Білинська Наталя Євгенівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гембарська Наталя Євгеніївна
Bilynska1.jpg
Дата народження 1973 р.
Alma mater Львівська комерційна академія
Спеціальність «Облік і аудит»
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Поточне місце роботи кафедра фінансів, обліку і аналізу, Інститут підприємництва та перспективних технологій , Національний університет «Львівська політехніка».

Гембарська Наталія Євгеніївна — старший викладач кафедри фінансів, обліку і аналізу, Інституту підприємництва та перспективних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження 1973 р.

Освіта

1995 — закінчила Львівську комерційну академію, спеціаліст з обліку і аудиту;

2001 — закінчила Львівську комерційну академію, магістр з економіки і підприємництва;

2015 — захистила кандидатську дисертацію «Позабалансовий облік в системі управління підприємством» за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» (диплом кандидата економічних наук ДК № 029265 від 30.06.2015).

Професійна діяльність:

1995 - 1997 — бухгалтер ДПРТ «Ярина» — Дрогобич;

1998 — головний бухгалтер ТВУВКГ — Трускавець;

2000 — 2007 — викладач Дрогобицького коледжу статистики, голова циклової комісії спеціальних дисциплін — Дрогобич;

2002 — 2007 — викладач Приватного вищого навчального закладу «Інститут управління» — Дрогобич;

2007 — 2016 — старший викладач кафедри обліку і аудиту Інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

З 2016 по даний час — старший викладач кафедри фінансів, обліку і аналізу Інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

Навчальна робота

Лекційні курси:

 • «Бухгалтерський облік»,
 • «Фінансовий облік і звітність»,
 • «Податкова система»,
 • «Бухгалтерська звітність підприємства».

Наукові інтереси

Позабалансовий облік в системі управління підприємством; проблеми обліку, аналізу та контролю на підприємствах в умовах сьогодення і напрямки їх вирішення; діджиталізація в економіці та вищій освіті.

