Бліхар Марія Миронівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Бліхар Марія Миронівна
БЛІХАР МАРІЯ 2.JPG
доктор юр. наук, доцент
Дата народження 4 грудня 1982 року.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 2005 р.
Спеціальність міжнародні відносини
Галузь наукових інтересів Фінансово-правова природа інвестиційних відносин.
Кваліфікаційний рівень Економіст-міжнародник. Перекладач
Науковий ступінь кандидат економічних наук, доктор юридичних наук
Дата присвоєння н.с. 2010 р.; 2018 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2019 р.
Поточне місце роботи кафедра адміністративного та інформаційного права, Інститут права, психології та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Бліхар Марія Миронівна — кандидат економічних наук, доктор юридичних наук, доцент кафедри адміністративного та інформаційного права Інституту права, психології та інноваційної освіти, Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта

 • У 2005 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет міжнародних відносин
 • У 2005-2010 рр.. ‒ навчалась в аспірантурі Львівського національного університеті імені Івана Франка.
 • У 2010 році захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (08.00.02. світове господарство і міжнародні економічні відносини) в Інституті світової економіки і міжнародних відносин Національної Академії Наук України, м. Київ, на тему: «Зовнішньоторговельна політика країн Центральної та Східної Європи в умовах членства в ЄС».
 • У 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право) в Інституті права та психології Національного університету «Львівська політехніка» на тему: «Правова природа інвестиційних відносин: фінансово-правове регулювання».


Професійна діяльність

Навчально-методична робота

Викладає курси:

 • Фінансове право;
 • Податкове право;
 • Бюджетне право;
 • Митне право.

Наукові зацікавлення:

фінансове право; податкове право; бюджетне право та різні аспекти фінансово-правового регулювання інвестиційної діяльності.


Наукова діяльність

Бліхар М. М. досліджує проблематику правового регулювання залучення іноземних інвестицій в економіку України, яке останнім часом є одним з найважливіших питань національної економіки. Вихід із глибокої соціально-економічної кризи неможливий без кардинального збільшення інвестицій у реальний сектор економіки, та створення надійної і керованої системи залучення інвестиційних ресурсів, що забезпечить економічне зростання. Інвестиції забезпечують підтримку життєдіяльності суспільства, розвиток усіх його сфер,задоволення нових, все більш складних і різноманітних потреб людини. Державаактивно впливає на інвестиції, встановлюючи правила, що регулюють інвестиційні відносини, і виступаючи їх учасником. Недосконалість правового регулювання іноземного інвестування в Україні, зумовлює необхідність дослідження зазначених проблем та формування пропозицій щодо їх вирішення. У цьому контексті вивчаються шляхи удосконалення оптимізації державного регулювання інвестиційних відносин за допомогою норм та інститутів фінансового права.

Зростання економічних показників України можливе лише за умови формування оптимального пакета ефективного інвестування нових проектів, що забезпечують використання переваг в наявності потужного природно-ресурсного потенціалу країни іунікального географічного положення.

Оскільки прямі іноземні інвестиції в даний час трактуються як важливий засіб вирішення основних економічних проблем в Україні, як фактор прискорення модернізації економіки і спосіб більш активного залучення держави в міжнародне економічне співробітництво, то існує потреба вивчення проблем іноземної інвестиційної діяльності в рамках трансформаційних і глобалізаційних процесів. Формування відповідних пропозицій і рекомендацій, які можуть бути корисними, як для подальших досліджень означеної проблеми, так і для використання в законодавчій і правозастосовній діяльності.

Наукові інтереси

 • фінансове право;
 • податкове право;
 • бюджетне право та різні аспекти фінансово-правового регулювання.

Брала участь у Міжнародних науково-практичних конференціях і семінарах та отримала відповідні Сертифікати участі:

 • Medzinarodna Vedecka Konferencia „Europska tradicia v medzinarodnom prave: uplatnovanie l`udskych prav”, 6‒7 maj 2016 r. (Bratislava, Slovenska republika);
 • Miedzynarodna Konferencja Naukova „Bezpieczenstvo prawne panstw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska ‒ Slowacja ‒ Ukraine”, 15‒17 wrzesnia 2016 r. (Lublin, Republic of Poland);
 • Medzinarodna Vedecko-Prakticka Konferencia „Inovacia Pravne Veda v Procese Europskej Integracie”, 10‒11 marca 2017 r. (Sladkovicovo, Slovenska republika);
 • Training-seminar „Legal education in modern university: project-based approach to the work organization according to the guidelines of the European Qualifications Framework (experience of the Paneuropean University”, 22‒24 march 2017 r. (Sladkovicovo, Slovenska republika);
 • International research and practice conference „Urgent Problems of Law on the Modern Stage of Statehood development”, 20‒21 October 2017 r. (Lublin, Republic of Poland);
 • 5th International Scientific Seminar „Formation of Knowledge Economy as the Basis for information Society”, 16‒19 December 2017 (Vienna, Austria).

