Івасик Галина Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Івасик Галина Володимирівна
Ivasyk1.jpg
к.ф-м.н., доцент
Дата народження 02 жовтня 1983 р.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Спектральна теорема самоспряжених операторів, збурення неперервного спектру, застосування до аналізу транспортного оператора.
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Науковий керівник доктор фізико-математичних наук, профессор Черемних Євген Васильович. Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра вищої математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Івасик Галина Володимирівна — кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри вищої математики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Дата народження: 02 жовтня 1983 р.

Тема дисертації: Застосування несамоспряженої моделі Фрідріхса до спектрального аналізу транспортного оператора [Текст] : дис. ...канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Івасик Галина Володимирівна ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2012. — 138 арк. — Бібліогр.: арк. 133-138.

Науковий керівник : доктор фізико-математичних наук, профессор Черемних Євген Васильович. Національний університет «Львівська політехніка»

Працює у Національному університеті «Львівська політехніка» з 2010 р.

З 2012 р. — асистент, а з 2016 р. по 2019 р. — старший викладач кафедри вищої математики. З 2019 р. — доцент кафедри вищої математики.

Навчальна робота

В університеті читає курси

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій

Наукові інтереси

Спектральна теорема самоспряжених операторів, збурення неперервного спектру, застосування до аналізу транспортного оператора.

