Гориславець Павло Анатолійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гориславець Павло Анатолійович
Goryslavec.jpg
Дата народження 13 серпня 1979 р.
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2001 р.
Спеціальність «Фінанси».
Галузь наукових інтересів «Страховий менеджмент»,«Страховий ринок, закономірності та перспективи його розвитку в Україні, страхові послуги й особливості їх реалізації», «Формування та розміщення страхових резервів», «Забезпечення фінансової надійності страховиків», «Iнноваційний розвиток, державна інноваційна політика, науково-технічна політика та механізмїї реалізації».
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Алєксєєв Ігор Валентинович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. ДК №040415 від 12.04.2007
Вчене звання доцент кафедри фінансів
Дата присвоєння в.з. 12ДЦ №027650 від 14.04.2011
Поточне місце роботи доцент кафедри фінансів, кафедра фінансів (ІППТ)

Гориславець Павло Анатолійович — кандидат економічних наук,завідувач кафедри фінансів (ІППТ), Інституту підприємництва та перспективних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження 13 серпня 1979 р

Професійна діяльність

 • 2007 - дотепер - Доцент кафедри фінансів
 • 2005 - 2007 - Старший викладач кафедри фінансів
 • 2003 - 2005 - Асистент кафедри фінансів
 • 2001 - 2003 - Аспірант з відривом від виробництва кафедри фінансів

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Страховий менеджмент. 2. Моделювання діяльності страхових компаній на фінансовому ринку

 1. Проблеми забезпечення фінансової стійкості страхових компаній в умовах фінансової кризи // Формування ринкової економіки в Україні: зб.наук.праць. – Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. Випуск 21. – 474 с. – С. 3-10.
 2. Оцінювання економічної ефективності страхування інвестиційних ризиків // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. “Проблеми економіки та управління”. – № 668. – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – С. 177–182.
 3. Тенденції національного страхового ринку // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. - № 767. – С. 283-290.
 4. Індикатори розвитку страхового ринку України // «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні». – Львів: Навчально-науковий Інститут підприємництва і перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», 2014. – С. 72-76.

3. Вступ до фаху «Фінанси і кредит»

 1. Проблеми та перспективи інвестиційно-інноваційного розвитку України // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – № 691. – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – С. 258–262.
 2. 2. Modern conceptual apparatus of innovative development of enterprise. Theoretical and practical issues of ensuring the economic interests of the modern innovative society. – San Francisco, California, USA: B&M Publishing, 2013. – Pp. 53-57. – ISBN-10: 0988755673.


Науково-дослідна робота

Напрями наукових досліджень

 • «Страховий менеджмент», «Страховий ринок, закономірності та перспективи його розвитку в Україні, страхові послуги й особливості їх реалізації», «Формування та розміщення страхових резервів», «Забезпечення фінансової надійності страховиків», «Iнноваційний розвиток, державна інноваційна політика, науково-технічна політика та механізм її реалізації».

Тема кандидатської дисертації

 • Планування та організування страхування у державному секторі економіки», спеціальність 08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою, 2006 р.

Участь у держбюджетних темах

 • ДБ/87 ВГС «Формування та використання механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур» (номер державної реєстрації № 0104U002289).

Почесні звання та нагороди

Підвищення кваліфікації

 • 2013 рік - ПАТ АСК «Дністер»
 • 2018 р. - страхова компанія Agencji Prudential Polska Oddzial Krakow (Польша, м. Краків)
 • 2018 р. - Приватне акціонерне товариство "Акціонерна страхова компанія "Дністер"

Основні публікації

Є автором/співавтором понад 35 наукових праць, серед яких:

Підручники та навчальні посібники

 • Конспекти лекцій з дисциплін «Страховий менеджмент», «Моделювання діяльності страхових компаній на фінансовому ринку»

Навчально-методичні комплекси у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка»

 • ЕНМК «Страховий менеджмент» (статус методичної праці, рівноцінної посібнику відповідно до Положення про електронні навчальні видання Львівської політехніки), сертифікат Е41-231-340/2014 №00741.

