Андрусяк Іванна Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Андрусяк Іванна Володимирівна
Andrusjak3.jpg
к.ф-м.н., доцент
Дата народження 15 листопада 1980 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський університет імені Івана Франка
Дата закінчення 2003 р.
Спеціальність математика
Галузь наукових інтересів цілі функції, функції аналітичні в одиничному крузі. Зростання аналітичних функцій.
Кваліфікаційний рівень математик, викладач математики
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Дата присвоєння н.с. 2010 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра вищої математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Андрусяк Іванна Володимирівна — кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри вищої математики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Дата народження: 15 листопада 1980 року.

2003 — закінчила Львівський національний університет іменіІвана Франка за спеціальністю «математика».

2010 — кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю«математичний аналіз».

Тема дисертації; Зростання аналітичних функцій із заданою послідовністю нулів [Текст] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Андрусяк Іванна Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Л., 2010. — 131 арк. — Бібліогр.: арк. 123-131..

2006 — асистент кафедри вищої математики.

2012 — старший викладач кафедри вищої математики.

2015 — доцент кафедри вищої математики.

Навчальна робота

В університеті читає курси

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій

Наукові інтереси

Цілі функції, функції аналітичні в одиничному крузі. Зростання аналітичних функцій.

Основні публікації

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 • Pelcharska Ivanna. On zeroes and coefficients of analyticfunction in the unit disc. .// International conference dedicated to thecentennial of B.Ya. Levin (1906-1993). Kharkiv, August 14-17, 2006. p.31-32.
 • І.В.Андрусяк. Нулі і коефіцієнти аналітичних функцій.//Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». — 2008. Вип.625, № 625. — с.43-47.
 • I.V.Andrusyak, P.V.Filevych. The growth of an entirefunction with a given sequence of zeros. // Mat. Studii. — 2008. — V. 30, No.2.— p.115-124.
 • І.В.Андрусяк, П.В.Філевич. Мінімальне зростання цілої функції із заданими нулями. // Вісник Чернів. у-ту. — 2008. — Вип. 421. —с.13-19
 • Андрусяк І.В., Шеремета М.М. Про нулі і коефіцієнти цілоїфункції з борелевим винятковим значенням. // Міжнародна конференція аналіз і топологія.Львів 26 травня —7 червня 2008 р. ст.59.
 • І.В.Андрусяк, П.В.Філевич. Зростання цілих функцій, показник збіжності нулів яких є цілим числом. // Мат. студії. — 2009. — Т.32, № 1. —с.12-20.
 • І.В.Андрусяк. Зростання цілих функцій, показник збіжності нулівяких є цілим числом. // Український математичний конгрес — 2009 (до 100-річчя від дня народження Миколи М. Боголюбова). Київ, 27-29 серпня 2009 р. http://www.imath.kiev.ua/~congress2009/partUMC2009.html
 • І.В.Андрусяк, П.В.Філевич. Зростання аналітичної функції в одиничному крузі. // Міжнародна конференція з комплексного аналізу пам’яті А.А.Гольдберга (1930-2008). Львів: 31 травня — 5 червня 2010 р. ст.70.
 • Andrusyak I.V., Filevych P.V. The growth of entire functionswith a given sequence of zeroes // Тези доп. International conference dedicatedto the 120-th anniversary of Stephan Banach. — Lviv, 17-21 September, 2012. —P. 120
 • І. В. Андрусяк, П. В. Філевич Зростання цілих функцій із заданою послідовністю нулів // Abstracts. International Conference «Complexanalysis and related topics». — Lviv, September 23-28, 2013. — Львів, 2013. —P. 99
 • Andrusyak I.V., Filevych P.V. Radial boundary values of lacunary power series // Карпатські матем. публікації. – 2014. – Т. 6, № 1. – С. 4-7.
 • Андрусяк І.В., Філевич П.В. Коефіцієнти степеневого розвинення і а-точки цілої функції // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка».—2014. —№ 804: Фізико-математичні науки.—C. 70—74.
