Гоцур Оксана Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гоцур Оксана Іванівна
Гоцур.png
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет імені Івана Франка.
Спеціальність журналістика
Галузь наукових інтересів Соціальні комунікації, теорія та історія журналістики
Науковий ступінь кандидат наук із соціальних комунікацій
Дата присвоєння н.с. 2016 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут права, психології та інноваційної освіти, кафедра журналістики та засобів масової комунікації

Гоцур Оксана Іванівна — кандидат наук з соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики та засобів масової комунікації, Інституту права, психології та інноваційної освіти, Національного університету "Львівська політехніка".

Освіта

 • Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність «журналістика», кваліфікація «магістр журналістики».
 • Кандидат наук із соціальних комунікацій (2016). Тема дисертаційного дослідження «Сучасна українська преса як чинник формування геополітичної стратегії України (2000‒2014 рр.): проблематика, концептуально-змістове навантаження».


Професійна діяльність

 • 2007–2010 рр. – редактор Центру громадських зв’язків Львівського національного університету імені Івана Франка
 • 2010–2012 рр. – секретар ректорату Львівського національного університету імені Івана Франка
 • 2012–2015 рр. – редактор 1 категорії Видавничого центру Львівського національного університету імені Івана Франка
 • 2012–2018 рр. – асистент факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка (за сумісництвом)
 • Від вересня 2020 р. – доцент кафедри журналістики та засобів масової комунікації Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»

Позаштатний журналіст інтернет-видання «Духовність»

Основні курси

 • Журналістська майстерність
 • Коментатор і оглядач радіо- і телемовлення

Наукові зацікавлення

 • Інтернет і журналістика
 • Телерадіожурналістика і спеціальності
 • Піар і медіа
 • Соціальні комунікації і Церква
 • Медіаграмотність
 • Українська преса і зовнішньополітичні процеси

Наукова діяльність

Керування курсовими, бакалаврськими, магістерськими науковими роботами студентів.