Основні публікації

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 • Черемних Є.В., Івасик Г.В. Про точковий спектр транспортного оператора. // Дванадцята міжн. конф. ім. акад. М. Кравчука ( 15-17 травня 2008p.. Київ). — Матеріали конференції. — Київ: ТОВ «Задруга», 2008. — ст. 427
 • Івасик Г.В., Черемних Є.В. Про точковий спектр транспортного оператора // Тези доповідей / Четверта всеукраїнська наукова конференція «Нелінійні проблеми аналізу», Івано-Франківськ, 10-12 вересня, 2008, с 38.
 • Івасик Г.В., Черемних Є.В. Модель Фрідріхса для транспортного оператора. // Вісник НУ «Львівська політехніка». — 2009. № 625. —с 30-36.
 • Івасик Г. Асимптотика розв’язків еволюційного транспортного рівняння. // 13-та Міжн. конф. ім. акад. Кравчука М., 13-15 травня 2010 рік. —С. 173
 • Черемних Є.В., Івасик Г.В. Про транспортний оператор із заданим власним значенням // Вісник національного університету «Львівська політехніка», «Фізико-математичні науки». — 2013. — № 768. — С. 46-52
 • І.П. Кшановський, Г.В. Івасик Про мажоранти зростання аналітичних у проколеній площині функцій // Вісник національного технічного університету «ХПІ». — 2014. — № 7. — С. 76-84
 • Сухорольський М.А., Івасик Г.В. Оператор Гаусса стосовно до підсумовування розбіжних степеневих рядів // Вісник національного технічного університету «ХПІ». — 2014. — № 17. — С. 94-99
 • М.А. Сухорольський, В.В. Достойна, Г.В. Івасик Розвязки рівняння Гельмгольца в комплексних областях //Восточно-европейский журнал передовых технологий. — 2014. — № 5/4 (71). — С. 10-15
 • Сухорольський М.А., Івасик Г.В. Особливості підсумовування розбіжних тригонометричних та степеневих рядів // XV Міжнар. наук. конф. ім. акад. Михайла Кравчука, 15 — 17 травня 2014 р., Київ. Матеріали конф. — Київ, 2014. — С. 183-185.
 • Ivasyk G.V., Cheremnich E.V. On transport operator with prescribed real eigenvalue // XV Міжнар. наук. конф. ім. акад. Михайла Кравчука, 15 — 17 травня 2014 р., Київ. Матеріали конф. — Київ, 2014. — С. 16-17.
 • М.А. Сухорольський, І.С. Костенко, І.М. Зашкільняк, Г.В. Івасик Обчислення узагальнених сум розбіжних рядів // Вестник ХНТУ — 2014 —№ 3(50) — С. 31-33.
 • М. А. Сухорольський, Г. В. Івасик, І. П. Кшановський Підсумовування методом Вейєрштрасса-Гаусса розбіжних рядів // Вісник Львівської політехніки. – 2014. – № 804 : Фізико-математичні науки. – С. 91–96.
 • Сухорольський М.А., Достойна В.В., Івасик Г.В. Розв’язки рівняння Гельмгольца в комплексних областях // Східно-європейський журнал передових технологій. — 2014. — 5/4 (71) — C.10—15.
 • Зеленяк В.М., Бродяк О.Я., Івасик Г.В. Інтегральні рівняння двовимірної задачі термопружності для складеної кільцевої області з розрізами // XVI Міжнародна наук. конф. ім. акад. Михайла Кравчука: матеріали конф., Київ, 14-15 травня 2015 р.– Київ, 2015.—С. 99–103.
 • Сухорольський М.А., Івасик Г.В., Орищин О.Г. Розв’язок рівняння Гельмгольца в області, обмеженій ланцюговою лінією // XVI Міжнародна наук. конф. ім. акад. Михайла Кравчука: матеріали конф., Київ, 14-15 травня 2015 р.– Київ, 2015.—С. 238-241.
 • Ivasyk H. Summation of trigonometric series by methods with power multiplier // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. - 2015. - Вип. 22. - С. 60-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fmmit_2015_22_8
 • Івасик Г. В., Желізняк Й.Р. Динамічні задачі дифузії методом конформних // Матеріали XVII Міжнар. наук. конф. ім. акад. Михайла Кравчука, 19–20 трав. 2016 р., Київ / НТУУ «КПІ». – Київ, 2016. – Т. 3. – С. 124–126.
 • Зеленяк В.М., Коляса Л.І., Івасик Г.В. Інтегральні рівняння задачі термопружності для кругового диска з криволінійними включеннями і тріщинами // Сімнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука, Київ, 19–20 травня. – 2016. – С. 118–121.
 • Havrysh V., Pelekh Y., Kolyasa L., Ovchar I., Ivasyk H., Bilas O. Examining the temperature fields in flat piecewise-uniform structures // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2017. – Vol.2/5, № 86. – P. 23–32.
 • Alieksieiev V., Ivasyk G., Pabyrivskyi V., Pabyrivska N. Big data aggregation algorithm for storing obsolete data // Industry 4.0. – 2018. – Year 3, iss. 1. – P. 20–22.
 • Cheremnikh E., Ivasyk H., Kuchma M., Brodyak O., Alieksieiev V. Construction of spectral decomposition for non-self-adjoint friedrichs model operator // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2018. – № 4/4 (94). – С. 6–18.
 • Alieksieiev V., Ivasyk G., Pabyrivskyi V., Pabyrivska N. Big data aggregation algorithm for storing obsolete data // High technologies. Business. Society 2018 : proceedings of International scientific conference, 12-15.03.2018, Borovets, Bulgaria. – 2018. – P. 113–115.
 • Кучма М. І., Івасик Г. В. Симетрична еквівалентність симетричних матриць над кільцями поліномів з інволюцією // Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки. – 2019. – № 1-2. – С. 46–51.
 • Cheremnikh E., Oleksiv I., Ivasyk H. Finding the condition of finiteness of the discrete spectrum of a nonself-adjoint Friedrichs’ model in the case of one-dimentional perturbation // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2020. – Т. 4, № 2(54). – P. 46–50.
 • Стащук М. Г., Івасик Г. В., Лазар В., Стащук Н. М. До розрахунку напружень від водню в металевих конструкціях // Міжнародний науковий журнал «Освіта і наука». – 2020. – 2(29). – С. 32–41.
 • Стащук М. Г., Івасик Г. В., Матурін Ю. Диференціальні рівняння впливу напружень на електропотенціали у заповненому середовищем тріщиноподібному дефекті // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2020. – Спец. вип. № 13 : Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів. – С. 107–112.
 • Лазар В., Стащук М. Г., Івасик Г. В., Стащук Н. М. Напруження від водню в металевих конструкціях // Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів : збірник тез доповідей за матеріалами міжнародної науково–практичної конференції, Мукачево, 14–15 травня 2020 р. – 2020. – C. 315–317.
 • Stashchuk M. H., Ivasyk H., Maturin Y. Differential equations of the effect of stresses onto electric potentials in a filled with a substance crack-type defect // Problems of corrosion and corrosion protection of materials : abstract book of the ХV International conference (461 event of the European Federation of Corrosion) October 15–16, 2020 Lviv, Ukraine. – 2020. – C. 38.
 • Івасик Г. В., Черемних Є. В. Транспортний оператор у просторі вектор-функцій // Прикладні проблеми механіки і математики. – 2021. – Том 18. – С. 34–42.
 • Андрусяк І.В., Алєксєєв В. І., Івасик Г. В. Application of artificial locust swarm routing algorithm for VFR flights planning // Mathematical Modeling. – 2021. – Vol. 5, iss. 4. – P. 124–127.

Навчальні посібники:

Методичні розробки:

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., ауд. 219

тел./факс: 258-25-40