2011. – С. 18 – 23.
 45. Гарасимів Т.З. Економічна злочинність як органічна складова буття соціуму / Гарасимів Т.З // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць головний редактор О.К. Марін. – Львів: ЛьвДУВС, 2011-вип.2 – С.127-135.
 46. Гарасимів Т.З. Філософсько-правові проблеми девіантної поведінки людини: моменти історіографії дослідження./ Гарасимів Т.З.// Наукові записи інституту законодавства Верховної Ради України. Збірник наукових праць. – Київ: ІЗВРА, випуск 3 (6)/ 2011– С.15-27.
 47. Гарасимів Т.З., Галайко О.Р. Панування права та верховенство права: деякі аспекти співвідношення понять. / Гарасимів Т.З., Галайко О.Р. // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць головний редактор М.М.Цимбалюк. – Львів: ЛьвДУВС, 2012-вип.3 – С.468-478.
 48. Гарасимів Т.З. Девіантна поведінка у сфері економіки як одна із форм соціального відхилення. / Гарасимів Т.З.// Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. Збірник наукових праць головний редактор М.М. Цимбалюк. – Львів: ЛьвДУВС, 2012-вип.1 – С.247-255.
 49. Гарасимів Т.З. Феномен агресії : філософсько-правовий аспект. / Гарасимів Т.З.// Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць головний редактор М.М. Цимбалюк. – Львів: ЛьвДУВС, 2012-вип.4 – С. 494-502.
 50. Гарасимів Т. З. Детермінанти агресії: філософсько-правовий вимір / Т. З. Гарасимів // Митна справа. – 2012. – № 6. – Ч. 2. – С. 426-431.
 51. Гарасимів Т.З. Дилема індивідуального та соціального у філософсько-правовій проблемі становлення особистості. / Гарасимів Т.З.// Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць головний редактор М.М. Цимбалюк. – Львів: ЛьвДУВС, 2013-вип.1 – С. 427-437.
 52. Гарасимів Т. З. Філософсько-правова проблема становлення особистості. / Т. З. Гарасимів // Митна справа. – 2013. – № 1. – Ч. 2. – К. 1. –С. 49-54.
 53. Гарасимів Т. З. Девіантна свідомість: смислозмістовна сутність. / Т. З. Гарасимів // «Наукові записки» Львівського університету бізнесу та права.
 54. Гарасимів Т. З. Індивідуальне та колективне у феномені девіантної поведінки. / Т. З. Гарасимів // «Наукові записки» Львівського університету бізнесу та права. Збірник наукових праць з економічних та юридичних питань. – Вип. 10 – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 281-284.
 55. Гарасимів Т. З. Девіантна правосвідомість: синергетичний вимір. / Т. З. Гарасимів // (вісник, політех) НПП
 56. Гарасимів Т. З. Девіантна поведінка: до проблем детермінації. / Т. З. Гарасимів // Митна справа. – 2013. – Ч 2. – К 1. – С. 46-51.
 57. Гарасимів Т.З., Захарова О.В. Адміністративна відповідальність як різновид юридичної відповідальності працівників органів внутрішніх справ / Гарасимів Т.З., Захарова О.В. // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць головний редактор М.М. Цимбалюк. – Львів: ЛьвДУВС, 2013-вип.1 – С. 464-474.
 58. Гарасимів Т. З. Сучасне розуміння соціального типу особистості / Т. З. Гарасимів // Вісник Маріупольського державного університету. Серія «Право». – 2015. – Вип. 9 – 10. – Серія «Право». – С. 8 – 16. (включено до міжнародної наукометричної бази “Index Copernicus International”)
 59. Гарасимів Т. З. Розбудова громадянського суспільства в Україні : державно-владний підхід / Т. З. Гарасимів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Юридичні науки". – 2015. – № 813. – C. 86 – 95.

V. ВИСТУПИ, ДОПОВІДІ, ТЕЗИ ВИГОЛОШЕНІ НА КОНФЕРЕНЦІЯХ, КРУГЛИХ СТОЛАХ ТОЩО

 1. Гарасимів Т.3. Утвердження міжнародно-правових стандартів щодо прав людини у сфері соціального захисту як найважливіша умова досягнення стабілізації в суспільстві / Т.З. Гарасимів // Майбутнє правної системи Ук¬раїни. Тези доповідей та наукових повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції молодих юристів. (15-16 березня 1996 р.). Київ: Українська правнича фундація, 1996. – С. 32–34.