 • Сухорольський М.А., Андрусяк І.В., Коляса Л.І. Базис у просторі функцій, аналітичних у смузі // XVI Міжнародна наук. конф. ім. акад. Михайла Кравчука: матеріали конф., Київ, 14-15 травня 2015 р.– Київ, 2015.—С. 178–181.
 • Andrusiak I.V., Andrusiak R.V., Pelyushkevych O.V., Flyud O.V. The Two-Phase Problem for One Quasilinear Hyperbolic System // Azerbaijan J. of Math.—2015. – Vol. 5, No 2—P.61-78.
 • Сухорольський М. А., Андрусяк І. В., Коляса Л. І. Системи степенів конформних відображень та спряжені до них системи функцій // Сьома міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації», Кам’янець-Подільський, 21–22 квітня. – 2016. – С. 219–220.
 • Андрусяк І.В., Філевич П.В. Коефіцієнти степеневого розвинення і а-точки цілої функції, яка має борелеве виняткове значення // Укр. мат. журн., 2016. – т. 68, № 2. – с.147–155.
 • Andrusyak, I.V., Filevych, P.V. / Coefficients of Power Expansion and a-Points of an Entire Function with Borel Exceptional Value // Ukr. Math. J. (2016) 68: 159–170.
 • Сухорольський М. А., Андрусяк І.В., Коляса Л.І., Бродяк О. Я. Біортогональні системи нелінійних комбінацій експоненціальних функцій // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Математика і інформатика”. – 2016. – Т.Випуск, №1 (28). – C. 125–135.
 • Мусій Р.С., Мельник Н. Б., Андрусяк І. В. Моделювання термомеханічної поведінки електропровідного циліндра з тонким покриттям за нестаціонарної електромагнітної дії / Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми механіки» (28-30 серпня 2017 року, Київ, Україна). – С. 65 // Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми механіки» (28-30 серпня 2017 року, Київ, Україна). – 2017. – C. 65.
 • Sukhorolsky M., Andrusyak I., Kolyasa L. Systems of powers of conformal mappings and conjugate systems of functions // Azerbaijan Journal of Mathematics. – 2017. – Vol.7, № 2. – P. 3–20.
 • Мусій Р.С., Мельник Н. Б., Андрусяк І. В. Побудова розв’язків динамічних задач термомеханіки двошарових електропровідних циліндричних тіл за нестаціонарної електромагнітної дії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки. – 2017. – № 3. – С. 157–160.
 • Мусій Р.С., Мельник Н. Б., Андрусяк І. В., Бродяк О. Я., Гошко Л. В. Математичне моделювання та аналіз термопружної поведінки електропровідного циліндра з тонким електропровідним покриттям за імпульсної електромагнітної дії // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки : збірник наукових праць / Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – 2018. – Вип. 17. – С. 123–133.
 • Андрусяк І. В., Бродяк О. Я. Системи біортогональних нелінійних комбінацій експоненціальних функцій // Прикладні проблеми механіки і математики. – 2019. – Вип. 17. – С. 93–97.
 • Лазько В. А., Мачуга О. С., Лозбень В. Л., Андрусяк І. В., Орищин О. Г. Напружений стан шаруватих анізотропних оболонок і пластин з міжфазними дефектами // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології : науковий збірник. – 2020. – Вип. 30. – С. 55–61.
 • Malanchuk O., Vistak M., Politanskyi R., Andrusyak I. Analysis of a Mathematical Model of Plate Structures Oscillations in MEMS // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH) : proceedings of the XVIth International conference, Lviv, April 22–26, 2020. – 2020. – C. 13–16.
 • Filevych Petro, Andrusyak Ivanna. The minimal growth of entire functions with given zeros along unbounded sets // Математичні студії. – 2021. – Vol. 54, iss. 2. – P. 146–153.
 • Kravets P., Lytvyn V., Vysotska V., Burov Y., Andrusyak I. Game task of ontological project coverage // CEUR Workshop Proceedings. – 2021. – Vol. 2851: Proceedings of the 2nd International workshop IT project management (ITPM 2021). Slavsko, Lviv region, Ukraine, February 16-18, 2021. – Р. 344–355.
 • Андрусяк І. В., Алєксєєв В. І., Івасик Г. В. Application of artificial locust swarm routing algorithm for VFR flights planning // Mathematical Modeling. – 2021. – Vol. 5, iss. 4. – P. 124–127.