Вибрані публікації за останні 5 років

 1. Білинська Н.Є. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління об’єктами позабалансового обліку // Глобальні та національні проблеми економіки. - Електронне наукове фахове видання. - 2015.- № 3. – С. 835-840.
 2. Білинська Н.Є. Сучасні тенденції розвитку бухгалтерського обліку в Україні // Збірник тез доповідей за матер. ХІ науково - практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні», (30 березня – 4 квітня 2015 р., Львів) / Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка». - 2015. – С.124 – 126.
 3. Білинська Н.Є. Управлінський позабалансовий облік у системі менеджменту підприємства // Зб. тез за матер. ХІ наук.-техн. конф. наук.-пед. працівників «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні», (4 – 8 квітня 2016 р.). / НН ІППТ НУ «Львівська політехніка», -Львів: ЗУКЦ, 2016. – С.125 – 128.
 4. Гембарська Н. Є. Особливості організації облікового процесу об’єднання співвласників багатоквартирних будинків // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2016. – Вип.8 (16) № ч. 1. – С. 124–126.
 5. Гембарська Н. Є. Особливості інформаційного забезпечення процесу прийняття стратегічних управлінських рішень на підприємстві // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2017. – Вип.8 (16) № ч. 1. – С. 92–95.
 6. Гембарська Н. Є. Ключові елементи облікової політики щодо об'єктів позабалансового обліку підприємства // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : збірник тез доповідей XIІI Науково-практичної конференції, Львів, 27–31 березня 2017 р. – 2017. – С. 90–92.
 7. Гембарська Н. Є. Організація обліку доходів і витрат розпорядників бюджетних коштів // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп'ютерних технологій в Україні : збірник тез доповідей ХIV Науково-практичної конференції (Львів, 17-20 квітня 2018 р.). – 2018. – C. 53–55.
 8. Гембарська Н. Є. Фінансове планування інноваційної діяльності підприємства: стратегічний аспект // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2018. – № 9 (41), ч. 1. – С. 122–125.
 9. Гембарська Н. Є. Сутність і завдання обліку інноваційних процесів на підприємстві // Technologie informacyjne i innowacyjne w XXI wieku : międzynarodowa konferencja naukowa, 20.09.2018–22.09.2018, Katowice, Poland. – 2018. – C. 29.
 10. Гембарська Наталія Євгеніївна, Данилків Христина Петрівна, Фаринович Ірина Володимирівна. Податкова оптимізація на підприємстві: сутність та організаційні заходи. Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 8(52), ч. 1 – С. 33-38.
 11. Iryna V. Farynovych, Khrystyna P. Danylkiv, Nataliia Y. Hembarska. Factors influence on the efficiency of management of the municipal enterprises, Ефективна економіка. – 2019. – Вип. 11. Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7419 (Accessed 02 Dec 2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.67
 12. Nataliia Hembarska, Khrystyna Danylkiv, Iryna Farynovych. Modern methods of receivables management: ways to reduce the risk of bad debts. Digital economy and digital society. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. Katowice School of Technology. Monograph 22. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2019. – 336 p. (P. 7-13).
 13. Гембарская Н.Е. МОТИВАЦИЯ КАК РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ / Н.Е. Гембарская // Материалы VII Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы социально-трудовых отношений», посвященной 60-летию основания Института социально-экономических исследований ДФИЦ РАН (г. Махачкала, 22 ноября 2019 г.) – Махачкала: ДФИЦ РАН / Издательство «Апробация» – 2019. - 434 с. (С. 151-154)
 14. Гембарська Н.Є. Інвентаризація в контексті управління ресурсним забезпеченням підприємства / Н. Є. Гембарська // Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 01 листопада 2019 р. Полтава: РВВ ПДАА, 2019. - С. 43 - 45.
 15. Гембарська Н. Є. Податкове планування в системі управління підприємством // 2nd International Scientific Conference – Informational and Innovation Technologies in the XXI Century. Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Poland, 23-24 września, 2019. – C. 29.
 16. Гембарська Н. Є. Звіт про управління: сутність, принципи складання і призначення // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти : збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, Дніпро, 28–29 березня 2019 р. Ч. 1. – 2019. – C. 71–74.
 17. Гембарська Н. Є. Облік гарантій і забезпечень на підприємстві: існуюча практика та пропозиції // Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої пам’яті професора, заслуженого працівника вищої школи Дмитра Мусійовича Фесенка (м. Полтава, 23 квітня 2019 року). – 2019. – C. 54–57.
 18. Гембарська Н. Є. Організація обліково-аналітичного забезпечення діяльності територіальних громад // Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 18–19 квітня 2019 р.). – 2019. – C. 203–206.
 19. Гембарська Н.Є. Віртуальні активи: суть та перспективи використання в Україні. Н.Є.Гембарська // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: ІV Всеукраїнська науково-практична конференція, 30-31 березня 2020 р. м. Дніпро. – 2020.
 20. Hembarska N. Blockchain in accounting: opportunities and prospects // Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2020 року, м. Херсон). – 2020. – C. 593–595.
 21. N. Ye. Hembarska. Social responsibility for business as an integrated sustainable development. Monograph.: колективна монографія / N. Hembarska, K. Danylkiv, К. Ноrbova. - Theoretical and applied aspects of sustainable development. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. Katowice School of Technology. Monograph 33. Katowice School of Technology, 2020. – 229 p (P. 5-11).
 22. N. Ye. Hembarska. DIGITAL INFRASTRUCTURES FOR BUSINESS: UKRAINIAN EXPERIENCE AND DEVELOPMENT PROSPECTS) : коллективная монография / Инновационное развитие экономики и права в контексте цифровизации, г. Барановичи, Республика Беларусь, 2020. – 564 с. (С. 44-49).
 23. Khrystyna P. Danylkiv, Nataliia Ye. Hembarska, Khrystyna V. Gorbova. Concept of own pedagogical activity in higher education. Vzdelávanie a spoločnosť V. Prešovskej univerzity v Prešove, Slovensko. 2020. – 452 р. (Р. 186-196).
 24. Kh.P. Danylkiv, N.Ye. Hembarska, V.Ya. Havran, I.I. Hrybyk. Economic and mathematical modeling of the efficiency estimation of current use assets through correlation and regression approach. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». – 2020. – Т. 4, № 1. – С. 1-10.
 25. Nataliia Ye. Hembarska, Khrystyna P. Danylkiv, Khrystyna V. Gorbova. Disclosure of Off-Balance Sheet Accounting Data in the Enterprise’s Financial Statements. Облік і фінанси. – 2020. – №2 (88). – С. 12-17.

Контакти

вул. Горбачевського, 18, м. Львів, 79044; 32-й корпус, кімн. 308

E-mail: nataliya.y.bilinska@lpnu.ua