 2. Гарасимів Т.З. До проблеми термінологій в праві / Т.З. Гарасимів // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми функціонування державної мови в Україні та методика її викладання у навчальних закладах системи МВС». – Львів: ЛІВС при НАВС України, 1997. – С. 41-51.
 3. Гарасимів Т. З. Філософсько-правовий підхід щодо розуміння девіантної поведінки / Т.З. Гарасимів // Матеріали науково-звітної конференції факультету кримінальної міліції Львівського державного університету внутрішніх справ [„Проблеми діяльності кримінальної міліції в умовах розбудови правової держави”] (м. Львів, 16 лютого 2007 року). Львівський державний університет внутрішніх справ, МВС України. – Львів : ЛДУВС. – 2007. – С. 339–341.
 4. Гарасимів Т. З. Значення правосвідомості для подолання девіантної поведінки / Т.З. Гарасимів // Матеріали Першої звітної наукової конференції „Державотворення та правотворення в Україні : проблеми та перспективи”, (м. Львів, 2 березня 2007 р.) / Львівський державний університет внутрішніх справ, МВС України. – Львів, 2007. – С. 24–26.
 5. Гарасимів Т. З. Поняття „девіантність” як філософська категорія: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Т.З. Гарасимів // Демократичні стандарти професійного навчання та діяльності публічних службовців : теорія та практика, 22 березня 2007 р; [у 2 ч]. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2007. – Ч. 2. – С. 172–175.
 6. Гарасимів Т. З. Феномен агресії особистості в контексті філософських поглядів Е. Фромма / Т.З. Гарасимів // Міжнародної науково-практичної конференції „Психологічні аспекти національної безпеки”, (м. Львів, 22–23 березня 2007 р.) / МВС України, Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 67–70.
 7. Гарасимів Т.З. Філософські підходи щодо визначення критеріїв „девіантності” / Т.З. Гарасимів // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Кримінальний кодекс України 2001 року : проблеми застосування і перспективи удосконалення”] (м. Львів, 13–15 квітня 2007 р.) / Гарасимів Т. З. Необхідність дослідження проблеми девіантної поведінки особи через призму філософсько-правової науки / Т.З. Гарасимів // Матеріали Другої звітної наукової конференції „Державотворення та правотворення в Україні : проблеми та перспективи”, (м. Львів, 29 лютого 2008 р.) / Львівський державний університет внутрішніх справ, МВС України. – Львів, 2008. – С. 161–164.
 8. Гарасимів Т.З. Діалектика взаємозв’язку приватних і публічних правових засад побудови і функціонування соціальних систем. / Гарасимів Т.З. //Право на приватність: тенденції та перспективи: Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2008 – С. 44–47.
 9. Гарасимів Т. З. Злочин – як предмет дослідження філософії права та кримінології / Т.З. Гарасимів // Матеріали науково-звітної конференції факультету кримінальної міліції „Проблеми діяльності кримінальної міліції в умовах розбудови правової держави”, (м. Львів, 5 березня 2008 р.) / Львівський державний університет внутрішніх справ, МВС України. – Львів : ЛДУВС. – 2008. – С. 373–376.
 10. Гарасимів Т. З. Філософсько-світоглядні підходи щодо розуміння злочину / Т.З. Гарасимів // Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю „Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування”, (м. Львів, 4 квітня 2008 р.), [у 2 ч]. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2008. – Ч. 2. – С. 33–35.
 11. Гарасимів Т.З. Визначення понять „людина” та „девіантність” у європейській філософській традиції / Т.З. Гарасимів // Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції „Взаємодія громадян та правоохоронних органів в контексті формування правової держави: правові, історичні, філософські та психологічні аспекти”, (м. Львів, 15 травня 2008 р.) / Львівський державний університет внутрішніх справ, МВС України. – Львів : ЛьвДУВС, 2008. – С. 44–46.
 12. Гарасимів Т.З. Філософсько-світоглядні підходи щодо розуміння правопорушення / Т.З. Гарасимів // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Роль суспільно-політичних дисциплін у формуванні світогляду працівника ОВС”, (м. Львів, 23 травня 2008 р.) / Львівський державний університет внутрішніх справ, МВС України; за наук. ред. М. П. Гетьманчука, В. С. Бліхара. – Львів : ЛьвДУВС, 2008. – С. 45–48.
