Василюк Софія Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Василюк Софія Володимирівна
Vasyluk sv.JPG
Доцент кафедри
Дата народження 10.12.1979 р.
Місце народження Львівська область, Жовківський район, с. Мацошин
Чоловік Франів Ігор Андрійович
Громадянство Українка
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2001
Спеціальність Хімічна технологія фармацевтичних препаратів
Галузь наукових інтересів Біоекономіка, Біотехнологія, Органічна хімія
Науковий ступінь Кандидат хімічних наук (2008), Доктор економічних наук (2021)
Вчене звання Старший науковий співробітник
Дата присвоєння в.з. 2013
Поточне місце роботи Кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології, Інститут хімії та хімічних технологій

Наукові інтереси:

Біоекономіка, Біотехнологія. Пошук і розробка нових біологічно активних речовин, в тому числі й нових лікарських субстанцій. Синтез і дослідження хімічних, фізико-хімічних властивостей та біологічної активності естерів тіосульфокислот та сполук хіноїдної структури. Деякі проблеми захисту навколишнього середовища.

Професійна діяльність

З 2002 року по теперішній час працює на кафедрі ТБСФБ НУ “Львівська політехніка”. За час роботи займала наукові посади від інженера ІІІ категорії до старшого наукового співробітника. З 2009 року суміщала науково дослідну роботу з викладанням займаючи посади асистента і старшого викладача. З вересня 2017 року працює на посаді доцента кафедри ТБСФБ.

Педагогічна діяльність

Найменування навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем:

 1. Математичне моделювання мікробіологічних процесів.
 2. Моделювання та масштабування біотехнологічних виробництв у системі GMP
 3. Біоінформатика
 4. Біоінформатика та інформаційні технології в біотехнології
 5. Віртуальне прогнозування біоактивності
 6. Банки даних для біотехнології

Наукова діяльність

У 2008 році захистила кандидатську дисертаційну роботу на тему “Синтез та властивості алкілових, алкілфункціоналізованих та нітрогенвмісних гетероциклічних тіосульфоестерів” за спеціальністю 02.00.03 — органічна хімія.

У 2013 році отримала вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 02.00.03 - органічна хімія.

У 2021 році захистила докторську дисертаційну роботу на тему "Становлення біоекономіки в умовах просторового розвитку регіону" за спеціальністю 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Працювала над виконанням 15 науково-дослідних робіт (у тому числі 7 держбюджетних тем; 2 – госпдоговірні НДР; 7 – НДР за спільними міжнародними проектами).


Наукові публікації

Понад 150 наукових праць, серед яких 9 статтей у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science та 3 колективні монографії. Патентоспроможну інформацію захищено 6 патентами України (з них 2 патенти на винахід).

Список основних наукових праць
 1. Kuz'menko L, Avdeenko A, Konovalova S, Vasylyuk S., etc. Synthesis and study of pesticidal activity of some N-arylthio-1,4-benzoquinone imines. Biointerface Research in Applied Chemistry Vol. 9, Is.5, 2019, р. 4232 – 4238.
 2. Vasylyuk S., Komarovska-Porokhnyavets O., Novikov V., Lubenets V. Modification of alkyl esters of 4-aminobenzenethiosulfonic acid by s-triazine fragment and investigation of their growth-regulative activity. Chemistry and Chemical Technology. -2018. - .V.12 (1). – P. 24-28
 3. Lubenets V, Vasylyuk S., Monka N, Bolibrukh K., etc. Synthesis and antimicrobial properties of 4-acylaminobenzenethiosulfoacid S-esters. Saudi Pharmaceutical Journal. – 2017. – Vol.25, № 2. – P. 266–274.
 4. Oriabinska L. B., Starovoitova S. О., Vasylyuk S., Novikov V. P., etc. Ethylthiosulfanilate effect on Candida tropicalis The Ukrainian Biochemical Journal. – 2017. – Vol.89, № 5. – P. 70–76.
 5. Lubenets V., Parashchyn Z., Vasylyuk S., Novikov V., etc. The S-methyl-(2-methoxycarbonylamino-benzimidazole-5) thiosulfonate as potential anticancer agents. Global journal of Pharmacy & pharmaceutical Science. – 2017. – Vol.3, № 2. – P. 001–003.
 6. Василюк С.В. Роль кластерів у реалізації потенціалу біоекономіки. Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. Видавничий дім «Гельветика». Вип. 65. 2021. – С. 83-88
 7. Василюк С.В. Перспективи створення біотехнологічного кластера у Львівській області. Економіка та суспільство. 2021. № 23. Науковий електронний журнал. URL: https://economyandsociety.in.ua/ index.php/journal/article/view/488.
 8. Лубенець В. І., Василюк С.В., Наконечна А. В., Маліцька А. В. та ін. Рістрегулятор та біоцид для боротьби з фітопатогенною мікрофлорою при фіторекультивації нафтозабруднених грунтів. Патент на винахід. 119218 / заявн. Національний університет "Львівська політехніка". – a201805925; заявл. 29.05.2018; опубл. Опубліковано 10.12.2018, бюл. № 23
 9. Лубенець В.; Василюк С.В., Кичун О.; Ясниський О. та ін. Антимікробний препарат пролонгованої дії мінімаст. Патент на винахід. 119202 заявн. Національний університет "Львівська політехніка". – a201712242; заявл. 11.12.2017; опубл. Опубліковано 11.02.2019, бюл. № 3

Нагороди та стипендії

У 2009р. Василюк С.В. здобула премію Львівської облдержадміністрації та Львівської обласної ради для талановитих молодих учених і спеціалістів. У 2011 р. здобула стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених.

Контакти

E-mail: sofiia.v.vasyliuk@lpnu.ua