Навчальні посібники:

Методичні розробки:

 1. Кратні інтеграли: Методичні вказівки і завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів iнженерно-технiчних спеціальностей/ Укл.: Р.С. Мусій, М.А. Сухорольський, С.І. Томецька, Д.М. Білонога, О.Г. Орищин, В.М. Гук, Й.Р. Желізняк, І.В.Андрусяк, О.Я. Бродяк, О.М. М’яус. — Львів Видавництво Львівської політехніки 2008. — 36c.
 2. Теорія ймовірностей та випадкові процеси: Індивідуальнізавдання до розрахунково-графічної роботи для студентів економічнихспецiальностей / Укл.: М.І.Вовк, І.М.Зашкільняк, В.К.Іванел, З.І. Крупка,І.Й.Куриляк, Є.М.Луцев, І.Я.Олексів, М.І. Сорокатий, Н.М. Тимошенко, Н.В. Бугрій,І.В.Андрусяк, І.П. Кшановський — Львів. Видавництво Львівської політехніки , 2009. — 75c.
 3. Ряди: Методичні вказівки та завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів iнженерно-технiчних спеціальностей/ Укл.: П. І. Каленюк, Л. В. Гошко, С. І. Томецька, М. І. Сорокатий, О. Я.Бродяк, О. М. М’яус, І. В. Андрусяк. — Львiв. Видавництво Львівської політехніки , 2009. — 48 c.
 4. Перетворення Фур’є. Операційне числення: Методичні вказівки і завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів iнженерно-технiчних спеціальностей / Укл.: Д. В. Уханська, М. І. Сорокатий, Р. І. Квіт, М. І. Кучма, О. Я. Бродяк, В. М. Гук, І. В. Андрусяк. — Львiв. Видавництво Львівської політехніки , 2009. — 84 c.
 5. Математика для економістів (фінансова математика, лінійна алгебра, аналітична геометрія, диференціальне числення функції однієї змінної):Методичні вказівки і завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів економічних спеціальностей / Укл.: М.І.Кучма, Н.М.Тимошенко, І.В.Андрусяк,Л.І.Коляса. — Львів. Видавництво Львівської політехніки , 2011. — 46 c.
 6. Математика для економістів (інтегральне числення,диференціальне числення функції декількох змінних, диференціальні рівняння):Методичні вказівки та завдання до розрахунково — графічної роботи для студентів економічних спеціальностей" /Укл.: М.І. Кучма, Н.М.Тимошенко,І.В.Андрусяк, Л.І.Коляса — Львів: Видавництво Львівської політехніки , 2012, −44c.
 7. А.З. Мохонько, Р.С. Мусій, Є.В.Черемних, І.В. Андрусяк та інші Теорія функцій комплексної змінної та операційне числення. Методичні вказівки та завдання для контрольних робіт для студентів інженерно-технічних спеціальностей дистанційної форми навчання – Львів, Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 90 c.
 8. І.В. Андрусяк, Д.М. Білонога, О. Я. Бродяк, І.П. Кшановський, О. М. М’яус, Т.М. Сало, М.І. Сорокатий Лінійна алгебра та аналітична геометрія: Завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів інженерно-технічних спеціальностей – Львів, Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 96 c.

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., ауд. 219

тел./факс: 258-25-40