 13. Гарасимів Т. З. Деякі підходи щодо розуміння поняття „особистість” / Т.З. Гарасимів // Збірник матеріалів науково-методичної конференції „Проблеми вдосконалення підготовки юристів: професійні та морально-етичні аспекти”, (м. Київ, жовтень 2008 р.) / Державний вищий навчальний заклад „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Міністерство освіти і науки України. – К. : КНЕУ, 2008. – С. 91–95.
 14. Гарасимів Т.З. Філософія права – інтегратор знання про людину в системі права / Т.З. Гарасимів // Матеріали міжвузівської науково-теоретичної конференції „Принципи гуманізму та верховенства права як умова розвитку демократичної, соціальної, правової держави (пам’яті професора В.В. Копейчикова)”, (м. Київ, 26 грудня 2008 року) / Київський національний університет внутрішніх справ, МВС України. – К., 2009. – С. 41–43.
 15. Гарасимів Т.З. Поняття особистості: деякі філософсько-правові аспекти / Т.З. Гарасимів // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції „Cтановлення особистості професіонала: перспективи й розвиток”, (м. Одеса, 20 лютого 2009 р.) / Одеський державний університет внутрішніх справ, МВС України. – Одеса : ОДУВС, 2009. – С. 79–80.
 16. Гарасимів Т.З. Ідентичність особи: проблеми сучасної людини / Т.З. Гарасимів // Матеріали круглого столу „Проблеми державотворення та правотворення в Україні (в контексті порівняльного правознавства та права на приватність)” ; (м. Львів, 22 травня 2009 р.) / МВС України, Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів : ЛьвДУВС. – 2009. – С. 31–34.
 17. Гарасимів Т.З. Девіація особи в Україні : філософсько-правовий вимір / Т.З. Гарасимів // Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори [„Український вимір”], (м. Чернігів, число восьме, 2009 р.) / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка; [у 3 т]. – Чернігів : ЧДПУ імені Т. Г. Шевченка, 2009. – Т. ІІІ. – С. 67–69.
 18. Гарасимів Т.З. Взаємодія особистості та суспільства / Т.З. Гарасимів // Філософсько-правові аспекти порівняльного правознавства: тези доповідей учасників круглого столу „Порівняльне правознавство: загальнотеоретичні та галузеві аспекти” (м. Львів, 22 травня 2009 р.) / Мін-во внутр. справ, Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів : ЛьвДУВС. – 2010. – С. 42–45.
 19. Гарасимів Т.З., Муринець Н. До питання «Девіантна поведінка неповнолітнього» в сучасному державотворчому процесі / Т.З. Гарасимів, Н. Муринець // Державотворення та правотворення в Україні крізь призму дотримання прав людини: ретроспекція, сучасні проблеми та наукове прогнозування (за матеріалами наукових пошуків гуртківців кафедри теорії та історії держави і права): Матеріали круглого столу 11 грудня 2009 р. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2009. – С. 19– 23.
 20. Гарасимів Т.З. Козенко Ю.О. До питання методики юридичної клінічної освіти / Т.З. Гарасимів, Ю.О. Козенко // Державотворення та правотворення в Україні крізь призму дотримання прав людини: ретроспекція, сучасні проблеми та наукове прогнозування (за матеріалами наукових пошуків гуртківців кафедри теорії та історії держави і права): Матеріали круглого столу 11 грудня 2009 р. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2009. – С. 64– 67.
 21. Гарасимів Т.З. До проблем соціалізації особи / Т.З. Гарасимів // Тези матеріалів учасників Всеукраїнського круглого столу „Проблеми державотворення та правотворення в Україні” (м. Львів, 5 березня 2010 р.), Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів : ЛьвДУВС. – 2010. – С. 3–6.
 22. Гарасимів Т.З., Козенко Ю.О. Філософський вимір безкоштовної правової допомоги, через призму юридичної клініки / Т.З. Гарасимів // Сучасне міжнародне та вітчизняне право як регулятор суспільних відносин” (м. Одеса, 7-8 жовтня 2010 р.) / Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2010. ч. 1. – С. 16-18.
 23. Гарасимів Т.З. Поведінка особистості як діяльність: філософсько-правове узагальнення / Т.З. Гарасимів // Науково-практична Інтернет-конференція з питань правового регулювання суспільства та проблем теорії і права (Івано-Франківськ 29 листопада -3 грудня 2010 р.). Івано-Франківськ: ЛьвДУВС, 2010. – С. 76 – 81.