Науково-методичні праці

 1. Фінансовий менеджмент: Методичні рекомендації для проведення практичних та семінарських занять для студентів спеціальності 8.050104 та 7.050104 «Фінанси» денної та заочної форм навчання
 2. Гроші та кредит: Методичні рекомендації і завдання до виконання комплексної контрольної роботи № 1 з дисципліни «Гроші та кредит» для студентів заочної форми навчання спеціальностей: 6.030503 «СЕ», 6.030504 «ЕП», 6.030508 «ФК», 6.030509 «ОА»
 3. Економіко-математичні методи і моделі у фінансах: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форм навчання базового напряму 6.0501 «Економіка і підприємництво» спеціальності 6.050104 «Фінанси»
 4. Програма державного екзамену з напряму 0501 «Економіка і підприємництво» спеціальності 6.050104 «Фінанси»
 5. Методичні рекомендації до виконання дипломних кваліфікаційних робіт студентів очної та заочної форм навчання спеціальності 7.050104 «Фінанси»
 6. Методичні рекомендації до виконання магістерських кваліфікаційних робіт студентів очної та заочної форм навчання спеціальності 8.050104 «Фінанси»
 7. Управління перестрахувальними операціями: Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів очної форми навчання базового напряму 6.0501 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.050104 «Фінанси»
 8. Інформаційні системи і технології у фінансах: Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи для студентів базового напряму 6.0501 «Економіка і підприємництво» спеціальності 6.050104 «Фінанси» очної та заочної форм навчання
 9. Страховий менеджмент: Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання базового напряму 6.0501 "Економіка і підприємництво" спеціальностей 7.050104, 8.050104 «Фінанси»
 10. «Моделювання діяльності страхових компаній на фінансовому ринку»: Конспект лекцій для студентів денної форми навчання базового напряму 6.0501 "Економіка і підприємництво" спеціальності 8.050104 «Фінанси»
 11. Методичні вказівки для виконання курсових робіт «Розроблення стратегії страхової компанії» для студентів денної та заочної форм навчання базового напряму 6.0501 "Економіка і підприємництво" спеціальності 8.050104 «Фінанси»
 12. Методичні рекомендації до практики за темою бакалаврської роботи для студентів денної, заочної форм навчання та екстернів напряму 030508 «Фінанси і кредит» спеціальності 7(8).03050801.
 13. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Страховий менеджмент» для студентів заочної форм навчання спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит».
 14. Методичні рекомендації до виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи студентами денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
 15. Методичні рекомендації до практики за темою магістерських та дипломних робіт для студентів денної та заочної форм навчання та екстернів спеціальності 7(8).03050801 «Фінанси і кредит».
 16. Методичні рекомендації до практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи для студентів денної, заочної форм навчання та екстернів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».
 17. Методичні вказівки для виконання курсових робіт «Вступ до фаху «Фінанси і кредит» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».
 18. Методичні рекомендації для проведення практичних і семінарських занять з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності 7(8).03050801 «Фінанси і кредит».
 19. Методичні рекомендації до виконання дослідницької частини магістерської кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання.

Монографії

 1. Гориславець П.А. Страховые фонды как источник финансовых ресурсов для финансирования инновационного развития топливно-энергетического комплекса / І.В.Алєксєєв, П.А.Гориславець // У кн.: Инновационное развитие топливно-энергетического комплекса: проблемы и возможности / Под общ. ред. Г.К. Вороновского, И.В. Недина. – К.: Знания Украины, 2004. – С. 247–250. (розділ у колективній монографії).

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 • Наукові статті у фахових та міжнародних виданнях:
 1. Гориславець П.А. Тенденції національного страхового ринку / П.А. Гориславець // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. - № 767. – С. 283-290.
 2. P. Horyslavets. Modern conceptual apparatus of innovative development of enterprise / O. Verminska, P. Horyslavets // Theoretical and practical issues of ensuring the economic interests of the modern innovative society. – San Francisco, California, USA: B&M Publishing, 2013. – Pp. 53-57.
 3. Гориславець П.А. Сутність та об’єкти інноваційного розвитку машинобудівних підприємств – суб’єктів кооперування / П.А. Гориславець, Л.П. Політило, В.М. Крочук // Журнал «Інвестиції: практика та досвід». – К.: Чорноморський державний університет ім. П. Могили, 2012. - №7. – С. 39-42.
 4. Гориславець П.А. Теоретичні засади вибору форм та джерел фінансування інноваційної діяльності підприємства / П.А.Гориславець, О.М.Вермінська // Науково-виробничий журнал «Часопис економічних реформ». – Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2011 - № 4.- С. 82-88.
 5. Гориславець П.А. Проблеми забезпечення фінансової стійкості страхових компаній в умовах фінансової кризи / І.В.Алєксєєв, П.А. Гориславець // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць. – Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. Випуск 21. – 474 с. – С. 3-7.
 6. Гориславець П.А. Оцінювання економічної ефективності страхування інвестиційних ризиків / Т.О.Смірнова, П.А. Гориславець, П.Г.Ільчук, П.І.Віблий // Проблеми економіки та управління. Вісник НУ «ЛП». В-во НУ «ЛП». – 2010. - №668. – С.177-182.
 7. Гориславець П.А. Проблеми та перспективи інвестиційно-інноваційного розвитку України / О.М.Вермінська, П.А. Гориславець // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – № 691. – Львів: В-во НУ «ЛП», 2010. – С. 258–262.
 8. Гориславець П.А. Динаміка розвитку відкритих інститутів спільного інвестування на тлі світової фінансової кризи / П.А.Гориславець, О.М. Бабяк // Науковий вісник Національного Лісотехнічного університету України: Зб. науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. − 2009. − Вип. 19.10. − 320 с. - С. 112-117.
 • Опубліковані праці апробаційного характеру:
 1. Індикатори розвитку страхового ринку України // «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні». – Львів: Навчально-науковий Інститут підприємництва і перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», 2014. – С. 72-76.
 2. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку послуг з автострахування в Україні // «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні». – Львів: Навчально-науковий Інститут підприємництва і перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», 2013. – С. 106-110.
 3. Проблеми розвитку автострахування в Україні // «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні» – Львів: Видавничий відділ Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – 357 с. – С.126-127.
 4. Фінансова стійкість страхових компаній в нових ринкових умовах // «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні» – Львів: Видавничий відділ Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», Т 1. – 2011. – С.151-152.
 5. Дослідження системних характеристик діяльності страхових посередників в Україні // Матеріали Х міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів «Економіка, управління, фінанси: стан, проблеми та перспективи розвитку». Ч.3. – Донецьк: ДонНАБА, 2011. – 219 с. – С. 64-67.


Кафедра фінансівІнститут економіки і менеджменту