Іличок Богдан Іванович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Іличок Богдан Іванович
Іличок.JPG
к.е.н., доцент
Дата народження 9 квітня 1966 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Управління ефективністю функціонування господарського комплексу регіону в умовах перехідної економіки
Науковий ступінь кандидат економічнх наук
Дата присвоєння н.с. 1999 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра теоретичної та прикладної економіки, Інститут адміністрування та післядипломної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Іличок Богдан Іванович — кандидат економічних нак, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Інституту адміністрування та післядипломної освіти, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 9 квітня 1966 року

Тема дисертації: Зайнятість в сільській місцевості в умовах перехідної економіки (на прикладі Львівської області) [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / Іличок Богдан Іванович ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. — Л., 1999. —.205л. + дод. — Бібліогр.: л. 159-183.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Економічна теорія
 • Публічне адміністрування
 • Мікро- і макроекономіка
 • Аналіз діяльності суб’єктів господарювання на товарних ринках

Науково-дослідна робота

Сфера наукових інтересів: Управління ефективністю функціонування господарського комплексу регіону в умовах перехідної економіки

Вибрані публікації

 1. Шляхи збільшення обсягів податкових надходжень місцевих бюджетів / Б.Іличок // Проблеми малих міст України: розвиток самоврядування і реформування місцевого господарства в контексті національних традицій і світового досвіду: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Золочів, Львів, 27-28 трав. 2000 р.). — Л.: Державність, 2000. — С.109-114.
 2. Стан та перспективи розвитку грошово-кредитної політики України / Й.М.Петрович, Б.Іличок // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2000. — № 391: Пробл. економіки та упр. -С.33-38. — Бібліогр.: 5 назв.
 3. Особливості та перспективи розвитку національної економіки України / Б.Іличок // Україна в XXI столітті: концепції та моделі економічного розвитку: Матеріали доп. V Міжнар. конгр. укр. економістів, Львів, 22-26 трав. 2000 р. — Л., 2000. — Ч.1. — С.144-146. — Бібліогр.: 1 назва.
 4. Економіка України і трансформаційні економіки [Текст] : навч. посібник для студ. базового напряму 6.0502 «Менеджмент», проф. спрямування 6.050207 «Менеджмент антимонопольної діяльності» / Б. І. Іличок ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : [б.в.], 2008. — 254 c., рис., табл. — Бібліогр.: с. 252-254. — ISBN 978-966-553-733-5
 5. Програми та зразки тестових завдань для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів. Інститут економіки і менеджменту. Інститут післядипломної освіти [Текст] : навч. посіб. для вступників до Нац. ун-ту «Львів. політехніка» на рівень магістра / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Центр тестування та діагностики знань ; [упоряд.: В. М. Габа, В. М. Гук ; уклад.: З. Б. Гук та ін.] ; за заг. ред. проф. Ю. Я. Бобала, проф. З. Г. Піха. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 291 с. — 180 экз. — ISBN 978-617-607-246-1
 6. Ринок меду: стан та перспективи,Журнал Пасіка, №12.2011 р.
 7. Cтан та перспективи розвитку кон’юнктури ринку праці України //Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Проблеми формування та розвитку реалізації конкурентної політики ”. Львів, 19-20 вересня 2013 р. НУ ЛП, 2013, С. 97-98.
 8. Перспективи Нюрнбергу-2 для сучасного військово-політич-ного керівництва Росії, Інтернет-видання Українська правда. 26.02.2015р.
 9. Революція гідності – наслідки та перспективи, Інтернет-видання Українська правда. 27.02.2016р.
 10. Іличок Б.І. Соціальні стандарти України: стан та перспективи змін / Б.І. Іличок // Електронне наукове фахове видання “Економіка і суспільство” [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal-7: Мукачівський державний університет, 2016, № 7, С. 653-659. (Бази даних: Index Copernicus).
 11. Іличок Б.І. Соціальна безпека України – тенденції та потенціал розвитку / Б.І. Іличок // Науковий економічний журнал: Інтелект ХХІ // Національний університет харчових технологій, Громадська організація «Інститут проблем конкуренції», 2016, №6, С. 96-107. (Бази даних: Index Copernicus).
 12. Іличок Б.І. Глобальна конкурентоспроможність України – стан та можливості змін / Б.І. Іличок // Електронне наукове фахове видання “Глобальні та національні проблеми економіки ” [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-15-2017/23-vipusk-15-lyutij-2017-r/2734-ilichok-b-i-globalna-konkurentospromozhnist-ukrajini-stan-ta-mozhlivosti-zmin: Миколаївський НУ ім.В.О.Сухомлинського 2017, № 15, С.71-76. (Бази даних: Index Copernicus).
 13. Валютна безпека України – стан та перспективи вдосконалення / Б.І.Іличок // Електронне наукове фахове видання «Проблеми системного підходу в економіці» 2017, Випуск 2 (58). [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.psae-jrnl.nau.in.ua/1-2017. (Бази даних: Index Copernicus).

Публікації в наукових періодичних виданнях інших держав та виданнях України, які внесені до міжнародних науковометричних баз

 1. Іличок Б.І. Exchange rate of Ukrainian currency - trends and potential changes / Б.I.Іличок, О.І. Тревого // Ecоnоmics, Enterpreneurship, Management. Scientific jornal. – 2016 – Vol. 3. № 2. – Р 31-38. (Бази даних: Index Copernicus, Research Bible).

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 502

+38 032 258-24-88 (502 ауд., 4 н.к., секретаріат

+38 032 258-25-39 (502 ауд., 4 н.к., викладацька)

+38 032 258-26-71 (505 ауд., 4 н.к., аспірантська

E-mail: tpeinem@gmail.com