 24. Гарасимів Т.З. Філософські константи правового пізнання та розуміння / Т.З. Гарасимів // Матеріали Міжнародного круглого столу [„Антропологія права: філософський та юридичний виміри”] (м. Львів, 3-5 грудня 2010 р.). – Львів : Галицький друкар, 2010. – С. 112–120.
 25. Гарасимів Т.З. Індивідуальність як філософська категорія. / Гарасимів Т.З. // Державотворення та правотворення в Україні крізь призму дотримання прав людини: ретроспектива, сучасні проблеми та наукове прогнозування: матеріали ІІ Всеукраїнського круглого столу. – Львів: ЛьвДУВС, 2010. – С. 15-18.
 26. Гарасимів Т. З. Девіантність особистості та психологічна безпека суспільства: соціоприродні детермінанти / Т.З. Гарасимів // Дев’ята міжнародна конференція «Норма та девіація у правоохоронній діяльності». Луганськ: Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2010 р. С. 44 – 49.
 27. Гарасимів Т.З. Девіантна поведінка людини: філософсько-правові проблеми / Т.З. Гарасимів // Матеріали звітної наукової конференції факультету з підготовки слідчих (Львів, 25 березня 2011 р.). Львів: ЛьвДУВС, 2011. – С.268 – 270.
 28. Гарасимів Т.З. Філософсько-методологічні константи правового пізнання. / Т.З. Гарасимів // Проблеми юридичної науки: філософський, теоретичний та історичний аспекти: матеріали міжрегіонального круглого столу (Львів, 14 квітня 2011 р.) – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – С.43 – 46.
 29. Гарасимів Т.З. Вітальне слово до матеріалів міжрегіонального круглого столу «Проблеми юридичної науки: філософський, теоретичний та історичний аспекти» (Львів, 14 квітня 2011 р.). - Львів: ЛьвДУВС, 2011. – С.43 – 46.
 30. Гарасимів Т.З. Філософська категорія індивідуальності та особистості / Т.З. Гарасимів // Державотворення та правотворення в Україні крізь призму дотримання прав людини: ретроспективи, сучасні проблеми та наукове прогнозування: тези доповідей ІІІ Всеукраїнського круглого столу. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – С. 36 – 40.
 31. Гарасимів Т.З., Козенко Ю.О. Гендер як один із детермінантів формування особи: антрополого-правовий вимір / Т.З. Гарасимів, Ю.О. Козенко // Тендерна проблематика та антропологічні горизонти: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011. – С. 117 – 120.
 32. Гарасимів Т.З. Психологічні сторони екстремальності у правоохоронній сфері / Т.З. Гарасимів // Психологічні аспекти національної безпеки: тези доповідей П 86 учасників V Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – С. 34 – 36.
 33. Гарасимів Т.З. Девіантність як одна за форм філософії права / Т.З. Гарасимів // Проблеми державотворення та правотворення в Україні: тези доповідей учасників науково-практичної конференції 17 лютого 2012 р. – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – С. 101-103.
 34. Гарасимів Т.З. Підготовка фахівців для підрозділів громадської безпеки: наукові аспекти (вступне слово) // Актуальні аспекти підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки: тези доповідей учасників звітної наукової конференції 24 лютого 2012 р. – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – С. 5-8.
 35. Гарасимів Т.З. «Особистість» та «індивідуальність» у філософсько-правовій думці // Актуальні аспекти підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки: тези доповідей учасників звітної наукової конференції 24 лютого 2012 р. – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – С. 358-361.
 36. Гарасимів Т.З. Девіантність особистості та психологічна безпека суспільства: соціоприродні детермінанти / Т.З. Гарасимів // Норма та девіація у правоохоронній діяльності : кримінологічні дослідження : вип. 6 / редкол.: Є. Гнатенко та ін.; – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. – С. 207-211.
 37. Гарасимів Т.З. Деякі засади побудови і функціонування соціальних систем / Т.З. Гарасимів // Матеріали звітної науково-практичної конференції факультету з підготовки слідчих (Львів, 23 березня 2012 р.) – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – С. 222-225.
 38. Гарасимів Т.З. Методологія демократії права як предмету філософсько-наукового пізнання/ Т.З. Гарасимів // Питання удосконалення методології сучасної юриспруденції : тези Другої Міжнар. наук. конф., присвяч. пам’яті проф. О.В. Стрілова (м. Одеса, 30-31 березня 2012 р.) – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 88-91.
