Вибрані публікаці Є.В. Сторчун

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
 1. Біофізичні та математичні основи інструментальних методів медичної діагностики [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Є. В.Сторчун, Я. М. Матвійчук ; Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. — Л. : Растр-7, 2009. — 215 с.: рис. — Бібліогр.: с. 208-213. — ISBN978-966-2004-19-9
 2. Залежність результатів синхронної реєстрації пульсових сигналів від зональних умов їх формування / Є.В. Сторчун, Л.К. Гліненко, І.В.Атаманова, В.І. Калин // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2005. — №534: Радіоелектрон. та телекомунікації. -С. 181-185. — Бібліогр.: 4 назв.
 3. Смердов А.А., Сторчун Є.В. Біомедичні вимірювальні перетворювачі: Навчальний посібник.—Львів: Кальварія , 1997.—112с.
 4. Смердов А.А., Сторчун Є.В. Завадостійкість двоконтурного перетворювача фонокардіосигналу // Вісник Держ. універ—ту «Львівська політехніка».— 1994.— № 280. —С.60–63.
 5. Смердов А.А., Сторчун Є.В., Славітич О.Й. Автоматизований комплекс для експрес — діагностики на основі методів західної та тібетсько—монгольської медицини //Український журнал медичної техніки і технології.—1997.—№ 1—2.—С.42— — 46.
 6. Сторчун Є.В. Моделювання структури контактного фоноперетворювача // Український журнал медичної техніки і технології.—1997.—№3—4.—С.84—87.
 7. Сторчун Є. Визначення параметрів джерела біомеханічного сигналу // Вісник Держ. універ—ту «Львівська політехніка». —1997.— № 326.— С.75—76.
 8. Сторчун Є. Дослідження методичної похибки фоноперетворювачів// Вісник Держ.універ—ту «Львівська політехніка». —1997.— № 326.— С. 77 — 79.
 9. Сторчун Є.В. Оптимізація вузла п`єзоелементів ультразвукових перетворювачів акушерського призначення // Технічні вісті.—1998.—№1(6)—2(7).—С.79—80.
 10. Азаргаев Л.Н., Бороноев В.В., Поплаухин В.Н., Сторчун Е.В.Устройство регистрации пульсовой волны // Медицинская техника.—1998.—№ 2.—С.28–32.
 11. Смердов А., Сторчун Є. Дослідження завадостійкості фоноперетворювачів // Вісник Держ.універ—ту «Львівська політехніка».—1998.— №343.— С.150—153.
 12. Сторчун Є. Моделювання елементів біотехнічної системи токометрії // Вісник Держ. універ—ту «Львівська політехніка».—1998.— № 343.—С.156—158.
 13. Сторчун Е.В. Исследование характеристик контактных преобразователей для фонокардиографии // Радиоэлектронная медицинская аппаратура: Труды ВНИИ медицинского приборостроения.— М.:1985.— С. 45–47.
 14. Сторчун Е.В., Лобаз И.И., Хамрик Т.А. Экспериментальное исследование работы пьезоэлемента при заданной мощности электрического сигнала// Радиоэлектронная медицинская аппаратура: Труды ВНИИ медицинского приборостроения.—М.: 1986.— С.76—79.
 15. Мацкевич Г.В., Сторчун Е.В., Балабанова И.Р. Особенности разработки технологии изготовления датчиков // Радиоэлектронная медицинская аппаратура: Труды ВНИИ медицинского приборостроения.—М.:1986.— С.103—108.
 16. Волженский Д.С., Кузык М.П., Сторчун Е.В. Датчик дыхания на основе эластичной трубки и пьезоэлемента // Радиоэлектронная медицинская аппаратура:Труды ВНИИ медицинского приборостроения.— М.: 1986.— С.76—79.
 17. Сторчун Е.В., Лобаз И.М., Мельник А.М. Характеристики серийных пьезоэлементов для применяемых в акушерстве преобразователей //Радиоэлектронная медицинская аппаратура. Труды ВНИИ медицинского приборостроения.— М.:1987.— С.86—93.