Пройшла міжнародне стажування:

 • 22 березня 2017 року — 24 березня 2017 року — в Університеті Данубіус (м. Сладковічево, Словацька Республіка);
 • 22 січня 2018 року — 5 лютого 2018 року — в Університеті Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Республіка Польща).

Навчально-методична робота

Розробила навчально-методичні комплекси (навчальна та робоча програма дисципліни, методичні рекомендації до проведення семінарських занять і самостійної роботи, перелік питань на іспит, варіанти типових тестів на проведення поточних залікових та екзаменаційних контролів) з таких дисциплін: міжнародне економічне право, міжнародне приватне право, основи права Європейського Союзу.

Авторка понад 130 публікацій наукового, навчального та методичного змісту, зокрема:

Монографії, підручники, навчальні посібники:

 1. Бліхар М. М. Політологічний енциклопедичний словник / уклад.: [Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна, І. О. Поліщук та ін.]; за ред. М. П. Требіна. Х.: Право, 2015. 816 с.
 2. Бліхар М. М. Судові та правоохоронні органи України: навчальний посібник / М. В. Ковалів, С. С. Єсімов, Ю. С. Назар [та ін.]. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2016. 388 с.
 3. Бліхар М. М. Фінансове право: навчальний посібник / Ю. С. Назар, Л. М. Сукмановська, О. Б. Мороз, М. М. Бліхар. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2017. 580 с.
 4. Бліхар М. М. Фінансово-правова природа інвестиційних відносин: монографія. Львів: Ліга-прес, 2017. 792 с.

Наукові публікації у виданнях, що входять у Scopus або Web of Science:

 1. Бліхар М. М., Наумкіна С. М., Revisiting The Issue of Future Teachers’ Political Culture Formation. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. 2017. № 8. С. 83‒86. (індексується Web of Science).
 2. Бліхар М. М., Мігус І. П., Андрієнко В. М., Молодецький С. С. Методика прогнозування банкрутства та рейдерства як інструмент державного моніторингу стану фінансової безпеки України. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2018. Том 1. С. 267‒274. (індексується Web of Science).

Наукові публікації у фахових виданнях України:

 1. Бліхар М. М. Інвестиційні відносини як об’єкт фінансово-правового регулювання. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: «Право». 2015. Вип. 35, ч. 1, т. 2. С. 97–101.
 2. Бліхар М. М. Правова природа інвестиційної діяльності: адміністративно-правове дослідження. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: «Право». 2015. Вип. 31, т. 2. С. 105‒110.
 3. Бліхар М. М. Публічність як критерій виокремлення частки відносин інвестиційної діяльності. Право і суспільство. 2015. № 6, ч. 2. С. 112–117.
 4. Бліхар М. М. Публічно-правова діяльність держави в фінансово-інвестиційній сфері. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Сер.: «Юридичні науки». 2015. № 825. С. 18–26.
 5. Бліхар М. М. Система інвестиційних відносин, що складають предмет фінансово-правового регулювання. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: «Юриспруденція». 2015. № 16, т. 1. С. 75‒78.
 6. Бліхар М. М. Суб’єкти фінансового права і фінансово інвестиційних правовідносин. Порівняльно-аналітичне право. 2015. № 4. С. 215–219. URL: http://www.pap.in.ua/4_2015/67.pdf.
 7. Бліхар М. М. Финансово-правовое регулирование инвестиционной деятельности в Украине: основы формирования их правосубъектности. Legea si Viata. 2015. № 11. С. 20–23.
 8. Blikhar M. Financial and legal nature of investment activity. European political and law discourse. 2015. Vol. 2, іss. 6. P. 59–65.
 9. Бліхар М. М. Дефініція поняття податкового регулювання інвестиційної діяльності. Молодий вчений: науковий журнал. 2016. № 8 (35). С. 66–69.
 10. Бліхар М. М. Об’єкт інвестиційного регулювання під час здійснення бюджетної діяльності. Форум права. 2016. № 1. С. 16–22. URL: http://nbuv.gov.ua/jpdf/FR_index.htm_2016_1_5.pdf.
 11. Бліхар М. М. Правова природа податку з огляду на його юридичні ознаки та елементи. The scientific heritage. 2016. № 2 (2). С. 64–68.
 12. Бліхар М. М. Правова характеристика стадій бюджетного процесу. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Сер.: «Юридичні науки». 2016. № 855. С. 323‒329.
 13. Бліхар М. М. Правове регулювання інвестиційної діяльності в податкових правовідносинах. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: «Юридичні науки». 2016. № 6. С. 38‒41.
 14. Бліхар М. М. Суб’єктивний склад бюджетних правовідносин, що стосуються інвестиційної діяльності. Історико-правовий часопис: науковий журнал. 2016. № 1 (7). С. 87–91.
 15. Blikhar M. Regulation of investment relations as a legal factor of investment security of state. Zbiór artykułów naukowych: Bezpieczenstwo prawne panstw demokratycznych w procesie integracji europejskiej. 2016. S. 127‒132.
 16. Бліхар М. М. Правовий статус органів фінансового контролю при здійсненні інвестиційної діяльності. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 5. С. 161‒165.
 17. Бліхар М. М. Правові засади фінансового контролю при здійсненні інвестиційної діяльності. Visegrad Journal on Human Rights. 2017. № 1. Р. 17‒22.
 18. Бліхар М. М. Фінансово-правова відповідальність при здійсненні інвестиційної діяльності. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Сер.: «Юридичні науки». 2017. № 865. С. 169‒176.