 39. Гарасимів Т.З. Девіантність особистості та психологічна безпека суспільства: соціоприродні детермінанти / Т.З. Гарасимів // Норма та девіація у правоохоронній діяльності: кримінологічні дослідження : вип. 6 / редкол.: Є. Гнатенко та ін.; – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. – С. 207-210.
 40. Гарасимів Т.З. Злочинність як органічна складова життєдіяльності суспільства і предмет філософсько-правового аналізу / Т.З. Гарасимів // Актуальні проблеми діяльності кримінальної міліції та підготовки фахівців для її підрозділів: матеріали VI звітної науково-практичної конференції факультету кримінальної міліції Львівського державного університету внутрішніх справ (Львів, 6 квітня 2012 р.) – Львів : ЛьвДУВС, 2012. – С. 11-15.
 41. Гарасимів Т.З. Девіантна поведінка: філософсько-правовий вимір / Т.З. Гарасимів // Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний та юридичний аспекти : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 7 квіт. 2012 р.) / МВС України, Харк. Нац. ун-т внутр.справ, Навч.-наук. ін-т права та масових комунікацій. – Х. : ХНУВС, 2012. – С. 27-29.
 42. Гарасимів Т.З. Корупція як «соціальне зло» сучасних реалій / Т.З. Гарасимів // Протидія корупції: європейський досвід та українські реалії: тези міжнародної науково-практичної конференції (20-21 квітня 2012 р.). – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – С. – 77-79.
 43. Гарасимів Т.З. Компаративістсько-філософські підходи до проблеми сутності людини та причини її девіації у європейській традиції. / Т.З. Гарасимів // Порівняльне правознавство: сучасний стан та перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. Ю.С. Шемшученка, В.П. Тихого, М.М. Цимбалюка, І.С. Грищенка. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – С. 276-282.
 44. Гарасимів Т.З. , Годяк А.І. Всезагальність права на соціальне забезпечення / Т.З. Гарасимів, А.І. Годяк // Актуальні проблеми приватного права в Україні: матеріали студентсько-курсантської наукової конференції (27 квітня 2012 року). – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – С. 64–68.
 45. Гарасимів Т.З. Шляхи попередження наркоманії як форми девіантної поведінки. /Т.З. Гарасимів // Проблеми профілактики наркоманії: соціальний і правовий аспект (12 жовтня 2012 року). – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – С. 6–7.
 46. Гарасимів Т.З. Злочини проти життя та здоров’я людини як одна з форм девіантної поведінки. /Т.З. Гарасимів // Особливості розкриття та розслідування підрозділами МВС України злочинів проти життя та здоров’я особи (16 листопада 2012 року). – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. . – С. 18–20.
 47. Гарасимів Т.З. Девіантна поведінка як інституція філософії права / Т.З. Гарасимів // Забезпечення органами внутрішніх справ європейських стандартів прав людини у своїй діяльності: тези науково-практичного семінару (Львів, 7 грудня 2012 р.) – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – С. 149-151.
 48. Гарасимів Т. З. Девіантна поведінка: актуальність філософсько-правового дослідження / Т.З. Гарасимів // Тези Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми юридичної науки – 2012», (м. Київ, 14 грудня 2012 року). / ВНЗ „Національна академія управління”, Союз юристів України, журнал „Юридична наука” – Київ, 2012. – С.
 49. Гарасимів Т. З. Сутність поведінки людини: від психології та соціології до філософії та юриспруденції / Т.З. Гарасимів // Матеріали Міжнародного «круглого столу» «Актуальні проблеми філософії права. Аксіосфера права та держави» (м. Одеса, 13 грудня 2012 року). / Національний університет «Одеська юридична академія» – Одеса, 2012. – С. 35-39.
 50. Гарасимів Т.З. Компаративістсько-філософські підходи до проблеми сутності людини та причин її девіації у європейській традиції / Т.З. Гарасимів // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: Збірник наукових праць. – Львів, Київ: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – С. 278-284.
 51. Гарасимів Т.З. Філософія права – синергетично наука світоглядного характеру / Т.З. Гарасимів // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави: збірник тез учасників І Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – С. 58-61.