 18. Сторчун Е.В. Преобразователи для фонокардиографии с гибкой связью // Разработка и производство медицинской аппаратуры: Труды ВНИИ медицинского приборостроения.— М.: 1990.— С.18—20.
 19. Сторчун Е.В., СмердовА.А. Медицинские преобразователи многозонной пульсометрии // Электроника исвязь.—1998.—№ 4.—ч.1.—С.46—49.
 20. Сторчун Є.В.Нелінійні ефекти поширення механічного сигналу середовищем м`яких тканин біооб`єкта // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиціНАН України. —1998.— № 4.— С. 78— 81.
 21. Сторчун Є.В. Умови реєстрації багатозонального пульсового сигналу // Збір¬ник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці НАН України. —1998.— № 4.— С. 81— 83.
 22. Сторчун Е.В. Контактные преобразователи для фонокардиографии// Тезисы Всесоюзной конференции «Методы и средства измерения механических парамеров в системах контроля и управления».—Пенза: ВНТО им. С.Вавилова.— 1989.— —С.117—119.
 23. Смердов А.А., Сторчун Є.В., Смердова Т.А. Математичне моделювання біотехнічних систем // Тези Міжнародної науково—технічноїконференції «Досвід розробки та застосування приладотехнологічних САПР мікроелектроніки».—Львів: Міносвіти України.— 1995.— Ч.1.— С.15—16.
 24. Сторчун Є.В. Моделювання системи реєстрації біомеханічного сигналу переймів роділлі // Тези 4 Міжнародної науково—технічної конференції «Досвід розробки та застосування приладо—технологічних САПР мікроелектроніки». —Львів: Мін.¬освіти України.— 1997.— С.178—179.
 25. Свидетельство на промобразец № 16398 СССР. Преобразователь для сфигмоартериографии/Е.В.Сторчун, Б.В.Осыка,Л.И.Синяева, Г.В. Мацкевич,И.М.Милиянчук (СССР).— № 28306; Заявлено 05.03.83; Зарегистрировано 10.01.84; Опубл. Бюл. Промышленные образцы. Товарные знаки.—1984.—№ 4.—С.65 .
 26. А.с. 1568968 СССР, МКИ A 61B 5/02.Преобразователь для фонокардиографии/ Е.В. Сторчун, Д.С. Волженский, Н.П. Щибря, С.П. Кудэровец (СССР ). — № 4364072/28—13; Заявлено 15.01.88; Опубл. 07.06.90, Бюл. № 21. —2с.
 27. А.с.1597174 СССР, МКИ A 61B 5/02. Датчик для апекскардиографии / Е.В.Сторчун, А.Г. Тищенко, Л.В. Кушнирук, Д.С. Волженский (СССР ). — № 4056431/30 —14; Заявлено 14.04.86; Опубл. 07.09.90, Бюл. № 37.—2с.
 28. А.с. 1808305 СССР, A 61B 5/02. Преобразователь для фонокардиографии / Е.В. Сторчун (СССР).— № 4868979/14; Заявлено 25.09.90;Опубл.15.04.93, Бюл. № 14.— — 2с.
 29. Патент 2085111 Россия, МКИ С1 6А 61В 5/02. Устройство для измерения пульса /Азаргаев Л.Н. (Россия), Бороноев В.В. (Россия), Поплаухин В. Н. (Россия), Сторчун Е.В. (Украина).—№ 93052557/14; Заявл. 15.11.93; Опубл. 27.07.97, Бюл. № 21. — 5с.
 30. Моделювання поширення механічних сигналів у середовищі м`яких тканин організму людини / Сторчун Є.В.; Держ. університет «Львівська політехніка». —Львів ,1996. —7с.—Укр.— Деп. в ДНТБ України 09.01.97 р., № 42 — Ук 97 // Анот. в реф. ж. Депоновані наукові роботи. — 1998. — № 1. — с.101.