Публікації в інших виданнях:

 1. Бліхар М. М. Конституційно-правові гарантії забезпечення прав і свобод людини та громадянина в Україні. Теорія і практика конституціоналізму: український та зарубіжний досвід: матер. учасн. Першої наук.-практ. конф. (м. Львів, 30 квіт. 2015 р.). Львів: Ліга-прес, 2015. С. 61–65.
 2. Бліхар М. М. Фінансово-правова природа частки відносин, пов’язаних з інвестиційною діяльністю. Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави: зб. тез учасн. IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 30 квіт. 2015 р.). Львів: ІНПП, 2015. С. 237–239.
 3. Бліхар М. М. Правові основи суб’єктів інвестиційної діяльності у системі українського фінансового права. Цінність права як найефективнішого регулятора суспільних відносин: зб. тез учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2–3 жовт. 2015 р.). Харків: Східноукр. наук. юрид. орг., 2015. С. 43–47.
 4. Бліхар М. М. Правове регулювання інвестиційної діяльності у системі фінансового права України. Людина і закон: публічно-правовий вимір: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 2–3 жовт. 2015 р.). Дніпропетровськ: Правовий вимір, 2015. С. 49–53.
 5. Бліхар М. М. Фінансові інститути та органи як суб’єкти фінансово-інвестиційних правовідносин у сфері державного інвестування. Політико-правові реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: зб. тез учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Херсон, 9–10 жовт. 2015 р.). Херсон: Гельветика, 2015. С. 114–117.
 6. Бліхар М. М. Аналіз та шляхи удосконалення фінансово-правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні. Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 30–31 жовт. 2015 р.). Запоріжжя: ЗНУ, 2015. С. 89–93.
 7. Бліхар М. М. Класифікація суб’єктів бюджетних правовідносин, що стосуються інвестиційної діяльності. Теорія і практика конституціоналізму: український та зарубіжний досвід: матер. учасн. Другої наук.-практ. конф. (м. Львів, 29 квіт. 2016 р.). Львів: ІНПП, 2016. С. 94–100.
 8. Бліхар М. М. Визначення поняття податкового регулювання інвестиційної діяльності. Правове регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та вимоги сьогодення: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 22–23 лип. 2016 р.). Запоріжжя: Істина, 2016. С. 75–78.
 9. Бліхар М. М. Ґенезис і сутність інвестиційної діяльності: фінансово-правовий вимір. Evropska tradicia v medzinarodnom prave: uplatnovanie l`udskych prav: Medzinarodna vedencka konferencia, 6–7 maj 2016. Bratislava, 2016. S. 149–152.
 10. Бліхар М. М. Бюджетна інвестиційна діяльність: об’єкти та напрями бюджетного інвестування. Сучасні правові системи світу в умовах глобалізації: реалії та перспективи: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 11–12 берез. 2016 р.). Київ: Центр правових наук. дослідж., 2016. С. 96–98.
 11. Бліхар М. М. Баланс інтересів як мета ефективного фінансово-правового регулювання інвестиційної діяльності в умовах євроінтеграції. Inovacia pravne veda v procese europeskej integracie: zbornik prispevkov z medzinarodna vedecko-prakticka konferencia (Sladkovicovo, 10‒11 marca 2017 r.). Slovenska respublika: Vysoka skola Danubius, 2017. S. 195‒198.
 12. Бліхар М. М. Фінансовий контроль при здійсненні інвестиційної діяльності. Теорія і практика конституціоналізму: український та зарубіжний досвід: матер. учасн. Третьої наук.-практ. конф. (м. Львів, 19 трав. 2017 р.). Львів: ІНПП, 2017. С. 46‒50.
 13. Бліхар М. М. Юридична відповідальність за порушення встановленого порядку при здійсненні інвестиційної діяльності. Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави: зб. тез учасн. IІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 30 трав. 2017 р.). Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2017. С. 81‒83.
 14. Бліхар М. М. Фінансово-правове регулювання інвестиційної діяльності в умовах євроінтеграції // Правові засади європейської та євроатлантичної інтеграції України: досягнення та перспективи: матеріали учасників заочної науково-практичної конференції (Львів, 31 жовтня 2017 року). – 2017. – C. 51–54.
 15. Бліхар М. М. Публічність як підстава виокремлення фінансово-інвестиційних відносин // International research and practice conference «Urgent problems of law on the modern stage of statehood development» : Conference proceedings, October 20‒21, 2017. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing». ‒ P. 126‒129.
 16. Бліхар М. М. Конституційне право та фінансове право: точки дотику при здійсненні бюджетно-інвестиційної діяльності. Теорія і практика конституціоналізму: український та зарубіжний досвід: матер. учасн. Четвертої всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Львів, 27 квіт. 2018 р.). Львів: ІНПП, 2018. С. 145–150.
 17. Бліхар М. М. Конституційні права та свободи людини як основний критерій легітимності публічної влади. Сучасний конституціоналізм: проблеми теорії та практики: матер. наук. семінару (м. Львів, 22 червня 2018 р.). Львів: ЛьвДУВС, 2018. С. 19–23.