 52. Гарасимів Т. З. Філософсько-правовий вимір біологізаторської концепції сутності поведінки людини / Т.З. Гарасимів // «Наукові записки» Львівського університету бізнесу та права
 53. Гарасимів Т. З. Філософсько-правовий підхід до соціального в поведінці людини: соціологізаторська концепція / Т.З. Гарасимів // «Наукові записки» Львівського університету бізнесу та права
 54. Гарасимів Т. З. Сутнісь поведінки людини: деякі філософсько-правові підходи / Т.З. Гарасимів // Проблеми вдосконалення діяльності служб та підрозділів ОВС щодо виявлення, попередження та припинення корупційних проявів
 55. Гарасимів Т. З. Поведінка та діяльність: філософсько-правовий детермінізм / Т.З. Гарасимів //
 56. Гарасимів Т. З. Філософема субстанції та акциденцій: правовий вимір / Т.З. Гарасимів //
 57. Гарасимів Т. З. Філософсько-правова єдність субстанцій та акциденцій: до проблем російських наукових традицій / Т.З. Гарасимів //
 58. Гарасимів Т. З. Суспільні процеси другої половини ХХ століття : девіантна реальність / Т.З. Гарасимів //
 59. Гарасимів Т. З. Девіантність: проблема нової філософсько-правової парадигми / Т.З. Гарасимів //
 60. Гарасимів Т. З. Правова філософема девіантної поведінки / Т.З. Гарасимів //
 61. Гарасимів Т. З. Девіантна поведінка: до проблем філософсько-правової концепції / Т.З. Гарасимів // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку: матеріали учасників І-ї регіональної науково-практичної конференції (Львів, 11 квітня 2013 р.). – Львів: ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2013. – С. 5–7.
 62. Гарасимів Т.З. Юридична клінічна освіта у формуванні професіоналізму працівників органів внутрішніх справ України / Т.З. Гарасимів // Взаємодія загальноосвітніх навчальних закладів та юридичних клінік в правопросвітній роботі: стан та перспективи розвитку. Збірник матеріалів науково-практичної конференції (Київ, 9 квітня 2013 року). – Київ: «Авалон-принт» – 2013. – С. 13–16.
 63. Гарасимів Т.З. Юридична клінічна освіта у формуванні правової культури та професійної етики працівників органів внутрішніх справ України/Т.З. Гарасимів // дніпропетровськ, клінічна конференція
 64. Гарасимів Т.З., Сивопляс Х.В. Формування правосвідомості громадянина: когнітивні та емоційні детермінанти /Т.З. Гарасимів, Х.В. Сивопляс // Актуальні проблеми приватного права в Україні: тези доповідей учасників Регіональної студентсько-курсантської наукової конференції (26 квітня 2013 р.) / за ред. В.О. Кучера, Г.Б. Яновицької, Г.В. Смолина. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – С. 60-62.
 65. Гарасимів Т. З. Досвід роботи юридичної клініки Львівського ДУВС / Т.З. Гарасимів // Взаємодія юридичних клінік у практичному спрямуванні навчання – Київ: «Авалон-принт» – 2013. – С. 16–24.
 66. Гарасимів Т.З. Девіантна поведінка: філософсько-правовий вимір / Т.З. Гарасимів // Девіантологічні читання в Харківському національному університеті внутрішніх справ (2008-2012 рр.): 100 кращих тез та доповідей : зб. / уклад. і заг. ред. І.П. Руденка ; вступ. Слово С.М. Гусарові, В.І. Московця. – Х. : Золота миля ; ХНУВС, 2013. – С. 42–44.
 67. Гарасимів Т.З. Сутність поведінки людини: деякі філософсько-правові підходи / Т.З. Гарасимів //Діяльність підрозділів кримінальної міліції: сучасний стан та перспективи вдосконалення: тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 12 квітня 2013 р.). – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – С. 452-455.
 68. Гарасимів Т.З. Підсумки діяльності кафедри за 2012 рік / Т.З. Гарасимів // Звітна наукова конференція факультету з підготовки слідчих ЛьвДУВС (17 травня 2013 року). – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – С. 11-12.

VІ. ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ, МАТЕРІАЛІВ, ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ ТОЩО

 1. Сучасне державотворення в Україні: проблеми теорії та історії: матеріали круглого столу / Відповідальний за випуск Т.З. Гарасимів – Львів, 2008. – 352 с.
 2. Взаємодія громадян та правоохоронних органів в контексті формування правової держави: правові, історичні. Філософські та психологічні аспекти: Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції / Упорядник Т.З. Гарасимів – Ч. 1 – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – 420 с.
