Данилович-Кропивницька Марта Львівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Данилович-Кропивницька Марта Львівна
2danylovycz.jpg
к.е.н., доцент
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів економіко-математичне моделювання, теорія прийняття рішень, економічна безпека підприємницької діяльності, теорія конкуренції.
Науковий ступінь кандидат економічнх наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра теоретичної та прикладної економіки, Навчально-науковий інститут адміністрування та післядипломної освіти , Національний університет «Львівська політехніка»

Данилович-Кропивницька Марта Львівна — кандидат економічних нак, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Навчально-наукового інституту адміністрування та післядипломної освіти , Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Міжнародна конкуренція і митне регулювання
 • Економічна безпека національного виробника та безпека інформаційних і комунікаційних систем
 • Основи економічної теорії
 • Конкуренція і конкурентоспроможність національного виробника

Науково-дослідна робота

Сфера наукових інтересів: економіко-математичне моделювання, теорія прийняття рішень, економічна безпека підприємницької діяльності, теорія конкуренції, теорія організацій.

Вибрані публікації

Автор понад 90 наукових праць, в тому числі 7 колективних монографій, 3 навчальних посібники:

 1. Данилович-Кропивницька М.Л., Швецова М.Б. Інтеграція економічних та інформаційних процесів: сучасний стан і перспективи розвитку: колективна монографія/ за заг. ред. Л.М. Савчук. – Дніпропетровськ: Герда, 2015. – 500 с. – Розділ 1.1. Узагальнення підходів до класифікації інтегрованих структур у рамках неокласичної теорії. - С. 5-22. - 31,25 ум. друк. арк.
 2. Danylovych M.L. INTER-ORGANIZATIONAL NETWORKS RESEARCH ON THE BASIS OF GRAPH THEORY STRUCTURAL PARAMETERS / M.L. Danylovych // Journal L’Association 1901 “SEPIKE” – Frankfurt, Deutschland, Poitiers, France, Los Angeles, USA, 2015. – Ausgabe 11 – С. 138-141 (Index Copernicus).
 3. Danylovych-Kropyvnytska M.L. The Cluster Structure of Economics: Word Practice of Building and Developing a Cluster / M.L. Danylovych-Kropyvnytska // Zbiόr raportowόw Naukowych “Wspόłczesna nauka. Nowy wygląd” (30/01/2015-31/01/2015) – Warszawa: Wydawca: Sp.z.o.j. “Diamond trading tour”, 2015. – 104 str. ISBN:978-83-64652-81-3 (t. 2) (РИНЦ).
 4. Данилович-Кропивницкая М.Л. Эволюция сетевой концепции в экономике / М.Л. Данилович-Кропивницкая, Ж.В. Поплавская // Współczesne problemy bezpieczeństwa i marketingu [Monografia naukowa], Tom I Marketing / Wyższa Szkola Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. – P. 9-29. ISBN 978-83-64590-27-6, 978-83-64590-30-6
 5. Данилович-Кропивницька М.Л. Теоретико-методологічні засади формування та функціонування міжорганізаційних мереж. Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство [Колективна монографія] / За заг. ред. К.С. Шапошникова та ін. У 2-х томах. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Том 1. – 416 с. – С. 66-78. (РИНЦ)
 6. Макроекономіка: навчальний посібник / М. Л. Данилович-Кропивницька, П. І. Стецюк, І.О. Тивончук – Львів: Видавництво Львівської політехніки - 2014. - 292 с. - 17,0 умов. др. арк.
 7. Данилович-Кропивницька М.Л. Аналіз розвитку мережевих структур на основі теоретико-ігрового підходу // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць - № 1 (52) – Одеса: Одеський національний економічний університет, 2014 - С. 13-17.
 8. Danylovych-Kropyvnytska M. L. The Cluster Structure of Economics: Word Practice of Building and Developing a Cluster // Вісник ІНЕМ ”Проблеми економіки та управління” - № 799 – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2014 - С. 22-28.