Вибрані публікації

 1. Гоцур О. ЗМІ та міжконфесійні конфлікти: проблема, концепції та бачення. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Журналістські науки. Львів,2020. Т. 4. С. 11–17.
 2. Гоцур О. Релігійна проблематика в матеріалах інтернет-медіа Львівщини: концептуально-змістова складова. Вісник Львівського університету. Серія: Журналістика. Львів, 2020. Вип. 48. С. 127–133.
 3. Гоцур О. Соціальні мережі та блоги як інструменти реалізації PR-кампанії. Імідж і репутація: сучасні тенденції і виклики: Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 20–21 берез. 2020 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2020. С. 177–181.
 4. Гоцур О. Мова ворожнечі у матеріалах інтернет-медіа на релігійну проблематику [Електронний ресурс] ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми медіапростору», м. Київ, 10 квітня 2020 р. -- Режим доступу: http://journ.univ.kiev.ua/nauka1/archives/1847.
 5. Гоцур О. Репрезентація томосу про автокефалію Православної Церкви України у пресі. Вісник Львівського університету. Серія: Журналістика. Львів, 2019. Вип. 46. С. 223–229.
 6. Гоцур О., Лозинський М. Геополітична стратегія України як журналістикознавча наукова проблема: до історіографії питання Вісник Львівського університету. Серія: Журналістика. Львів, 2017. Вип. 42. С. 110–120.
 7. Гоцур О. Репрезентація та роз’яснення концептів "Європа" та "Росія" на сторінках української преси. Вісник Львівського університету. Серія : Журналістика. 2016. Вип. 41. С. 111–117.
 8. Гоцур О. Геостратегічне сходження України за матеріалами сучасної преси: парадигма, тенденції та проблемні акценти. Problemy mediów i komunikacji społecznej – uwarunkowania polskie i ukraińskie : monografiа naukowа [Redakcja: Sławomir Gawroński, Iwona Leonowicz-Bukała]. – Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 2018. С. 241–256.
 9. Oksana Hotsur. The Dilemma of Strategic Orientation “East or West?” in Periodicals “2000” and “DzerkaloTyzhnia. Ukraine” (2010−2013). Spheres of Culture. Lublin, 2015. Vol. XII. Р. 449−457.
 10. Гоцур О. Геополітична стратегія України у відображенні газети “Дзеркало тижня”. Український інформаційний простір : наук. журн. Ін-ту журналістики і міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв. Ч. 3. 2014. С. 52−46.
 11. Гоцур О. Факторы возникновения мифов в современной прессе Украины. Журналистика XXI века: к правде жизни : материалы семинара всероссийского форума с междунар. участием “Дни философии в Петербурге-2013” [ред.-сост. И. Н. Блоxин, С. Г. Корконосенко]. СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т; Высш. шк. журн. и масс. коммуникаций, 2014. С. 34−42.
 12. Гоцур О. Геополітична стратегія України у відображенні газети “Дзеркало тижня”: концепції й тенденції. Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. 2013. Вип. 37. С. 118−123.
 13. Гоцур О. Зовнішньополітична стратегія України у наукових дослідженнях та українській публіцистиці: постановка проблеми та концепції. Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. 2012. Вип. 36. С. 239−250.
 14. Гоцур О. Концепції зовнішньополітичної інтеграції держави у сучасній українській періодиці та наукових виданнях. Сучасна медіакультура: контент, концепції, перспективи (українсько-польський досвід) : кол. моногр. [Й. Лось, С. Ґавронський, Т. Лильо, М. Уліта та ін.] ; за наук. ред. проф. Й. Лося. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. С. 240−249.
 15. Гоцур О. Сучасна українська преса про євроатлантичну та проєвропейську інтеграцію України (за матеріалами періодичних видань “Дзеркало тижня”, “День”, “2000”). Держава та регіони : наук.-виробн. журнал. Сер. Соціальні комунікації. Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2010. № 1. С. 64−68.
 16. Гоцур О. Чинники інтеграційної тематики у сучасній українській пресі. Теле- та радіожурналістика. 2010. Вип. 9. Ч. 2. С. 30−36.
 17. Гоцур О. Проблема історичної орієнтації України в українській публіцистичній та політологічній думці кінця ХІХ – початку ХХ ст. (до історіографії питання). Діалог : Медіа-студії : зб. наук. праць. – Одеса : Астропринт, 2010. Вип. 10. С. 159−169.
 18. Гоцур О. Українсько-польські відносини в контексті геостратегічного визначення місця України у ХХІ столітті (за матеріалами сучасної української преси 2000−2009 роки). Наук. вісн. Волинського нац. ун-ту ім. Л. Українки. Філологічні науки. Літературознавство. 2009. № 25. С. 47−51.
 19. Гоцур О. Інформаційний простір та євроатлантична інтеграція України у контексті рішень Бухарестського саміту. Діалог : Медіа-студії : зб. наук. праць. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2008. Вип. 7. С. 56−62.
 20. Гоцур О. Українське журналістикознавство в контексті євроінтеграційного процесу. Наукові записки Інституту журналістики. К., 2008. Т. 30. С. 53−56.
 21. Гоцур О. Українська журналістика та євроінтеграційний орієнтир: їх залежність від політичних процесів. Наук. праці Кам’янець-Подільського нац. ун-ту. 2008. Вип. 17. С.74−77.
 22. Гоцур О. Питання європейської інтеграції України у висвітленні якісних українських періодичних видань (за матеріалами газет “День”, “Дзеркало тижня”). Вісник Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. 2008. № 3 (142). Ч. 1 (лютий). С. 28−33.
 23. Гоцур О. Інтеграційна проблематика на сторінках періодичних видань і її вплив на інформаційний простір України. Вісн. Київ. міжнар. ун-ту. Сер. Журналістика, медіалінгвістика, кінотелемистецтво. 2008. № 6. С. 85−92.
 24. Гоцур О. Інформаційний простір України у контексті геостратегічної інтеграції: Європа чи Росія? Пресознавчі студії: історія, теорія, методологія: збірник праць кафедри української преси і Дослідницького центру історії західноукраїнської преси. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2007. С. 82−88.


Контакти

вул. Князя Романа, 3, 20 -й корпус, кім. 108, 108а, Львів, 79000

телефон: (032) 258-31- 03