Гевусь Орест Іванович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гевусь Орест Іванович
Дата народження 22 квітня 1952 року.
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1974 р.
Спеціальність хімічна технологія
Галузь наукових інтересів Хімічна модифікація епоксидних смол гідропероксидами
Кваліфікаційний рівень хімік-технолог
Науковий ступінь доктор хімічних наук
Науковий керівник доктор хімічних наук, професор Воронов Станіслав Андрійович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2010 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра органічної хімії, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Гевусь Орест Іванович— доктор хімічних наук, доцент кафедри органічної хімії, Інституту хімії та хімічних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 22 квітня 1952 року.

Член Спеціалізованої вченої ради Д 35.156.01, створеної наказом МОН України № 654 від 31.05.2013 р. в Інституті фізики конденсованих систем Національної академії наук України з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальністю: 01.04.24 — фізика колоїдних систем.

Освіта:

Тема докторської дисертації: Функціональні поверхнево-активні пероксиди і мономери як реагенти для одержання реакційноздатних модифікаторів поверхні [Текст] : дис. д-ра хім.наук : 02.00.03 / Гевусь Орест Іванович; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л.,2010. — 290, 26 арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 255-290.

Науковий консультант — доктор хімічних наук, професор Воронов Станіслав Андрійович, Національний університет «Львівська політехніка»

Навчально-методична робота

Лекційні курси:

 • Сучасні методи синтезу харчових добавок та інгредієнтів косметичних засобів
 • Хімія 2 (органічна хімія)
 • Органічна хімія

Наукова діяльність

Хімічна модифікація епоксидних смол гідропероксидами

Вибрані публікації

 1. Синтез пероксидовмісних похідних 6-гідроксигексанової кислоти/ М.М. Борзенков, О.І. Гевусь, Л.В. Долинська // IV Всеукраїнська конференція[Хімічні проблеми сьогодення]. Збірник тез доповідей, (Донецьк, Україна, 16-18 березня 2010) — С. 130.
 2. Синтез функціональних похідних 6-гідроксигексанової кислоти на основі s-капролактону / М.М. Борзенков, О.І. Гевусь // III Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології. Збірник тез доповідей, (Київ, Україна, 21-23 квітня 2010) — С. 80.
 3. The obtaining of bifunctional derivatives of6-hydroxyhexanoic acid as intermediate compounds for creating surface activemonomers and peroxides / Mykola Borzenkov, Orest Hevus // 3rd EuCheMS Chemistry Congress [Chemistry — the creative force]. Abstracts, (Nurnberg, Germany,August 29 — September 02, 2010) / Congress Center «Mitte»- P. 1009.
 4. Синтез поверхностно-активного пероксидосодержащего мономерамалеинатного типа на основе s-каролактона / Н.Н. Борзенков, О.И. Гевусь, З.Я.Надашкевич, Л.В. Долинская // VI Санкт-Петербургская конференция молодых ученых с международным участием [Современные проблемы науки о полимерах]. Cборник тезисов докладов, (Санкт-Петербург, Россия, 18-21 октября 2011) / ИВС РАН — С.16.
 5. Novel surface active monomers based ontert-butylperoxy-6-hydroxyhexanoate / Mykola Borzenkov, Orest Hevus // Worldforum of advanced materials [Polychar-19]. Boor of Abstracts (Kathmandu, Nepal,March 20-24, 2011) — P. 170.
 6. Novel surface active monomers based on derivatives ofy-hydroxybutanoic acid / Mykola Borzenkov, Orest Hevus // 2nd Internationalconference of young scientists [Chemistry and chemical technology].Proceedings, (Lviv, Ukraine, November 24-26 2011) / Lviv Polytechnic NationalUniversity — P.70.
 7. Colloid Systems on the Basis of Novel Reactive Surfmers / O.Hevus, A. Kohut, R. Fleychuk, N. Mitina, O. Zaichenko //Macromolecular Symposia, Selected Contributions from the 3rd International Symposium on «React 2007»,in Dresden. Germany. 2007. — Vol.254. — P.117-121.
 8. Синтез ініціаторів з сахаридними фрагментами/ Л.Б. Вуйцик,О.І. Гевусь, С.А. Воронов, Л. В. Долинська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка», Хімія, технологія речовин та їх застосування. 2007. — № 590. — С.71-74
 9. Activation of 1-Hydroxycyclohexyl Hydroperoxide Decomposition in the Presence of Alk4NBr / N.A. Turovskij, E.V. Raksha, O.I.Gevus, I.A. Opeida, G.E .Zaikov // Polymers Research Journal. 2007. — Vol.1. — Iss. 4. — P.140-150.
 10. Синтез і властивості сахаридовмісних тіоестерів сульфокислот/ Л.Б. Вуйцик, О.І. Гевусь, В.І. Лубенець, О.З. Комаровська-Порохнявець, С.А.Воронов //Вісник Національного університету «Львівська політехніка», Хімія, технологія речовин та їх застосування. 2008. — № 622. — С.38-43.
 11. Activation of 1-Hydroxycyclohexyl Hydroperoxidedecomposition in the presence of Alk4NBr / N.А. Turovskij, E.V.Raksha,O.I.Gevus, I.A. Opejda, G.E. Zaikov // Oxidation Communication. 2009. — V.32. — No1. — P.69-77.
 12. А.с. 1589607 СРСР. МПК С07С 179/06. Сложные эфиры 4-(трет-бутилперокси-1-метилэтил)бензилового спирта в качестве фотоинициаторов/ Шибанов В.В., Воронов С.А., Дикий М.А., Гевусь О.И. и др. від 06.03.1989 — опубл. 1.05.1990. Бюлл. «Открытия. Изобретения», — № 17
 13. Пат. України на кор. модель № 43868. опубл. 25.09.2009. Бюл.№ 1. Клейова композиція МПК С 09 J 4/00/ Гавенко С.Ф., Бойчук Н.В., ВороновС.А., Гевусь О.І., Вуйцик Л.Б

Контакти

пл.Св. Юра, 2, м. Львів, 79013; 8-йкорпус, кімн. 208

Номер(и) телефону: +38 (032)258-25-50 ; +38 (032) 258-27-71

Електронна пошта: gevus@polynet.lviv.ua