 3. Взаємодія громадян та правоохоронних органів в контексті формування правової держави: правові, історичні, філософські та психологічні аспекти: Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції (II частина) / Упорядник Т.З. Гарасимів – Ч.2 – Львів: ЛьвДУВС, 2008.–128 с.
 4. Право на приватність: тенденції та перспективи: Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції / Упорядники Гарасимів Т.З., Ситар І.М., Тополевський Р.Б. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2008. – 248 с.
 5. Порівняльне правознавство: загальнотеоретичні та галузеві аспекти: Тези доповідей учасників круглого столу 22 травня 2009 р. / Упорядники Гарасимів Т.З., Ситар І.М. – Львів: ЛьвДУВС, 2009. – 272 с.
 6. Проблеми державотворення та правотворення в Україні (в контексті порівняльного правознавства та права на приватність): матеріали круглого столу (Львів, 22 травня 2009 р.) / Упорядники Гарасимів Т.З., Ситар І.М. – Львів: ЛьвДУВС, 2009. – 344 с.
 7. Державотворення та правотворення в Україні крізь призму дотримання прав людини: ретроспекція, сучасні проблеми та наукове прогнозування (за матеріалами наукових пошуків гуртківців кафедри теорії та історії держави і права): Матеріали круглого столу 11 грудня 2009 р. / Упорядники Гарасимів Т.З., Ситар І.М., Тополевський Р.Б., Федін М.І. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2009. – 92 с.
 8. Державотворення та правотворення в Україні крізь призму дотримання прав людини: ретроспектива, сучасні проблеми та наукове прогнозування: матеріали ІІ Всеукраїнського круглого столу. / Упорядник Гарасимів Т.З. – Львів: ЛьвДУВС, 2010. 336 с.
 9. 300 років Конституції Гетьмана України Пилипа Орлика: проблеми становлення і розвитку українського державотворення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / Львівський державний університет внутрішніх справ / Відповідальні за випуск Гарасимів Т.З., Гетьманчук М.П., Панкевич О.З. – Ч.1 – Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 284 с.
 10. 300 років Конституції Гетьмана України Пилипа Орлика: проблеми становлення і розвитку українського державотворення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / Львівський державний університет внутрішніх справ / Упорядники Гарасимів Т.З., Ситар І.М. – Ч.2 – Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 296 с.
 11. Проблеми юридичної науки: філософський, теоретичний та історичний аспекти: матеріали міжрегіонального круглого столу (Львів, 14 квітня 2011 р.) / Упорядники Гарасимів Т.З., Ситар І.М., Чорнобай О.Л., Галайко О.Р. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – 244 с.
 12. Порівняльне правознавство: філософські, історико-теоретичні та галузеві аспекти: матеріали ІІ Всеукраїнського круглого столу (додаток) / Львівський державний університет внутрішніх справ / Відповідальні за випуск Гарасимів Т.З., Ситар І.М. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – 460 с.
 13. Порівняльне правознавство: сучасний стан та перспективи розвитку: Збірник наукових праць / за ред. Ю.С. Шемчушенка, І.С. Грищенка, О.К. Марін, … Т.З.Гарасимів [та ін.]; упор. О.В. Кресін, І.М. Ситар. – Київ: Логос, 2011. – 520 с.
 14. Порівняльне правознавство: сучасний стан та перспективи розвитку: Збірник статей / за ред. Ю.С. Шемчушенка, І.С. Грищенка, О.К. Марін, … Т.З. Гарасимів [та ін.]; упор. О.В. Кресін, І.М. Ситар. – Київ: Логос, 2011. – 164 с.
 15. Порівняльне правознавство: сучасний стан та перспективи розвитку: Збірник тез наукових доповідей ІІІ Міжнародної наукової конференції «Компаративістські читання» / за ред. Ю.С. Шемчушенка, І.С. Грищенка, О.К. Марін, … Т.З.Гарасимів [та ін.]; упор. О.В. Кресін, І.М. Ситар. – Київ: Логос, 2011. – 300 с.
 16. Актуальні аспекти підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки: тези звітної наукової конференції факультету громадської безпеки (24 лютого 2012 р.) / за ред. Т.З. Гарасиміва. – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – 540 с.
 17. Протидія корупції: європейський досвід та українські реалії: тези міжнародної науково-практичної конференції (20-21 квітня 2012 р.). – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 176 с.