 9. Danylovych-Kropyvnytska M.L. The concept of Foundation and Analysis of Networking Structures / M.L. Danylovych-Kropyvnytska // Institutionelle Grundlagen fur die Funktionierung der Ökonomik unter den Bedingungen der Transformation: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel, Vol.1 - Verlag SWG imex GmbH Nürnberg, Deutschland, 2014. – 348 s. – S.169-171. (Science Index, CPCI-SSH)
 10. Данилович-Кропивницька М.Л. Міжорганізаційні мережі як основа національної інноваційної системи. Формування механізму стійкого розвитку економіки: теорія та практика: [Колективна монографія]. - Дніпропетровськ: ФОП «Дробязко С.І.», 2014. – 438 с. – Глава 3.1. – С. 272-277.
 11. Данилович-Кропивницька М.Л. Cвітовий досвід створення та розвитку кластерів / М.Л. Данилович-Кропивницька // Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – Випуск № 2, грудень 2014. - Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-2-2014.
 12. Основи економічної теорії: навчальний посібник / М. Л. Данилович-Кропивницька, Г. І. Пушак. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. - 202 с. – 13,0 умов. др. арк.
 13. Карковська В.Я., Данилович-Кропивницька М.Л. Оцінювання впливу заощаджень в національній економіці на величину валового внутрішнього продукту. Агробізнес: проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку: [Колективна монографія] / За заг. ред. Г.Є. Жуйкова, Я.В. Сухій, В.С. Ніценка. – Книга 2. – Одеса: ТОВ «Лерадрук», 2012. – 656 с. - Розділ 2.1. – С. 363-375.
 14. Математичні методи в економічних, соціологічних та гуманітарних дисциплінах: Навчальний посібник/ Данилович-Кропивницька М.Л. – Львів: Академія сухопутних військ, 2011 - 201 с. - 13,33 умов. др. арк.
 15. Данилович-Кропивницька М.Л. Кластерні форми організації освіти як чинник інноваційного прогресу. Інтеграція в європейський освітній простір: здобутки, проблеми, перспективи: Монографія / За заг. ред. Ф.Г. Ващука. – Ужгород: ЗакДУ, 2011. – 560 с. – (Серія «Євроінтеграція: український вимір»; Вип. 16).
 16. Підвищення конкурентоспроможності економіки України в парадигмі продуктивності / М. Л. Данилович-Кропивницька // Логістика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є. В. Крикавський. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 580-586. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 690). — Бібліогр.: 17 назв.
 17. Якісні підходи до оцінювання кластерів на основі теорії переваг регіональної конкуренції / М. Л. Данилович-Кропивницька // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 149-155. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 691). — Бібліогр.: 13 назв.
 18. Інформаційні технології як конкурентна складова ситуаційного управління / М. Л. Данилович-Кропивницька // Проблеми формування та реалізації конкурентної політики: аспекти молодіжного підприємництва : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 17­18 верес. 2009 р., Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Управління у справах сім’ї та молоді Львів. облдержадмін., ГО «Інновац. фонд». — Л., 2009. — С. 74-76. — Бібліогр.: 4 назви.
 19. Особливості формування конкурентних переваг підприємств машинобудівної галузі Ук­раїни із застосуванням системи GSRP / М. Л. Данилович-Кропивницька, Ж. В. Поплавська // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 299­306. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № б57). — Бібліогр.: 9 назв.
 20. Міжнародна конкуренція : курс лекцій для студ. баз. напряму 0502 «Менеджмент» проф. спрямування 8.050207 «Менедж. антимонопол. діяльн.» / О. В. Гошовська, М. Л. Данилович-Кропивницька, Ж. В. Поплавська ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — 156 с. — Бібліогр.: с. 153-155 (43 назви).

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 502

+38 032 258-24-88 (502 ауд., 4 н.к., секретаріат

+38 032 258-25-39 (502 ауд., 4 н.к., викладацька)

+38 032 258-26-71 (505 ауд., 4 н.к., аспірантська

E-mail: tpeinem@gmail.com