Навчально-методичні публікації:

 1. Основи права Європейського Союзу: метод. Вказівки до виконання контрольної роботи: для студентів базового напряму 6.030401 «Правознавство» / уклад.: М.М. Бліхар. Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2015. 16 с.
 2. Основи права Європейського Союзу: метод. Вказівки щодо підготовки семінарських занять та самостійної роботи для студентів спеціальності 6.030401 «Правознавство» / уклад.: М.М. Бліхар. Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2015. 28 с.
 3. Міжнародне приватне право : методичні вказівки щодо проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання для напряму 6.030401 «Правознавство» / уклад. : М. М. Бліхар. Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2017. 35 с.
 4. Основи права Європейського Союзу: методичні вказівки щодо проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання для напряму 6.030401 «Правознавство» / уклад. : М. М. Бліхар. Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2017. 31 с.
 5. Міжнародне приватне право : Методичні вказівки щодо виконання контрольної (індивідуальної) роботи студентів денної форми навчання для напряму 6.030401 «Правознавство» / Укл.: М. М. Бліхар Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2017. 21 с.
 6. Основи права Європейського Союзу : методичні вказівки щодо виконання контрольної (індивідуальної) роботи студентів денної форми навчання для напряму 6.030401 «Правознавство» / уклад. : М. М. Бліхар. Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2017. 18 с.
 7. Міжнародне приватне право : методичні вказівки щодо проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи студентів заочної форми навчання для напряму 6.030401 «Правознавство» / уклад. : М. М. Бліхар. Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2017. 33 с.
 8. Основи права Європейського Союзу: методичні вказівки щодо проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи студентів заочної форми навчання для напряму 6.030401 «Правознавство» / уклад. : М. М. Бліхар. Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2017. 31 с.

Посилання на авторські профілі:

Web of science Researcher ID V-8706-2017 Google Academiia https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=26YvnVsAAAAJ&view_op=list_works&authuser=1&sortby=pubdate ORCID ID: 0000-0003-2974-0419 Scopus https://id.elsevier.com/settings/redirect?code=5OuSWyiA7gVRUC6803qB_vuLYQv31PSVotVF2WGJ# ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Mariia_Blikhar


Контакти

вул. Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19 -й корпус, кімната 311

E-mail: blikharm@ukr.net