 18. Організаційно-правові засади забезпечення громадського порядку (25-26 травня 2012 р.) / оргкомітет В.В. Середа, В.П. Кіселичник, О.М. Балинська, Т.З. Гарасимів та ін. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 27 с.
 19. Наукова курсантсько-студентської конференції за результатами першого туру конкурсу наукових робіт курсантів, слухачів і студентів вищих навчальних закладів МВС України (25 квітня 2013 р.) / оргкомітет О.М. Балинська, О.М. Процюк, Т.І. Созанський, Т.З. Гарасимів та ін. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 24 с.
 20. Правоохоронна діяльність: конституційні та адміністративно-правові аспекти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / Бучко М.Б., Назар Ю.С., Дроздова І.В., Лещух А.Р.– Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 332 с.
 21. Гарасимів Т. З. Виховання почуття відповідальності у діяльності органів внутрішніх справ / Т. З. Гарасимів // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави: Збірник тез IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 27 травня 2015 року). – 2015. – C. 123 – 124.
 22. Гарасимів Т. З. Проблема людини у філософсько-правовому вимірі / Т. З. Гарасимів // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави: Збірник тез IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 27 травня 2015 року). – 2015. – C. 125 – 126.
 23. Гарасимів Т. З. Інституції громадянського суспільства та правової держави : проблеми взаємодії / Т. З. Гарасимів // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку: матеріали учасників ІІ-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 16 квітня 2015 року). – 2015. – C. 8 – 10.
 24. Гарасимів Т. З. Проблема феномену злочинності : історія та сучасність / Т. З. Гарасимів // Держава в умовах надзвичайного, воєнного стану та/чи військової окупації : історія і сучасність (правові аспекти) : Матеріали Четвертої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції / Наук. Інтернет-конференції. – Вип. 4 / Терлюк І. Я. (укладач) / ІНПП НУ «Львівська політехніка». – Львів : Ліга-прес, 2015. – 138 с. – С. 87 – 89.
 25. Гарасимів Т. З. Реформування органів внутрішніх справ : історія та сучасність / Т. З. Гарасимів // Держава в умовах надзвичайного, воєнного стану та/чи військової окупації : історія і сучасність (правові аспекти) : Матеріали Четвертої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції / Наук. Інтернет-конференції. – Вип. 4 / Терлюк І. Я. (укладач) / ІНПП НУ «Львівська політехніка». – Львів : Ліга-прес, 2015. – 138 с. – С. 89 – 92.
 26. Гарасимів Т. З. Держава і право : теорія взаємозв’язку / Т. З. Гарасимів // Теорія і практика конституціоналізму : український та зарубіжний досвід : матеріали часників Першої науково-практичної конференції (Львів, 30 квітня 2015 року). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2015. – 232 с. – С. 31 – 34.
 27. Гарасимів Т. З. Основні інститути громадянського суспільства та правової держави : засади взаємодії / Т. З. Гарасимів, Т. Ю. Дашо // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Юридичні науки". – 2015. – № 813. – C. 96 – 108.
 28. Гарасимів Т. З. Громадянське суспільство та правова держава : особливості українських реалій / Т. З. Гарасимів, Т. Ю. Дашо // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави: Збірник тез IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 27 травня 2015 року). – 2015. – C. 122 – 123.
 29. Гарасимів Т. З. Проблеми розбудови громадянського суспільства в Україні : науковий підхід / Т. З. Гарасимів, Т. Ю. Дашо // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку: матеріали учасників ІІ-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 16 квітня 2015 року). – 2015. – C. 58 – 60.
 30. Гарасимів Т. З. Права людини та громадянське суспільство : теорія та практика / Т. З. Гарасимів, Т. Ю. Дашо // Теорія і практика конституціоналізму : український та зарубіжний досвід : матеріали часників Першої науково-практичної конференції (Львів, 30 квітня 2015 року). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2015. – 232 с. – С. 83 – 86.

VIІ. АВТОРЕФЕРАТИ

 1. Гарасимів Т.З. Принципи права соціального забезпечення / Т.З. Гарасимів // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення.; Київ – 2002.
 2. Гарасимів Т.З. Природні та соціальні детермінанти формування девіантної поведінки людини: філософсько-правовий вимір / Т.З. Гарасимів // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.12 – філософія права. Львів: 2010.